Навчання

Основнi дисциплiни спецiальної пiдготовки:

 1. Полiтична економiя
  Мета: формування системи знань про економiчнi вiдносини як суспiльну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсiв i шляхи забезпечення суспiльних потреб у рiзних суспiльно-економiчних формацiях.
  Завдання: вивчення загальних засад економiчного життя суспiльства; розкриття закономiрностей розвитку економiчної системи та дiалектики взаємозв’язку її структурних елементiв; з’ясування механiзму дiї економiчних законiв i механiзму використання їх людьми у процесi господарської дiяльностi; визначення принципових рис основних соцiально-економiчних систем та напрямiв їх еволюцiї, ролi полiтекономiї в розробленнi шляхiв планомiрної трансформацiї постсоцiалiстичної економiки в соцiально орiєнтовану економiчну систему.
 2. Мiкроекономiка
  Мета: формування системи знань з теорiї поведiнки споживача, теорiї пiдприємства та ринкових структур, ринку факторiв виробництва.
  Завдання: вивчення базових положень мiкроекономiчної теорiї; набуття навичок використання iнструментарiю мiкроекономiчного аналiзу.
 3. Макроекономiка
  Мета: формування системи знань про механiзми функцiонування нацiональної економiки на пiдставi сучасних макроекономiчних теорiй, обгрунтованих свiтовою i вiтчизняною наукою, та досвiд макроекономiчної полiтики.
  Завдання: вивчення теорiї макроекономiчної науки розкриття її об’єкта, предмета i методу, висвiтлення основних макроекономiчних показникiв та iндикаторiв макроекономiчного розвитку; розкриття механiзму складових макроекономiчної полiтики: фiскальної, монетарної, зовнiшньоекономiчної, соцiальної.
 4. Iсторiя економiчних вчень
  Мета: формування системи знань про основнi етапи i напрями розвитку економiчних учень; передумови та закономiрностi еволюцiї свiтової економiчної науки; економiчнi концепцiї головних шкiл i напрямiв економiчної думки.
  Завдання: поглиблення знань з економiчної теорiї; формування уявлень про закономiрнiсть i тенденцiї розвитку економiчної думки; аналiз наукового внеску окремих шкiл i напрямiв в економiчну теорiю; ознайомлення з досягненнями видатних економiстiв.
 5. Економiчна iсторiя
  Мета: формування системи знань з порiвняльного iсторико-економiчного аналiзу моделей розвитку свiтового господарства на основi глибокого вивчення господарського досвiду минулих поколiнь у рiзних країнах та в рiзнi епохи.
  Завдання: поглиблення знань з економiчної теорiї; формування певних уявлень щодо змiни форм господарського розвитку в iсторичнiй послiдовностi, напрямкiв цих змiн, зв’язку сучасних господарських форм та їх iсторичних аналогiв, зв’язку економiчної полiтики з господарським досвiдом попереднiх поколiнь.
 6. Вища математика
  Мета: засвоєння базових математичних знань.
  Завдання: застосування математичних знань у процесi розв’язування економiчних задач, побудови економiко-математичних моделей; розвиток аналiтичного мислення.
 7. Економетрiя
  Мета: надання знань про методи оцiнювання параметрiв залежностей, якi характеризують кiлькiснi взаємозв’язки мiж економiчними величинами.
  Завдання: вивчення економетричних моделей, набуття вмiнь використання їх у практицi управлiння економiчними процесами на рiзних iєрархiчних рiвнях нацiональної економiки.
 8. Статистика
  Мета: надання знань про методи збирання, оброблення та аналiзу iнформацiї стосовно соцiально-економiчних явищ i процесiв.
  Завдання: вивчення принципiв органiзацiї статистичних спостережень, методик розрахункiв показникiв статистичного аналiзу соцiально-економiчних явищ i процесiв.
