Тетяна Василівна Полозова

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), доцент.
Тетяна Василівна Полозова

+38 (057) 702-14-90

tetiana.polozova@nure.ua

ORCID iD:0000-0001-9956-8816
Researcher ID: H-5461-2017
ReseachGate
Google Академія

Нагороди та премії

2008 р. – грамота за керівництво дипломною роботою, що здобула ІІІ місце на 8-му Всеукраїнському конкурсі випускних, дипломних та магістерських робіт у номінації «Менеджмент інноваційної діяльності» з напряму підготовки «Менеджмент», Міністерство освіти і науки України, науково-методична комісія з менеджменту і адміністрування, КНЕУ, м. Київ.
2009 р. – Почесна грамота за сумлінну багаторічну працю, значний внесок в навчання та виховання студентів з нагоди Дня університету, ХНУРЕ, м. Харків.
2012 р. – Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю з навчання і виховання студентської молоді та з нагоди Дня університету, ХНУРЕ, м. Харків.
2014 р. – Почесна грамота за сумлінну працю, особистий внесок в навчання і виховання студентської молоді та з нагоди Дня університету, ХНУРЕ,
м. Харків.

Освіта

1996 р. – закінчила Харківський державний економічний університет, за спеціальністю економіка підприємства, спеціалізація «Економіка, організація та управління підприємством», диплом ЛБ № 010857 від 28.06.1996 р.
2001 р. – кандидат економічних наук ДК № 010918 від 13.06.01; наукова спеціальність 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом; тема дисертації «Методи оцінки інвестицій у промисловості».
2003 р. – доцент у ХНУРЕ.
2005 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ, 02 ДЦ № 015510 від 19.10.05 р.

Навчальна робота

Лекційні курси: економічна діагностика, інтелектуальна власність, фінансовий менеджмент, економічне обґрунтування проектів, економіка і бізнес.

Наукова робота

Наукові інтереси – діагностика інноваційно-інвестиційної спроможності суб’єктів господарювання, методи оцінки економічної ефективності інноваційно-інвестиційних проектів.

2008-2009 рр. – відповідальний виконавець держбюджетної теми «Організаційно-економічне забезпечення управління ефективністю та конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0108U001966).
2014 р. – участь у виконанні науково-дослідної госпрозрахункової теми: «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» (ДР 0114U006191, строк виконання 2014-2019) наукового журналу “Економіка і фінанси”, м. Дніпропетровськ, як співвиконавець (довідка № 237 від 10.12.2014 р.).
2015 р. – участь у виконанні комплексної теми дослідження «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний номер 0107U001146, 2006-2015 рр., акт 01/08-107 від 17.02.2015 р.).
Керівник наукового студентського семінару «Формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства». У семінарі беруть участь магістри спеціальності управління фінансово-економічною безпекою та спеціалісти і магістри спеціальності економічна кібернетика. В межах даного наукового семінару обговорюється тематика: проблемні аспекти декомпозиції. економічної безпеки підприємства; роль фінансової складової у забезпеченні економічної безпеки підприємства; формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства; критерії та показники економічної безпеки підприємства; моніторинг стану економічної безпеки підприємства; моделі та методи діагностики рівня економічної безпеки підприємства; конкурентна розвідка в системі забезпечення економічної безпеки підприємства; методи боротьби з промисловим шпигунством; особливості управління економічною безпекою підприємства в умовах його інноваційного розвитку; зарубіжний досвід управління економічною безпекою підприємства.
2010 р. – керівник наукової студентської роботи на тему «Діагностика рівня економічної безпеки підприємства», яка отримала диплом І-го ступеня на ІV Харківському регіональному конкурсі наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.
З 2012 р. – член програмного комітету Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті».

