Вікторія Олегівна Мусієнко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1983 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю автоматизовані системи управління.
1992 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.01 – елементи й прилади. обчислювальної техніки та систем управління.
1998 р. – старший викладач кафедри системотехніки.
1999 р. – доцент кафедри системотехніки.
2000 р. – закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю фінанси.
2002 р. – доцент кафедри економічної кібернетики.
2005 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики

Навчальна робота

Лекційні курси: банківська справа, фондовий ринок і цінні папери, організація і управління фінансово-економічною безпекою банківських установ, методи забезпечення надійності персоналу, менеджмент, стратегічний менеджмент.
Практичні навички в рамках дисциплін, що викладаються: досвід роботи менеджера – директор організації, яка була професійним учасником фондового ринку; досвід роботи в банку; має сертифікати Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що дають право реалізувати професійну діяльність з цінними паперами в Україні.


Публікації та патенти

Понад 40 публікацій, 2 авторських свідоцтва, серед яких:

  1. Мусієнко В.О., Іванова В.Б. Алгоритм управління інвестиційним портфелем. / Тези на VI міжнародну наукову –теоритичну конференцію «Актуальні проблем економічного та соціального розвитку виробничої сфери». // Донецьк : ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 20-21 травня 2010р , с.103-105
  2. Полозова Т.В., Мусієнко В.О., Журавель М.Ю. Концептуальні положення процесу діагностики рівня економічної безпеки підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Випуск 260: В 6 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 131-137.
  3. Петрова Р.В., Ковалевська А.В., Мусієнко В.О. Економіко-математична модель управління планування виробництва по слабких сигналах. Вісник соціально-економічних досліджень.Вип.Ч.2/ Одес.держ.екон. Ун-т; Одеса:ОДЕУ,2011.-с.89-93
  4. Мусиенко В.О. Обеспечение экономической безопасности фондового рынка / Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні інноваційними проектами (ММП-2013)», Алушта, 9-15 вересня 2013 Тези доповідей - Харків: ХНУРЕ, 2013 с.133-134
  5. Мусієнко В.О., Іванова В.Б. Аналіз фондового ринку - найважливіший етап управління портфелем цінних паперів / Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні інноваційними проектами (ММП-2013)», Алушта, 9-15 вересня 2013 Тези доповідей - Харків: ХНУРЕ, 2013 с.135-136
  6. Мусієнко В.О., Іванова В.Б. Модель аналізу фондового ринку/ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні інноваційними проектами (ММП-2013)», Алушта, 9-15 вересня 2014 Тези доповідей - Харків: ХНУРЕ, 2014 с.133-135.

Навчальні посібники:

  1. Фодовий ринок та цінні папери: Навч посібник / В.О.Мусієнко, В.Б.Іванова. – Харків : ХНУРЕ, 2013. – 180 с.
  2. Фондовый рынок и ценные бумаги : теория и практика: Учебн .пособие / В.О. Мусієнко, В.Б.Іванова.-Харків, ХНУРЕ, 2015.-234 с.