 9. Iнформатика та комп’ютерна технiка
  Мета: надання знань з теоретичних засад i принципiв побудови сучасних i перспективних електронних обчислювальних машин, основ i прикладних систем програмування та формування вмiнь орiєнтуватись у складнiй комп’ютернiй мережi.
  Завдання: вивчення теоретичних основ iнформатики та характеристик комп’ютерної технiки, архiтектури, технологiчного забезпечення комп’ютерних систем, алгоритмiзацiї, програмування та моделювання, систем оброблення економiчної iнформацiї, методiв запровадження дiалогу в процесi розв’язання конкретних завдань.
 10. Економiка пiдприємства
  Мета: надання знань з основних роздiлiв прикладної економiки, органiзацiї та результативностi господарювання на рiвнi первинної ланки суспiльного виробництва.
  Завдання: вивчення теорiї та методологiчних засад засвоєння практичних навичок управлiння пiдприємством у конкурентному середовищi, формування вмiнь ефективного використання ресурсного i виробничо-господарського потенцiалу, забезпечення розширеного самовiдтворення на основi iнвестицiйно-iнновацiйної моделi розвитку.
 11. Менеджмент
  Мета: формування системи базових знань у сферi менеджменту, розумiння концептуальних засад системного управлiння органiзацiями; набуття вмiнь розробки й прийняття управлiнських рiшень.
  Завдання: вивчення основних категорiй науки управлiння, функцiй управлiння i процесiв прийняття управлiнських рiшень, методiв використання базових iнструментiв управлiння органiзацiями; вивчення впливу рiзних факторiв на ефективнiсть системи управлiння органiзацiєю.
 12. Маркетинг
  Мета: формування системи знань про сутнiсть i змiст маркетингу як фiлософiю пiдприємницької дiяльностi в умовах ринкової економiки i конкуренцiї.
  Завдання: вивчення основних понять, систем i алгоритмiв маркетингу; набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань; формування вмiнь творчого пошуку резервiв удосконалення маркетингової дiяльностi пiдприємства.
 13. Фiнанси
  Мета: надання фундаментальних знань з функцiонування державних фiнансiв та їх впливу на соцiально-економiчний розвиток суспiльства.
  Завдання: вивчення сутi та характерних ознак фiнансiв, їх ролi й мiсця в економiчнiй системi, засад фiнансової полiтики держави i механiзму її реалiзацiї, сфер i ланок фiнансової системи та їх взаємодiї.
 14. Грошi та кредит
  Мета: формування системи базових знань з теорiї грошей та кредиту, засвоєння закономiрностей функцiонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної полiтики й розвитку банкiвської справи.
  Завдання: вивчення сутностi, функцiй, концепцiї та ролi грошей i кредиту в ринковiй економiцi, закономiрностей та специфiки функцiонування грошового ринку як теоретико-методологiчної бази державної монетарної полiтики, структури та практичних засад функцiонування грошової системи, основ побудови банкiвської системи та операцiй банкiв; закономiрностей розвитку i функцiонування валютного ринку.
 15. Фiнанси пiдприємств
  Мета: формування системи базових знань з теорiї i практики фiнансових вiдносин суб’єктiв господарювання, формування фiнансових ресурсiв, фiнансового планування, органiзацiї фiнансової дiяльностi пiдприємств.
  Завдання: вивчення сутностi й функцiй , фiнансiв пiдприємств, фiнансових ресурсiв та джерел їх формування; органiзацiї фiнансiв пiдприємств; набуття навилкiв фiнансових розрахункiв; оволодiння методами фiнансового планування, оцiнювання фiнансового стану, санацiї пiдприємств.
 16. Страхування
  Мета: надання знань щодо страхового захисту майнових iнтересiв юридичних i фiзичних осiб на випадок настання ризикових ситуацiй, органiзацiї страхового ринку та страхових компанiй.
  Завдання: вивчення сутностi й ролi страхування, органiзацiї та розвитку страхового ринку, державного регулювання страхової дiяльностi; набуття вмiнь аналiзувати ринок страхових послуг, оцiнювати фiнансову стiйкiсть страхових компанiй.
