Валентина Василівна Кирій

Кандидат економічних наук, доцент кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Валентина Василівна Кирій

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Освіта

1999 р. – закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ) за спеціальністю інформаційні системи в менеджменті.
2005 р. – кандидат економічних наук; наукова спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, тема дисертації: «Організаційно-економічне забезпечення управління інформаційними потоками (на прикладі енергозбутової діяльності)».
2005 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: управління проектами інформатизації, моделі та методи управління проектами, організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства, стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи безпеки підприємства, дискретний аналіз, менеджмент, маркетинг і менеджмент.


Публікації та патенти
  1. Кирий В.В., Сухомлинов А.И. Совместное использование различных методов в построении экономических информационных систем // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» 9-10 квітня 2009 р. – Х: ХНЕУ, 2009. – С.206-207.
  2. Тімофєєв В.О., Омаров Ш.А., Воскобойник О.М., Кирій В.В. Моделювання інформаційних потоків підприємства // Вісник СНУ ім. В. Даля, Луганськ, №8 (150).-2010.-С. 284-290.
  3. Кирій В.В. Оценка организационных структур предприятий // «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції 20-22 травня 2009 р. Х.: – НТУ «ХПІ».
  4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Дискретний аналіз» для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050102 – економічна кібернетика / Упоряд.: В.В. Кирий, Т.В. Полозова. - Харків: ХНУРЕ, 2006. - 20 с.
  5. Кирій В.В., Родченко В.Б. Організаційна структура системи управління та інформаційні зв’язки її окремих елементів // Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових робіт. - Х.: Вид-во Харринаду «Магистр», 2006.- №2(28): в 2 ч. - Ч.1.- 388 с.
  6. Кирій В.В. Інформаційне забезпечення діяльності збуту підприємств енергетики // Вісник КНТЕУ Спецвипуск - 2005. -№1. - С.48-52.