Нормативнi дисциплiни

Iмiтацiйне моделювання

Мета: формування системи фундаментальних теоретичних знань з основ створення та застосування iмiтацiйного моделювання в економiчних дослiдженнях. 
Завдання: вивчення методiв створення iмiтацiйних моделей складних економiчних систем, машинної iмiтацiї випадкових подiй i величин; набуття вмiнь розробляти програмне забезпечення iмiтацiйних моделей за допомогою мов програмування та моделювання.

Системи пiдтримки прийняття рiшень

Мета: формування системи фундаментальних теоретичних знань i практичних навичок у галузi iдентифiкацiї проблем прийняття рiшень; опанування методiв i систем пiдтримки прийняття рiшень (СППР) в економiцi та бiзнесi. 
Завдання: вивчення теоретичних засад створення систем пiдтримки прийняття рiшень, орiєнтованих на застосування сучасних наукових методiв та засобiв iнформацiйних технологiй; набуття вмiнь створення, використання й адаптацiї систем пiдтримки прийняття рiшень.

Iнформацiйнi системи i технологiї в економiцi

Мета: формування системи теоретичних i практичних знань з основ створення та функцiонування iнформацiйних систем i технологiй, їх використання в управлiннi соцiально-економiчними системами. 
Завдання: вивчення теорiї економiчної iнформацiї, структури та етапiв побудови iнформацiйних систем i технологiї в економiцi; набуття навичок i вмiнь розробляти, аналiзувати та адаптувати iнформацiйнi системи, програмнi продукти, iнформацiйнi засоби i технологiї.

Дослiдження операцiй

Мета: надання фундаментальних знань з методологiї, концепцiй, методiв i технологiй дослiдження рацiональної поведiнки органiзацiйно-економiчних систем i кiлькiсних методiв прийняття рiшень на засадах системного аналiзу. 
Завдання: вивчення теоретичних основ операцiйних дослiджень з метою використання їх методики та iнструментарiю в дослiдженнi економiчних об’єктiв i процесiв.

Прогнозування соцiально-економiчних процесiв

Мета: засвоєння знань про етапи, методи i моделi прогнозування соцiально-економiчних процесiв. 
Завдання: вивчення теоретичних основ методологiї соцiально-економiчного прогнозування; набуття вмiнь застосовувати кiлькiснi методи й моделi аналiзу та прогнозування соцiально-економiчних процесiв.

Економiчна кiбернетика

Мета: засвоєння знань з основ фундаментальних дослiджень систем i процесiв управлiння в економiцi. 
Завдання: вивчення концептуальних понять, теоретичних засад; набуття практичних навичок аналiзу, синтезу та оптимiзацiї систем i процесiв управлiння в економiцi.

Системи оброблення економiчної iнформацiї

Мета: надання фундаментальних теоретичних знань i набуття практичних навичок з питань створення i використання систем оброблення економiчної iнформацiї в рiзних галузях нацiональної економiки України. 
Завдання: вивчення методiв побудови i використання автоматизованих систем оброблення економiчної iнформацiї в рiзних галузях нацiональної економiки України; набуття вмiнь оцiнювати ефективнiсть розроблення i функцiонування сучасних iнформацiйних систем, що iрунтуються на передовiй iнформацiйнiй технологiї та враховують мiжнародний i вiтчизняний досвiд.

Моделювання економiки

Мета: формування системи знань з методологiї, методики та iнструментарiю побудови економiчних моделей, їх аналiзу та використання. 
Завдання: вивчення теорiї та набуття практичних навичок моделювання й аналiзу економiчних об’єктiв i процесiв на макро-, мезо- та мiкроекономiчному рiвнях

зберегти цю сторінку в PDF