Олена Володимирівна Степанова

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1995 р. – закінчила Українську інженерно-педагогічну академію (УІПА) за спеціальністю технологія та обладнання зварювального виробництва (кваліфікація інженер-педагог).
1998 р. – закінчила денну аспірантуру в УІПА за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою.
1998 р.– асистент кафедри економіки підприємства і менеджменту Української інженерно-педагогічної академії.
1999 р. – закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ) за спеціальністю інформаційні системи в менеджменті (кваліфікація інженер-економіст).
1999 р. – захистила кандидатську дисертацію присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою, тема дисертаційної роботи: «Економічна оцінка конкурентоспроможності машин на стадії технологічної підготовки виробництва».
2002 р. – доцент кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії.
2003 р. – присвоєне вчене звання доцента.
2005 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.
2011 р. – одержала DIPLOMA of Doctor of Philosophy.

Навчальна робота

Лекційні курси: регіональна економіка, фінансовий менеджмент, менеджмент, економіка та організація виробництва, економіка підприємства, основи маркетингу та менеджменту, економіка і бізнес.

Наукова робота

1. Брала участь у виконанні науково-дослідноі теми: Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки (ДР 0113U007516) наукового журналу “ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ”, м. Дніпропетровськ в якості співвиконавця. (Свідотство ДР КВ №20225-10025р 49107, Україна, м. Дніпропетровськ, а/с 5720)
2. SERTIFICATE OF PARTICIPATION is awarded to Stepanova Elena Vladimirovna for being an active participant in International research and practical conference “Economics and management: theory and practice”, September 26, 2014, Nuremberg Germany

Громадська та міжнародна діяльність

Профорг кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою.


Публікації та патенти

Опублікувала 37 наукових робіт, 3 навчальні посібники (в співавторстві).
Монографії:

  1. Моделювання виробничих потоків. Колективна монографія: «Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі» (НТУ «ХПІ». – Х.: Цифрова друкарня №1, 2012 – С.534 – 550).
  2. Управление процессом формирования конкурентоспособности продукции на стадии технологической подготовки производства. Колективна монографія: «Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства» у 4т. – Дніпропетровськ : "Герда", 2013 – Т.2. – С.286 – 297
  3. Удосконалення системи економічної безпеки підприємства. Колективна монографія: «Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки» у 2т. – Дніпропетровськ : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – Т.2. – С.236 – 247 (монографію включено до науковометричної бази РИНЦ).

Статті:

  1. Модель багатокритеріальної оцінки і вибору постачальника. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. ¬Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – №05.– С. 23 – 28
  2. Економическая оценка конкурентоспособности машин на стадии технологической подготовки производства. Wirtschaft und Management:Theorie und Praxis:Sammelwerk der wisseschaftlichen Artikel. Vol. 1 ¬Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014 ¬S. 381 – 384 (включено в базу РИНЦ).

Навчальні посібники:

  1. Навчальний посібник до самостійної роботи студентів з курсу «Економіка підприємства» спеціальності економічна кібернетика. Харків: ХНУРЕ, 2003.
  2. Економіка підприємства.Ч.1: навчальний посібник.. Харків.: СМІТ, 2011.
  3. Економіка і бізнес. Навчальний посібник. – Х.: ХНУРЕ, 2013. – 180с.