Про кафедру

Навчання

Всі студенти спеціальностей «Комп’ютерні науки» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» вивчають обов’язкові загальноосвітні дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки. У програму підготовки бакалаврів, розраховану на 4 роки навчання, включені такі дисципліни як, «Дискретна математика», «Системний аналіз», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Організація баз даних та знань», «Моделювання систем», «Web-технології та Web-дизайн», «Операційні системи»,«Комп’ютерні мережі», «Управління IT-проектами»та ін.

Починаючи з 3 курсу, кафедра СТ пропонує студентам цикли дисциплін за своєю спеціалізацією, які включають «Об’єктно-орієнтований аналіз в проектуванні систем», «Сервісна архітектура програмного забезпечення», «Internet-технології розподіленої обробки інформації», «Інформаційні технології реінжинірингу», «Cпеціалізовані бази даних»,«Моделі та засоби в управлінні проектами СУА»і ін.

Теоретичне навчання студенти поєднують з виконанням практичних завдань і проектів в студентських гуртках «Розробка інструментальних засобів візуального проектування», «Розробка алгоритмів і програмного забезпечення для розв’язання задач структурного синтезу та аналізу територіально розподілених систем», «Проектування систем навчання», а також на філії кафедри в ПрАТ «Інститут автоматизованих систем» (ІАС) (генеральний директор – к. т. н., проф. Б.О. Колесник).

Наука та міжнародне співробітництво

В рамках наукових напрямків кафедри співробітники займаються виконанням держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт.
Серед них:

 • розробка моделей, методів та інструментальних засобів структурно-топологічної і параметричної оптимізації територіально розподілених систем;
 • розробка методології і математичних моделей соціально-економічних систем при реалізації концепції їх стійкого розвитку;
 • моделі та методи прийняття ефективних рішень в системах соціально-економічного та оборонного призначення.

На кафедрі створені і працюють лабораторії:

 1. Наукова лабораторія «Центр інформатизації органів управління».
  Науковий керівник д.т.н., проф. І.В.Гребеннік, директор к.т.н, п.н.с. В.П. Пісклакова.
 2. Навчально-наукова лабораторія «Моделювання систем».
  Науковий керівник к.т.н., проф. В.Г. Іванов.
 3. Навчально-наукова лабораторія «Системного проектування».
  Науковий керівник к.т.н., доц. Ю.В. Міщеряков.

Міжнародна діяльність кафедри ведеться за напрямками:

Міжнародна федерація з обробки інформації IFIP, (International Federation for Information Processing) Членство Української федерації інформатики (Full Membership) в IFIP, проф. І.В.Гребеннік є представником України в Генеральній асамблеї IFIP
Avista Technologies Inc. (Канада) Наукові та академічні контакти в рамках укладеної угоди (Угода про співробітництво та взаємодію між ХНУРЕ та компанією Avista Technologies Inc. від 21.05.14), доц. Ю.В. Міщеряков
Політехнічний університет м. Глівіце «Politechnika Slaska» (Польща) Наукові та академічні контакти в рамках укладеної угоди (Угода між ХНУРЕ та Політехнічним університетом «Politechnika Slaska» від 2015 року.)

Наукова школа

Системний аналіз, прийняття рішень і математичне моделювання в соціально-економічних системах.

Заснована у 1967 р на кафедрі Теоретичної кібернетики (в даний час кафедра Системотехніки) докторами технічних наук І.В. Кузьміним Е.Г. Петровим.

Докторантура за спеціальностями:
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;
05.13.06 – Інформаційні технології;
05.13.12 – Системі автоматизації проектувальних робіт.

Наукові керівники
Безкоровайний В.В., доктор технічних наук, професор;
Гребеннік І.В., доктор технічних наук, професор;
Чайніков С.І., кандидат технічних наук, професор;
Вишняк М.Ю., кандидат технічних наук, доцент;
Міщеряков Ю.В., кандидат технічних наук, доцент;
Ребезюк Л.М., кандидат технічних наук, доцент;
Іванов В.Г., кандидат технічних наук, доцент;
Імангулова З.А., кандидат технічних наук, доцент
Калита Н.І., кандидат технічних наук, доцент;
Колесник Л.В., кандидат технічних наук, доцент.

зберегти цю сторінку в PDF