Володимир Валентинович Безкоровайний

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Володимир Валентинович Безкоровайний

(057) 70-21-006

vladimir.beskorovainyi@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-7930-3984
Researcher ID: V-8914-2017
Google Scholar

Народився: 15 лютого 1957 року.

Нагороди і премії

Почесна грамота Міністерства освіти України, 2001.

Освіта

1979 р. – інженер-системотехнік, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність – автоматизовані системи управління.

1989 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність: 05.13.06 – автоматизовані системи управління.

1995 р. – доцент кафедри системотехніки Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ).

2005 р. – доктор технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. Тема дисертації – «Методи аналізу і синтезу рішень при автоматизованому проектуванні структур територіально розподілених об’єктів».

2006 р. – Професор кафедри системотехніки.

Навчальна робота

Лекційні курси: моделювання систем, математичне моделювання, комп’ютерне моделювання динаміки систем, технології проектування і реінжинірингу великомасштабних об’єктів, динамічне моделювання, управління проектами створення систем управління і автоматики.

Наукова робота

Наукові інтереси: структурний синтез територіально розподілених об’єктів (ТРО); математичне моделювання; багатофакторне оцінювання і вибір рішень.

Наукові та технічні досягнення: методологія багатофакторного структурно-топологічного синтезу територіально розподілених систем транспорту, зв’язку, моніторингу, управління; обчислювальні методи і процедури розв’язання задач структурно-топологічного синтезу ТРО; концептуальний формалізований опис ТРО і цілей їх створення з урахуванням факторів, що відображають топології елементів, зв’язків і технології функціонування об’єктів; схема декомпозиції проблеми синтезу ТРО на комплекси задач метарівня, макрорівня, мікрорівня за ступенем деталізації їх опису і етапів їх життєвих циклів; лінійна і ітераційна логічні схеми системного проектування ТРО; математична модель і метод розв’язання задачі реінжинірингу централізованих структур ТРО; методи попередньої оцінки витрат на створення та експлуатацію ТРО з регулярно і довільно розподіленими по території елементами; метод формування наближеної області компромісів для опуклих множин альтернативних варіантів; розвиток методу компараторної ідентифікації вагових коефіцієнтів моделей багатофакторного вибору проектних рішень; методи вирішення задач структурного синтезу для об’єктів з кільцевими і радіально-кільцевими структурами.

Підготовка кадрів. Науковий керівник 4-х аспірантів за спеціальністю: 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. Кандидат наук за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт – Імангулов З.А.

Громадська і міжнародна діяльність

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій. Член двох докторських спеціалізованих учених рад за спеціальностями: 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робот; 05.13.06 – інформаційні технології (з технічних наук).

Захоплення

Подорожі.


Публікації та патенти

Более 150 публикаций, 3 монографии, 1 учебное пособие. Среди них:

 1. Синтез информационно-вычислительного обеспечения распределенных АСПИ. Ч.1:Методологические и инструментальные основы синтеза ИВС / Петров Э.Г., Аннамухамедов О.Б., Евсеев В.В., Барский В.И., Бескоровайный В.В. и др. / Под ред. Э.Г.Петрова. – Ашхабад: Ылым, 1988. – 200 c.
 2. Синтез информационно-вычислительного обеспечения распределенных АСПИ. Ч.2:Математические модели и алгоритмы синтеза ИВС /Петров Э.Г., Аннамухамедов О.Б., Евсеев В.В., Барский В.И., Бескоровайный В.В. и др. / Под ред. Э.Г.Петрова. – Ашхабад: Ылым, 1991. – 168 c.
 3. Петров Э.Г., Писклакова В.П., БескоровайныйВ.В. Территориально распределенные системы обслуживания. – Киев: Техника, 1992. – 208 с.
 4. Бескоровайный В.В. Системологический анализ проблемы структурного синтеза территориально распределенных систем // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2002. – Вып. 120. – С. 29-37.
 5. Бескоровайный В.В. Синтез логической схемы системного проектирования территориально распределенных объектов // Радиоэлектроника и информатика. – 2002. – №. 3. – С. 94 – 96.
 6. Бескоровайный В.В. Оценка оптимального количества подсистем при проектировании систем с регулярно распределенными элементами // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2003. – Вып. 122. – С. 141 – 144.
 7. Бескоровайный В.В. Метод предварительной оценки стоимости территориально распределенных объектов // Радиоэлектроника и информатика. – 2003. – №. 2. – С. 104 – 107.
 8. Бескоровайный В.В. Модификация метода направленного перебора для синтеза топологии систем с радиально-узловыми структурами // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – 2003. – Вып. 123. – С. 110 – 116.
 9. Бескоровайный В.В. Эвристический метод структурного синтеза территориально распределенных систем // Системи обробки інформації. – 2003. – Вип. 3. – С. 69 – 74.
 10. Бескоровайный В.В. Формирование множества эффективных вариантов при решении задач структурного синтеза территориально распределенных объектов // Радиоэлектроника и информатика. – 2003. – №. 4. – С. 113 – 116.
 11. Бескоровайный В.В. Метод структурно-топологической оптимизации для реинжиниринга территориально распределенных объектов // Системи обробки інформації. – 2004. – Вип. 4. – С. 26 – 33.
 12. Бескоровайный В.В., Трофименко И.В. Структурно-параметрична ідентифікація моделей багатофакторного оцінювання // Системи озброєння і військова техніка. – 2006. – № 3 (7). – С. 56 – 59.
 13. Бескоровайный В.В., Петров Э.Г., Трофименко И.В. Метод решения общей задачи компараторной идентификации моделей многофакторного оценивания // Бионика интеллекта, 2006. – № 2 (65). – С. 3 – 7.
 14. Бескоровайный, В.В Методы синтеза физических структур распределенных баз данных / В.В. Бескоровайный, О.С. Ульянова // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – 2010. – № 47. – С. 136 – 146.