Про кафедру

Навчання

Всі студенти напрямів «Комп’ютерні науки» і «Системна інженерія» вивчають обов’язкові загальноосвітні дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки. У програму підготовки бакалаврів, розраховану на 4 роки навчання, включені такі дисципліни, як наприклад, «Дискретна математика», «Системний аналіз», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Основи баз даних та знань», «Моделювання систем», «Web-технології та Web-дизайн», «Операційні системи», «Комп’ютерні мережі», «Управління IT-проектами» та ін.

Починаючи з 3 курсу, кафедра СТ пропонує студентам цикли дисциплін за своєю спеціалізацією, які включають «Об`єктно-орієнтований аналіз в проектуванні систем», «Сервісна архітектура програмного забезпечення», «Internet-технології розподіленої обробки інформації», «Інформаційні технології реінжинірингу», «Спеціалізовані бази даних», «Моделі і засоби в управлінні проектами СУА» та ін.

Теоретичне навчання студенти поєднують з виконанням практичних завдань і проектів у студентських гуртках «Розробка методологічних основ створення ІУС різного призначення», «Розробка алгоритмів і програмного забезпечення для задач структурного синтезу й аналізу територіально розподілених систем», «Розробка інструментальних засобів візуального проектування», а також на філії кафедри в ЗАТ «Інститут автоматизованих систем» (ІАС) (генеральний директор – канд. техн. наук, проф. Б.О. Колесник).

Наука та міжнародне співробітництво

Науковий напрям кафедри – розробка методології та інструментальних засобів аналізу та синтезу інтегрованих інформаційно-управляючих систем великомасштабних соціально-економічних і технічних об’єктів.

При кафедрі працює Науково-навчальний центр інформатизації органів управління (ННЦІОУ) (директор – канд. техн. наук, в.н.с. В.П. Пісклакова), який включає 2 науково-дослідні лабораторії: «Інформатизація» та «Раціональне використання ресурсів».

Міжнародна діяльність кафедри ведеться за напрямками:

 • стажування і захист магістерських дисертацій студентами кафедри в університетах Ювяскюля (Фінляндія) і Саутгемптона (Велика Британія);
 • виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у рамках Міжнародного проекту разом з Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта» з розробки і впровадження «Автоматизованої системи контролю й управління поштовими відправленнями» (АСКУ), які фінансувалися Всесвітнім поштовим союзом;
 • участь викладачів, студентів і наукових співробітників кафедри у роботі міжнародних наукових конференцій та семінарів: «Глобальные информационные системы. Проблемы и тенденции развития», (Росія); «Радиоэлектронный форум», Operations Research  (Німеччина),  Problems of decision making under uncertainties (Україна).

Наукові школи:

 1. Системний аналіз, моделювання та оптимізація складних соціально-технічних систем, (засновник – д.т.н., проф. Петров Е.Г.).
 2. Математичні моделі та методи структурно-топологічного синтезу територіально-розподілених об’єктів (науковий керівник – д.т.н., проф. Безкоровайний В.В.).
 3. Математичне моделювання і розв’язання задач комбінаторної оптимізації в геометричному проектуванні (науковий керівник – д.т.н., проф. Гребеннік І.В.).

Аспірантура та докторантура за спеціальностями:

 • 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень;
 • 05.13.06 –Інформаційні технології;
 • 05.13.12 – Системи автоматизації проектних робіт.

Наукові керівники:

 • Безкоровайний В.В., доктор технічних наук, професор;
 • Гребеннік І.В., доктор технічних наук, професор;
 • Чайніков С.І., кандидат технічних наук, професор;
 • Вишняк М.Ю., кандидат технічних наук, доцент;
 • Міщеряков Ю.В., кандидат технічних наук, доцент;
 • Калита Н.І., кандидат технічних наук, доцент.
 • Ребезюк Л.М., кандидат технічних наук, доцент.
 • Іванов В.Г., кандидат технічних наук, професор;
 • Імангулова З.А., кандидат технічних наук, доцент;
 • Колесник Л.В., кандидат технічних наук, доцент.

зберегти цю сторінку в PDF