Людмила Василівна Соколова

Доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), член Академії економічних наук України.
Людмила Василівна Соколова

+38 (057) 702-14-90

d_eces@nure.ua
liudmyla.sokolova@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-8106-1523
Researcher ID: W-1376-2017
ReseachGate
Google Scholar

Нагороди та премії

Почесна Грамота міністра Міністерства освіти і науки України, почесний нагрудний знак «Відмінник освіти України», ряд почесних грамот, подяк та премій.
2011/2012 навчальний рік – призер конкурсу «ХНУРЕ – кращі за фахом», нагороджена Дипломом за 2 місце в номінації «Володар студентських симпатій».

Освіта

1969 р. – закінчила з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ).
1969 р. – інженер, старший інженер науково-дослідного сектору ХІРЕ по кафедрі економіки та організації промислових підприємств (ЕОПП).
1971 р. – зарахована аспірантом на кафедру ЕОПП Харківського інституту радіоелектроніки.
1974 р. – молодший науковий співробітник кафедри ЕОПП.
1979 р. – асистент кафедри ЕОПП.
1980 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Харківському інженерно-економічному інституті.
1981 р. – старший викладач кафедри ЕОПП ХІРЕ.
1982 р. – доцент кафедри економіки, організації та управління промислових підприємств (ЕОУПП).
1986 р. – присвоєне вчене звання доцента по кафедрі ЕОУПП.
1990 р. – в.о. завідувача кафедри економіка, організація та управління підприємствами (ЕОУП) ХІРЕ.
1993 р. – доцент кафедри економіки (пізніше – економіки та менеджменту).
1997 р. – професор кафедри економіки та менеджменту Харківського технічного університету радіоелектроніки (ХТУРЕ).
2006 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами; Інститут економіки промисловості НАН України; тема дисертації: «Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища».
2007 р. – присвоєне вчене звання професора за кафедрою економічної кібернетики.
з 2007 р. – професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
2009 р. – обрана академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент».

Навчальна робота

Лекційні курси:
1980-1989 рр. – економіка галузі, економіка промисловості, економіка зв’язку;
1990-2000 рр. – маркетинг, економіка і бізнес, маркетинг нерухомості, економіка підприємства, маркетингові дослідження, управління інвестиціями;
2001-2007 рр. – маркетинг, управління інвестиціями, основи маркетингу та економічне обґрунтування проектів, методи і моделі управління проектами;
2008-2008 рр. – маркетинг, інвестування, основи маркетингу та економічне обґрунтування проектів;
2009-2011 рр. – маркетинг, інвестування;
2012-2014 рр. – маркетинг, інвестування, управління розвитком потенціалу підприємства;
з 2015 р. – маркетинг, інвестування, управління розвитком потенціалу підприємства, економічне обґрунтування проектів.

Наукова робота

Наукова школа та основні напрями наукових досліджень: управління ефективністю та конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання, теорія та практика управління підприємством у конкурентному середовищі, організаційно-економічне забезпечення адаптації промислових підприємств до невизначеності бізнес-середовища, стратегічне управління малими машинобудівними підприємствами, ефективність інноваційно-інвестиційної та маркетингової діяльності підприємств машинобудування.
Науковий керівник держбюджетних тем № 0193U039095, № 0108U001966; відповідний виконавець держбюджетної теми № 0103U0015654. Результати ряду інших НДР впроваджено у практичну діяльність промислових підприємств та організацій м. Харкова, що підтверджено відповідними довідками та актами впровадження.
Під її керівництвом були успішно захищені 4 кандидатські дисертації, 24 магістерські атестаційні роботи, у тому числі 6 – іноземними громадянами.

Громадська та міжнародна діяльність

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.050.02 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» та К 45.052.02 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.
Офіційний рецензент кандидатських та докторських дисертацій у рамках роботи на посаді члена спеціалізованих вчених рад Д 64.050.02 та К 45.052.02.
Офіційний опонент 27 кандидатських дисертацій.
Член редакційної колегії збірника наукових статей аспірантів, молодих вчених «Інтегральна роль науки та освіти у міжнародному розподілі праці».
Член програмного комітету збірників матеріалів Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті».
Член редакційної колегії збірників наукових праць магістрантів кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою.
Керівник кафедрального наукового семінару «Управління ефективністю та конкурентоспроможністю промислового підприємства» для магістрантів, аспірантів, студентів.
Провідний тренер-модератор міжнародного проекту «МАР-навчання маркетингу фахівців малого і середнього бізнесу».


Публікації та патенти

Має понад 252 друкованих наукових праць та методичних робіт, що використовуються у навчальному процесі ХНУРЕ, у тому числі: 15 монографій, 8 навчальних посібників, 45 методичних розробок. Серед них:

Монографії

 1. Соколова Л. В. Маркетингові дослідження споживацьких переваг на регіональному ринку / Л. В. Соколова, Г. М. Верясова // Modern problems of the economy of development in the context of the world transformational changes : monograph. – Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2013. – 390 р. – P. 81–92.
 2. Соколова Л. В. Стратегічне управління малими машинобудівними підприємствами в умовах нестабільного зовнішнього середовища : монографія / Л. В. Соколова, О. В. Колісник ; под общ. ред. д.э.н., проф. Л. В. Соколовой. – Х.: Изд-во «Мадрид», 2014. – 278 с.
 3. Соколова Л. В. Прийняття рішень за результатами аналізу ознак банкрутства виробничого підприємства / Л. В. Соколова, О. Е. Соколов // [Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах : від теорії до практики] : колективна монографія. У 2 т., Т. 2. / под общ. ред. Л. Н. Савчук / Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2014. – 429 с. (подраздел 9.4 – С. 325–333).
  В рамках комплексной темы исследования «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (государственный регистрационный номер 0107U001146, 2006-2015 гг.)
 4. Соколова, Л. В. Теорія і практика адаптації підприємств до мінливого бізнес-середовища : монографія / Л. В. Соколова. – Харьков : ХНУРЭ, 2004. – 288с.
 5. Соколова Л.В. Управління діяльністю підприємства у конкурентному середовищі : колективна монографія / Л.В. Соколова, Г. М. Верясова, О. В. Манакова и др. : под общ. ред. Л. В. Соколовой. − Х. : ТОВ «Компания СМИТ», 2010. − 190 с.
 6. Управління підприємством в умовах ринку : теоретичні та практичні аспекти : колективна монографія / Л. В. Соколова, Г. М. Верясова та ін.; под общ. ред. д.э.н., проф. Л. В. Соколовой. – Х. : ТОВ «Компания СМИТ»,
  2012. – 312 с.
 7. Соколова Л. В. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств : колективна монографія у 4 т. / Л. В. Соколова, Г. М. Верясова, О. Е. Соколов / за ред. О. А. Паршиной. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 2. – С. 251–270.

Статті у фахових виданнях

 • Соколова Л. В. Особливості інноваційної діяльності на підприємствах олійно-жирової галузі в умовах конкурентного середовища / Л. В. Соколова, В. С. Каретнікова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. – № ХХ. – С. ХХ (в печати 2014 г.).
 • Соколова Л.В. Інвестиційна привабливість як фактор забезпечення ефективної діяльності промислового підприємства / Л.В. Соколова. // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1 (56). – С. 109-113.
 • Соколова Л. В. Науково-методичне забезпечення оцінювання інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств олійно-жирового комплексу / Л. В. Соколова // Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2014. – № 3 (25).
 • Sokolova L. V. To the question of effective marketing innovation and investment projects choice in the engineering industry / L. V. Sokolova, G. M. Veriasova, O. Y. Sokolov // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. XX–XX. (в печати 2014 г.).
 • Соколова Л. В. Теоретичне забезпечення діагностики як превентивний захід запобігання банкрутства підприємства / Л. В. Соколова, Т. В. Полозова // Вісник НТУ «ХПІ». Серия : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х. : НТУ «ХПИ», 2014. – № ХХ.

Навчальні посібники

 1. Маркетинг : теория и практика : учеб. пособ. / Л. В. Соколова, А. Н. Верясова. – Х. : «Компания СМИТ», 2014. – 170 с.
 2. Соколова Л. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів-іноземців усіх форм навчання спеціальності 6.050103 – Економічна кібернетика / Л. В. Соколова, Г. М. Верясова. – Харьков : ХНУРЭ, 2013. – 48 с.
 3. Соколова Л. В. Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни «Маркетинг» для студентів-іноземців усіх форм навчання спеціальності 6.050103 – Економічна кібернетика / Л. В. Соколова, Г. М. Верясова. – Харьков : ХНУРЭ, 2013. – 36 с.
 4. Соколова Л. В. Маркетинг : теорія та ситуаційні вправи : навч. посіб. / Л. В. Соколова. − 2-ге вид., перероб. та доповн. – Х. : ТОВ «Компания СМИТ», 2010. – 186 с.

Тези доповідей

 1. Кравченко В. О., Соколова Л. В. Оцінка маркетингової активності підприємства // Материалы 18-го Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке». Харьков : ХНУРЭ, 2014. – Т. 10. – С. 100–101.
 2. Альвин Ребекка Нупа Нгамбо, Соколова Л. В. Теоретические аспекты обеспечения конкурентоспособности банковской системы Камеруна // Материалы 18-го Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке». Харьков : ХНУРЭ, 2014. – Т. 10. – С. 46–47.
 3. Молотко К. Л., Соколова Л. В. Оцінка цільового потенціалу підприємства // Материалы 18-го Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке». Харьков : ХНУРЭ, 2014. – Т. 10. – С. 122–123.

Спільні публікації зі студентами

 1. Соколова Л.В. Моделювання вибору інвестиційно-привабливого промислового об’єкту / Л. В. Соколова, Т. М. Герман // Економіка : проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Выпуск 249. – В 5 т. – Т. 5. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 1312–1316.
 2. Соколова, Л. В. Теоретические подходы к исследованию конъюнктуры рынка недвижимости / Л. В. Соколова, Н. С. Савченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник наукових статей. − Харьков. − 2010. − № 29. − С. 283−285.
 3. Соколова, Л. В. Концептуальный поход к формированию системы мотивации управленческого персонала на предприятии / Е. А. Пархоменко, Л. В. Соколова, Економіка : проблеми теорії та практики. − Вып. 259. − Том III. − 2010. − C. 553−557.
 4. Соколова, Л. В. Анализ методов оценки объектов недвижимости / Л. В. Соколова, Ю. В. Герасимчук // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник наукових статей. − Харьков. − 2010. − № 29. − С. 286 − 289.
 5. Соколова, Л. В. Теоретические подходы к управлению ассортиментом проду
 6. кции в условиях конкурентной среды / Л. В. Соколова, М. Г. Дьяченко // Економіка : проблеми теорії та практики. − Вып. 259. − Том II. − 2010. − C. 548−552.

 7. Соколова, Л. В. / Л. В. Соколова, А. А. Тимошева // Материалы Международной научно-практической конференции [«Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)»], (Коблево, 16–21 сентября 2014 г.) / Министерство образования и науки Украины, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьковский научно-исследовательский институт технологии машиностроения [и другие]. – Харьков–Николаев : ХНУРЭ, 2014. – С. 177–179.