Основнi дисциплiни спецiальної пiдготовки

Полiтична економiя

Мета: формування системи знань про економiчнi вiдносини як суспiльну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсiв i шляхи забезпечення суспiльних потреб у рiзних суспiльно-економiчних формацiях. 
Завдання: вивчення загальних засад економiчного життя суспiльства; розкриття закономiрностей розвитку економiчної системи та дiалектики взаємозв’язку її структурних елементiв; з’ясування механiзму дiї економiчних законiв i механiзму використання їх людьми у процесi господарської дiяльностi; визначення принципових рис основних соцiально-економiчних систем та напрямiв їх еволюцiї, ролi полiтекономiї в розробленнi шляхiв планомiрної трансформацiї постсоцiалiстичної економiки в соцiально орiєнтовану економiчну систему.

Мiкроекономiка

Мета: формування системи знань з теорiї поведiнки споживача, теорiї пiдприємства та ринкових структур, ринку факторiв виробництва. 
Завдання: вивчення базових положень мiкроекономiчної теорiї; набуття навичок використання iнструментарiю мiкроекономiчного аналiзу.

Макроекономiка

Мета: формування системи знань про механiзми функцiонування нацiональної економiки на пiдставi сучасних макроекономiчних теорiй, обгрунтованих свiтовою i вiтчизняною наукою, та досвiд макроекономiчної полiтики. 
Завдання: вивчення теорiї макроекономiчної науки розкриття її об’єкта, предмета i методу, висвiтлення основних макроекономiчних показникiв та iндикаторiв макроекономiчного розвитку; розкриття механiзму складових макроекономiчної полiтики: фiскальної, монетарної, зовнiшньоекономiчної, соцiальної.

Iсторiя економiчних вчень

Мета: формування системи знань про основнi етапи i напрями розвитку економiчних учень; передумови та закономiрностi еволюцiї свiтової економiчної науки; економiчнi концепцiї головних шкiл i напрямiв економiчної думки. 
Завдання: поглиблення знань з економiчної теорiї; формування уявлень про закономiрнiсть i тенденцiї розвитку економiчної думки; аналiз наукового внеску окремих шкiл i напрямiв в економiчну теорiю; ознайомлення з досягненнями видатних економiстiв.

Економiчна iсторiя

Мета: формування системи знань з порiвняльного iсторико-економiчного аналiзу моделей розвитку свiтового господарства на основi глибокого вивчення господарського досвiду минулих поколiнь у рiзних країнах та в рiзнi епохи. 
Завдання: поглиблення знань з економiчної теорiї; формування певних уявлень щодо змiни форм господарського розвитку в iсторичнiй послiдовностi, напрямкiв цих змiн, зв’язку сучасних господарських форм та їх iсторичних аналогiв, зв’язку економiчної полiтики з господарським досвiдом попереднiх поколiнь. 

Вища математика

Мета: засвоєння базових математичних знань. 
Завдання: застосування математичних знань у процесi розв’язування економiчних задач, побудови економiко-математичних моделей; розвиток аналiтичного мислення.

Економетрiя

Мета: надання знань про методи оцiнювання параметрiв залежностей, якi характеризують кiлькiснi взаємозв’язки мiж економiчними величинами. 
Завдання: вивчення економетричних моделей, набуття вмiнь використання їх у практицi управлiння економiчними процесами на рiзних iєрархiчних рiвнях нацiональної економiки.

Статистика

Мета: надання знань про методи збирання, оброблення та аналiзу iнформацiї стосовно соцiально-економiчних явищ i процесiв. 
Завдання: вивчення принципiв органiзацiї статистичних спостережень, методик розрахункiв показникiв статистичного аналiзу соцiально-економiчних явищ i процесiв.