 17. Iнвестування
  Мета: надання теоретичних знань щодо сутностi механiзму функцiонування iнвестицiйного процесу.
  Завдання: вивчення закономiрностей i механiзму iнвестицiйних вiдносин держави, пiдприємства та фiзичних осiб; набуття вмiнь використовувати цi закономiрностi в практицi iнвестування, визначати заходи з використання iнвестицiй як одного з дiйових важелiв економiчної полiтики держави.
 18. Бухгалтерський облiк
  Мета: формування системи знань з теорiї i практики ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствах.
  Завдання: вивчення методiв рацiональної органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствах на пiдставi використання прогресивних форм i нацiональних стандартiв; набуття навичок опрацювання i використання облiкової iнформацiї в управлiннi.
 19. Економiчний аналiз
  Мета: засвоєння знань щодо системного оцiнювання дiяльностi органiзацiй, виявлення внутрiшнiх резервiв рацiонального використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.
  Завдання: вивчення сучасних методик економiчного аналiзу iз застосуванням математичних та статистичних прийомiв i методiв.
 20. Аудит
  Мета: формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi органiзацiй та iнших видiв аудиторських послуг.
  Завдання: набуття практичних навичок з органiзацiї аудиторської дiяльностi, планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документiв аудитора, пiдготовка аудиторських висновкiв та iнших пiдсумкових документiв.
 21. Економiка працi й соцiально-трудовi вiдносини
  Мета: формування системи теоретичних i прикладних знань про категорiї, поняття, механiзми забезпечення продуктивностi працi та розвитку соцiально-трудових вiдносин в Українi.
  Завдання: набуття вмiнь i навичок у галузi забезпечення ефективного використання ресурсiв працi й монiторингу соцiально-трудових вiдносин.
 22. Мiжнародна економiка
  Мета: формування системи знань з мiжнародної економiки, умов, форм, методiв i основного iнструментарiю мiжнародної економiчної дiяльностi.
  Завдання: вивчення сутностi i тенденцiй iнтернацiоналiзацiї економiки, умов, форм, методiв, суб’єктiв i рiвнiв мiжнародної економiчної дiяльностi, принципiв i середовища її розвитку, практики здiйснення i механiзмiв регулювання; набуття вмiнь аналiзувати й оцiнювати свiтогосподарськi явища i процеси у контекстi нацiональних iнтересiв України.
 23. Господарське законодавство
  Мета: надання знань щодо господарських правовiдносин, правового статусу суб’єктiв господарювання, порядку оформлення господарських договорiв, правових основ зовнiшньоекономiчної дiяльностi та захисту права i законних iнтересiв суб’єктiв господарських правовiдносин; набуття студентами досвiду роботи з господарсько-правовими документами.
  Завдання: вивчення системи господарського права України та чинного господарського законодавства; набуття навичок практичного застосування норм господарського права України пiд час вирiшення конкретних економiчних ситуацiй.
 24. Державне регулювання економiки
  Мета: формування системи знань з методологiї, методики та органiзацiйних основ державного регулювання економiки.
  Завдання: вивчення сутностi, цiлей i завдань державного регулювання економiки, теоретичних основ формування та реалiзацiї стратегiї соцiально-економiчної полiтики держави, методiв впливу держави на соцiально-економiчнi процеси, методологiї соцiально-економiчного прогнозування та програмування економiчного i соцiального розвитку.
 25. Розмiщення продуктивних сил i регiональна економiка
  Мета: надання знань щодо розмiщення i територiальної органiзацiї продуктивних сил України, аналiзу стану i визначення головних напрямкiв регiонального розвитку економiки в умовах ринкових вiдносин.
  Завдання: вивчення теорiї розмiщення продуктивних сил i регiональної економiки, завдань ефективного використання природних, науково-виробничих та людських ресурсiв регiонiв країни, територiальної i галузевої структури господарського комплексу, наукових засад державної регiональної економiчної полiтики.