Наукова робота зі студентами

1. економічними процесами у світовій і національній економіці : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 січня 2015 р.). – К Полозова Т.В. Особливості організації інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства / Т.В. Полозова, Л.А. Борисовська // Стан, проблеми та перспективи розвитку національної економіки : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23-24 січня 2015 р.) // ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2015. – Ч. 1. – С. 111-114.
2. Полозова Т.В. Особливості захисту від інформаційних ризиків у системі економічної безпеки підприємства / Т.В. Полозова, С.В. Захаренко // Управління. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015 р. – С. 55-59.
3. Полозова Т.В. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства / Т.В. Полозова, Я.В. Кузьков // Розвиток нової економічної системи на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30-31 січня 2015 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015 р. – Ч. 1. – С. 111-113.
4. Полозова Т.В. Діагностика банкрутства як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства / Т.В. Полозова, І.С. Шульга // Зовнішні та внутрішні фактори впливу не кономічну систему країн : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30-31 січня 2015 р.). У 2-х частинах. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2015 р. – Ч. 1. – С. 77-80.
5. Polozova T.V. Terminological analysis of the concept of innovative activity / T.V. Polozova, D.Y. Kryvtsun // Prospects of economic development in the global crisis: Collection of scientific articles. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2015 р. – Р.112-117. (Полозова Т.В. Термінологічний аналіз поняття інноваційної діяльності / Т.В. Полозова, Д.Ю. Кривцун // Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития экономики в условиях глобального кризиса», 27.06.2015 р.)

Громадська та міжнароднадіяльність

2006 р. – сертифікат Української асоціації дистанційного навчання (теоретичне та практичне навчання з інформаційних технологій дистанційного навчання на базі Української асоціації дистанційного навчання та Харківського національного університету радіоелектроніки в межах науково-практичного семінару), м. Харків.
2007 р. – сертифікат Інституту інтелектуальної власності і права (навчання за програмою навчального семінару для наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-VІ рівнів акредитації «Організація діяльності підрозділів з питань інтелектуальної власності вищих навчальних закладів», Державний департамент інтелектуальної власності, Міністерство освіти і науки, м. Київ.
2008 р. – підвищення кваліфікації за спеціальністю 7.000002 – Інтелектуальна власність, Межгалузевий інститут післядипломної освіти при НТУ «ХПІ», Свідоцтво 12 СПК 44466, м. Харків.
2009 р. – сертифікат Регіонального центру сприяння бізнесу, школа-семінар «Менеджмент інноваційних проектів», м. Харків.
2009 р. – підвищення кваліфікації, Вищий навчальний заклад Університет економіки та права «КРОК», тема «Діагностика фінансово-економічної безпеки підприємства», Свідоцтво 12 СПК 606405, реєстраційний номер 2679/09, м. Київ.
2014 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Діагностика результатів інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства», ТОВ «Друкарня “Мадрид”», Сертифікат від 28.12.2014 р., м. Харків.

Підготовка кадрів

Керівник трьох аспірантів за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Участь у міжнародних конференціях
1. Полозова Т.В. Ключові аспекти забезпечення тактичної економічної безпеки підприємства / Т.В. Полозова // Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)», Коблево, 16-21 сентября 2014 г. Труды. – Харьков: ХНУРЭ, 2014р. – С. 155-156.
2. Полозова Т.В. Декомпозиція інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства // Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2014 р.). У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр “Нова Економіка”, 2014 р. – Ч. 1. – С. 76-79.
3. Полозова Т.В. Складові інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства / Т.В. Полозова // Труди Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів “Оптимум-2014″» 2-4 грудня 201 4р. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – С.165-169.
4. Полозова Т.В. Модель оцінки ризиків інноваційно-інвестиційних проектів підприємства / Т.В. Полозова // Економіка та управління підприємствами, регіонами і країнами в умовах ризиків : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27 – 28 листоп. 2014 р., м. Чернігів / ред. кол. : В.П. Ільчук [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014 р. – С.135-138.
5. Полозова Т.В. Інформаційно-методичне забезпечення оцінки гнучкості інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства / Т.В. Полозова // Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 5-6 грудня 2014 р.) / За заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько. – У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім ” Гельветика”, 2014. – Ч. 1. – С. 207-210.
6. Полозова Т.В. Теоретичне забезпечення діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства / Т.В. Полозова // Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Херсон, 12-13 грудня 2014 р.) /ред. кол.: К.С. Шапошников [та ін.]. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – С. 206-209.
7. Полозова Т.В. Оцінка фінансових можливостей для здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства / Т.В. Полозова // Проблеми економіки: нові ринки та нові напрямки розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 лютого 2015 р.). – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО “Перспектива”, 2015. – Ч. 1. – С. 100-102.
8. Полозова Т.В. Методика оцінки фінансової спроможності підприємства до інноваційно-інвестиційної діяльності / Т.В. Полозова // Менеджмент, маркетинг, підприємництво: перспективні напрямки розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-21 лютого 2015 р.). / ГО “Центр економічних досліджень та розвитку”. – О. : ЦЕДР, 2015. – С. 52-55.
9. Полозова Т.В. Система індикаторів інноваційно-інвестиційних можливостей підприємства / Т.В. Полозова // Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27-28 лютого 2015 р.) / ГО “Львівська економічна фундація”. У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С.105-108.
10. Полозова Т.В. Фінансовий експрес-аналіз інноваційно-інвестиційних проектів / Т.В. Полозова // Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 березня 2015 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО “СІЕУ”, 2015. – С. 127-131.