Iнформатика та комп’ютерна технiка

Мета: надання знань з теоретичних засад i принципiв побудови сучасних i перспективних електронних обчислювальних машин, основ i прикладних систем програмування та формування вмiнь орiєнтуватись у складнiй комп’ютернiй мережi. 
Завдання: вивчення теоретичних основ iнформатики та характеристик комп’ютерної технiки, архiтектури, технологiчного забезпечення комп’ютерних систем, алгоритмiзацiї, програмування та моделювання, систем оброблення економiчної iнформацiї, методiв запровадження дiалогу в процесi розв’язання конкретних завдань.

Економiка пiдприємства

Мета: надання знань з основних роздiлiв прикладної економiки, органiзацiї та результативностi господарювання на рiвнi первинної ланки суспiльного виробництва. 
Завдання: вивчення теорiї та методологiчних засад засвоєння практичних навичок управлiння пiдприємством у конкурентному середовищi, формування вмiнь ефективного використання ресурсного i виробничо-господарського потенцiалу, забезпечення розширеного самовiдтворення на основi iнвестицiйно-iнновацiйної моделi розвитку.

Менеджмент

Мета: формування системи базових знань у сферi менеджменту, розумiння концептуальних засад системного управлiння органiзацiями; набуття вмiнь розробки й прийняття управлiнських рiшень. 
Завдання: вивчення основних категорiй науки управлiння, функцiй управлiння i процесiв прийняття управлiнських рiшень, методiв використання базових iнструментiв управлiння органiзацiями; вивчення впливу рiзних факторiв на ефективнiсть системи управлiння органiзацiєю.

Маркетинг

Мета: формування системи знань про сутнiсть i змiст маркетингу як фiлософiю пiдприємницької дiяльностi в умовах ринкової економiки i конкуренцiї. 
Завдання: вивчення основних понять, систем i алгоритмiв маркетингу; набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань; формування вмiнь творчого пошуку резервiв удосконалення маркетингової дiяльностi пiдприємства.

Фiнанси

Мета: надання фундаментальних знань з функцiонування державних фiнансiв та їх впливу на соцiально-економiчний розвиток суспiльства. 
Завдання: вивчення сутi та характерних ознак фiнансiв, їх ролi й мiсця в економiчнiй системi, засад фiнансової полiтики держави i механiзму її реалiзацiї, сфер i ланок фiнансової системи та їх взаємодiї.

Грошi та кредит

Мета: формування системи базових знань з теорiї грошей та кредиту, засвоєння закономiрностей функцiонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної полiтики й розвитку банкiвської справи. 
Завдання: вивчення сутностi, функцiй, концепцiї та ролi грошей i кредиту в ринковiй економiцi, закономiрностей та специфiки функцiонування грошового ринку як теоретико-методологiчної бази державної монетарної полiтики, структури та практичних засад функцiонування грошової системи, основ побудови банкiвської системи та операцiй банкiв; закономiрностей розвитку i функцiонування валютного ринку.

Фiнанси пiдприємств

Мета: формування системи базових знань з теорiї i практики фiнансових вiдносин суб’єктiв господарювання, формування фiнансових ресурсiв, фiнансового планування, органiзацiї фiнансової дiяльностi пiдприємств. 
Завдання: вивчення сутностi й функцiй , фiнансiв пiдприємств, фiнансових ресурсiв та джерел їх формування; органiзацiї фiнансiв пiдприємств; набуття навилкiв фiнансових розрахункiв; оволодiння методами фiнансового планування, оцiнювання фiнансового стану, санацiї пiдприємств.

Страхування

Мета: надання знань щодо страхового захисту майнових iнтересiв юридичних i фiзичних осiб на випадок настання ризикових ситуацiй, органiзацiї страхового ринку та страхових компанiй. 
Завдання: вивчення сутностi й ролi страхування, органiзацiї та розвитку страхового ринку, державного регулювання страхової дiяльностi; набуття вмiнь аналiзувати ринок страхових послуг, оцiнювати фiнансову стiйкiсть страхових компанiй.