 

Нормативнi дисциплiни:

 1. Iмiтацiйне моделювання
  Мета: формування системи фундаментальних теоретичних знань з основ створення та застосування iмiтацiйного моделювання в економiчних дослiдженнях.
  Завдання: вивчення методiв створення iмiтацiйних моделей складних економiчних систем, машинної iмiтацiї випадкових подiй i величин; набуття вмiнь розробляти програмне забезпечення iмiтацiйних моделей за допомогою мов програмування та моделювання.
 2. Системи пiдтримки прийняття рiшень
  Мета: формування системи фундаментальних теоретичних знань i практичних навичок у галузi iдентифiкацiї проблем прийняття рiшень; опанування методiв i систем пiдтримки прийняття рiшень (СППР) в економiцi та бiзнесi.
  Завдання: вивчення теоретичних засад створення систем пiдтримки прийняття рiшень, орiєнтованих на застосування сучасних наукових методiв та засобiв iнформацiйних технологiй; набуття вмiнь створення, використання й адаптацiї систем пiдтримки прийняття рiшень.
 3. Iнформацiйнi системи i технологiї в економiцi
  Мета: формування системи теоретичних i практичних знань з основ створення та функцiонування iнформацiйних систем i технологiй, їх використання в управлiннi соцiально-економiчними системами.
  Завдання: вивчення теорiї економiчної iнформацiї, структури та етапiв побудови iнформацiйних систем i технологiї в економiцi; набуття навичок i вмiнь розробляти, аналiзувати та адаптувати iнформацiйнi системи, програмнi продукти, iнформацiйнi засоби i технологiї.
 4. Дослiдження операцiй
  Мета: надання фундаментальних знань з методологiї, концепцiй, методiв i технологiй дослiдження рацiональної поведiнки органiзацiйно-економiчних систем i кiлькiсних методiв прийняття рiшень на засадах системного аналiзу.
  Завдання: вивчення теоретичних основ операцiйних дослiджень з метою використання їх методики та iнструментарiю в дослiдженнi економiчних об’єктiв i процесiв.
 5. Прогнозування соцiально-економiчних процесiв
  Мета: засвоєння знань про етапи, методи i моделi прогнозування соцiально-економiчних процесiв.
  Завдання: вивчення теоретичних основ методологiї соцiально-економiчного прогнозування; набуття вмiнь застосовувати кiлькiснi методи й моделi аналiзу та прогнозування соцiально-економiчних процесiв.
 6. Економiчна кiбернетика
  Мета: засвоєння знань з основ фундаментальних дослiджень систем i процесiв управлiння в економiцi.
  Завдання: вивчення концептуальних понять, теоретичних засад; набуття практичних навичок аналiзу, синтезу та оптимiзацiї систем i процесiв управлiння в економiцi.
 7. Системи оброблення економiчної iнформацiї
  Мета: надання фундаментальних теоретичних знань i набуття практичних навичок з питань створення i використання систем оброблення економiчної iнформацiї в рiзних галузях нацiональної економiки України.
  Завдання: вивчення методiв побудови i використання автоматизованих систем оброблення економiчної iнформацiї в рiзних галузях нацiональної економiки України; набуття вмiнь оцiнювати ефективнiсть розроблення i функцiонування сучасних iнформацiйних систем, що iрунтуються на передовiй iнформацiйнiй технологiї та враховують мiжнародний i вiтчизняний досвiд.
 8. Моделювання економiки
  Мета: формування системи знань з методологiї, методики та iнструментарiю побудови економiчних моделей, їх аналiзу та використання.
  Завдання: вивчення теорiї та набуття практичних навичок моделювання й аналiзу економiчних об’єктiв i процесiв на макро-, мезо- та мiкроекономiчному рiвнях

зберегти цю сторінку в PDF