Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін кафедри системотехніки.
Спеціальність – 6.050101 – Комп’ютерні науки (122–КНІТ)
Спеціалізація – по кафедрі системотехніки
Ступінь бакалавра
3-й курс
1. Спеціалізовані бази даних (NoSQL)
2. Методи та засоби візуального проектування
3. Патерни проектування програмних систем
4. Проектування та розробка ігрових додатків
5. Створення графічних моделей та анімація
6. Тестування та оцінка якості інформаційних систем та технологій

4-й курс
1. Проектування та супровід систем в СУБД Oracle
2. Технології створення корпоративних систем обліку діяльності підприємства
3. Інтелектуальні еволюційні методи системного проектування
4. Методи та засоби аналізу багатовимірних даних
5. Мобільні технології та сервіси (MBaaS)

Спеціальність – 122 – КНІТ.
Спеціалізація – Інформаційні технології проектування (кафедра системотехніки).
Ступінь магістра
1. Комбінаторні моделі та методи в проектуванні
2. Управління людськими ресурсами
3. Аналіз та моделювання бізнес-процесів
4. Системи візуального проектування
5. Технології структурного системного аналізу
6. Методологія проектування CASE-засобів в IT
7. Методи стиснення даних
8. Інформаційні технології в розподілених корпоративних системах
9. Методи оптимізації в проектуванні

Спеціальність – 122 – КНІТ
Спеціалізація – Системне проектування (кафедра системотехніки)
Ступінь магістра
1. Управлінське забезпечення системного проектування
2. Управління людськими ресурсами
3. Аналіз та моделювання бізнес-процесів
4. Системи візуального проектування
5. Стандарти якості в системному проектуванні
6. Аналіз динаміки даних в бізнес-системах
7. Методи стиснення даних
8. Методи ідентифікації параметрів об’єктів проектування
9. Розробка стратегій сталого розвитку систем
10. Методи оптимізації в проектуванні

Спеціальність – 122 – КНІТ
Спеціалізація – по кафедрі системотехніки
Ступінь PhD
1. Математичне моделювання в задачах геометричного проектування

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Спеціалізація – Системна інженерія кафедри системотехніка.
Ступінь бакалавра: 3, 4 курси
1. Програмування мікроконтролерів
2. Моделі та засоби в управлінні проектами СУА
3. Системи та засоби обробки та передачі інформації
4. Інтернет технології
5. Крос-платформене програмування
6. Об’єктно-орієнтоване моделювання складних систем

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Спеціалізація – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика.
Ступінь магістра.

Вибір 1
1. Гнучке автоматизоване управління
2. Сучасні технології управління в організаційних системах
3. Нейросистеми та генетичні алгоритми
4. Тестування та оцінка якості програмного забезпечення КСУА
5. Нечіткі регулятори в системах автоматичного керування

Вибір 2
1. Системи управління якістю
2. Управління знаннями та сучасні технології прийняття організаційних рішень
3. Інтелектуальні методи прийняття рішень в технічних системах
4. Інструментальні засоби візуального представлення об’єктів та систем управління
5. Оптимальне та адаптивне управління

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Ступінь PhD
1. Математичне та комп’ютерне моделювання об’єктів автоматизації
2. Методи багатофакторного оцінювання та аналізу об’єктів комп’ютеризації

зберегти цю сторінку в PDF