Iнвестування

Мета: надання теоретичних знань щодо сутностi механiзму функцiонування iнвестицiйного процесу. 
Завдання: вивчення закономiрностей i механiзму iнвестицiйних вiдносин держави, пiдприємства та фiзичних осiб; набуття вмiнь використовувати цi закономiрностi в практицi iнвестування, визначати заходи з використання iнвестицiй як одного з дiйових важелiв економiчної полiтики держави.

Бухгалтерський облiк

Мета: формування системи знань з теорiї i практики ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствах. 
Завдання: вивчення методiв рацiональної органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствах на пiдставi використання прогресивних форм i нацiональних стандартiв; набуття навичок опрацювання i використання облiкової iнформацiї в управлiннi.

Економiчний аналiз

Мета: засвоєння знань щодо системного оцiнювання дiяльностi органiзацiй, виявлення внутрiшнiх резервiв рацiонального використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. 
Завдання: вивчення сучасних методик економiчного аналiзу iз застосуванням математичних та статистичних прийомiв i методiв.

Аудит

Мета: формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi органiзацiй та iнших видiв аудиторських послуг. 
Завдання: набуття практичних навичок з органiзацiї аудиторської дiяльностi, планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документiв аудитора, пiдготовка аудиторських висновкiв та iнших пiдсумкових документiв.

Економiка працi й соцiально-трудовi вiдносини

Мета: формування системи теоретичних i прикладних знань про категорiї, поняття, механiзми забезпечення продуктивностi працi та розвитку соцiально-трудових вiдносин в Українi. 
Завдання: набуття вмiнь i навичок у галузi забезпечення ефективного використання ресурсiв працi й монiторингу соцiально-трудових вiдносин.

Мiжнародна економiка

Мета: формування системи знань з мiжнародної економiки, умов, форм, методiв i основного iнструментарiю мiжнародної економiчної дiяльностi. 
Завдання: вивчення сутностi i тенденцiй iнтернацiоналiзацiї економiки, умов, форм, методiв, суб’єктiв i рiвнiв мiжнародної економiчної дiяльностi, принципiв i середовища її розвитку, практики здiйснення i механiзмiв регулювання; набуття вмiнь аналiзувати й оцiнювати свiтогосподарськi явища i процеси у контекстi нацiональних iнтересiв України.

Господарське законодавство

Мета: надання знань щодо господарських правовiдносин, правового статусу суб’єктiв господарювання, порядку оформлення господарських договорiв, правових основ зовнiшньоекономiчної дiяльностi та захисту права i законних iнтересiв суб’єктiв господарських правовiдносин; набуття студентами досвiду роботи з господарсько-правовими документами. 
Завдання: вивчення системи господарського права України та чинного господарського законодавства; набуття навичок практичного застосування норм господарського права України пiд час вирiшення конкретних економiчних ситуацiй.

Державне регулювання економiки

Мета: формування системи знань з методологiї, методики та органiзацiйних основ державного регулювання економiки. 
Завдання: вивчення сутностi, цiлей i завдань державного регулювання економiки, теоретичних основ формування та реалiзацiї стратегiї соцiально-економiчної полiтики держави, методiв впливу держави на соцiально-економiчнi процеси, методологiї соцiально-економiчного прогнозування та програмування економiчного i соцiального розвитку.

Розмiщення продуктивних сил i регiональна економiка

Мета: надання знань щодо розмiщення i територiальної органiзацiї продуктивних сил України, аналiзу стану i визначення головних напрямкiв регiонального розвитку економiки в умовах ринкових вiдносин. 
Завдання: вивчення теорiї розмiщення продуктивних сил i регiональної економiки, завдань ефективного використання природних, науково-виробничих та людських ресурсiв регiонiв країни, територiальної i галузевої структури господарського комплексу, наукових засад державної регiональної економiчної полiтики.

зберегти цю сторінку в PDF