Публікації та патенти
  122 наукових публікації (з них: 7 колективних монографій, 56 фахових статей, 59 тез доповідей та статей в інших виданнях, у тому числі зарубіжних), 16 публікацій навчально-методичного характеру.
 1. Практикум з менеджменту проектів для студентів усіх форм навчання, усіх спеціальностей / Упоряд.: В.В. Кирій, Т.В. Полозова, Н.І. Фастова. – Харків: ХНУРЕ, 2011 р. – 88 с.
 2. Полозова Т.В. Моніторинг проектних ризиків як складова системи управління інноваційно-інвестиційною спроможністю підприємства // Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія.у 2т.Т.2./за заг. ред. Савчук Л.М. / Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014 р. – С. 161-175 (колективна монографія).
 3. Полозова Т.В. Концептуальна модель діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства у конкурентному просторі / Т.В. Полозова / Problems of social and economic development of business: Collectiv monograph. – Publishing house "BREEZE", Montreal, Canada, 2014 р. – Р. 336-344 (колективна монографія, наукометрична база РИНЦ).
 4. Полозова Т.В. Дослідження дефініції поняття "інноваційно-інвестиційна спроможність підприємства" / Т.В. Полозова // Інноваційна економіка. – 2014 р. – № 6 (55). – С. 103-107. (фахова стаття, наукометрична база РИНЦ, наукометрична база Index Copernicus).
 5. Полозова Т.В. Теоретичне забезпечення діагностики як превентивний захід запобігання банкрутства підприємства / Т.В. Полозова, Л.В. Соколова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2014 р. – № 65 (1107) – С. 152-160. (фахова стаття, наукометрична база данних Ulrich's Periodicals Directory, New Jersey, USA).
 6. Polozova T.V. Diagnostics of financial ability of innovation and investment projects / T.V. Polozova // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Publishing house "BREEZE", Montreal, Canada, 2014 р. – Р. 322-326. (стаття у зарубіжному збірнику, наукометрична база РИНЦ).
 7. Polozova T.V. Particulars of diagnostics of innovative-investment ability of the enterprise in a competitive space / T.V. Polozova // Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.
 8. Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014 р. – s. 248-253. (стаття у зарубіжному збірнику, наукометрична база РИНЦ).
 9. Polozova T.V. The notion and estimation of innovative-investment flexibility of the enterprise / T.V. Polozova // Socio-economic aspects of development economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015 р. – p. 226-232. (стаття у зарубіжному збірнику, наукометрична база РИНЦ).
 10. Полозова Т.В. Формування класового контуру діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства / Т.В. Полозова // Інноваційна економіка. – 2015 р. – № 1 (55). – С. 103-107. (фахова стаття, наукометрична база РИНЦ, наукометрична база Index Copernicus).
 11. Polozova T.V. The model financial express diagnostics of innovative-investment projects / T.V. Polozova // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne. Australia. 2015 р. – P. 135-136. (стаття у зарубіжному збірнику, наукометрична база РИНЦ).
 12. Polozova T.V. Methodical support of the estimation of financial opportunities for innovative-investment activity of the enterprise / T.V. Polozova // Perspective economic and management issues : Collection of scientific articles. - "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015 р. – P. 184-187. (стаття у зарубіжному збірнику, наукометрична база РИНЦ).