Віктор Макарович Левикін

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем (ІУС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Віктор Макарович Левикін

+38 (057) 702-14-51

levykinvictor@gmail.com
viktor.levykin@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-7929-515X
Scopus: 57195480506
Google Scholar

Нагороди та премії

Нагороджений медалями, двома почесними грамотами МОН України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», нагрудним знаком ЦК ВЦРПС «За активну роботу в профспілці».

У 1999 р. – дипломант, в 2004 р. – переможець обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» («Кращий завідувач кафедри»). Удостоєний іменної стипендії Харківської обласної державної адміністрації 2007 ім. В.В. Свиридова в галузі інформатики та комп'ютерних наук для видатних вчених.

Освіта

1970 р. – Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), факультет систем управління, спеціальність – автоматика і телемеханіка.

1974 р. – захист кандидатської дисертації в галузі автоматизованих систем управління: «Розробка і дослідження деяких питань оперативного контролю та управління в АСУП».

1996 р. – захист докторської дисертації «Формалізовані засоби системного опису і проектування АСУ інтегрованим виробництвом».

З 1970 р. на кафедрі автоматизованих систем управління (нині – кафедра інформаційних управляючих систем) ХІРЕ молодший науковий співробітник, асистент, доцент, професор.

В 1992-1999 рр. – декан факультету навчання іноземних студентів, в 1999-2005 рр. – директор інституту комп’ютерних та інформаційних технологій, з 1994 р. – завідувач кафедри ІУС.

Навчальна робота

Лекційні курси: проектування інформаційних систем, методи і моделі проектування організаційно-технологічних ІС.

Наукова робота

Основні напрямки наукової діяльності: створення формалізованих засобів системного аналізу, що описують структуру розроблюваних автоматизованих систем і життєвий цикл їх проектування; теоретичні та методологічні основи створення складних комп’ютеризованих інтегрованих комплексів, опис складних систем та інтеграції їх елементів, створення автоматизованих інструментальних засобів підтримки управлінських рішень, автоматизованих систем управління витратами і адаптивних інтегрованих систем управління підприємством, моделі, технології та інструментальні засоби проектування інформаційних управляючих систем.

Керівник однієї з провідних кафедр за фахом «Інформаційні управляючі системи та технології», співавтор кваліфікаційних характеристик, типових навчальних планів, освітньо-професійних програм. 

Участь в підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів. Підготував 23 кандидати наук, 2 доктори наук.

Проект: Науково-дослідна робота «Методи і моделі самоорганізації інфраструктури інтелектуальної інформаційного середовища, що базується на використанні принципів хмарних обчислень». Розділ «Методи і моделі побудови Web-сервісів для задач управління бізнес-процесами в інтелектуальній інформаційному середовищі».

Назва розробок або продукції, які хотіли б запропонувати для реалізації з використанням можливостей АН ПРЕ, її колективних та індивідуальних членів та установ, що функціонують в її складі: типова інформаційно-аналітична система «Університет» (ІАС «Університет») – новий інтегрований продукт, призначений для ефективного покращення управління вищими навчальними закладами України у всіх основних сферах їх діяльності. До складу ІАС «Університет» входять модулі: «Відділ кадрів», «Кафедра», «Аспірантура», «Деканат» та інші.

Громадська та міжнародна діяльність

Член спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора технічних наук при ХНУРЕ, член редколегій 4 наукових видань, член методичної комісії МОН України за напрямом «Комп’ютерні науки», член науково-методичної ради та вченої ради ХНУРЕ.

Очолює роботу наукових секцій Міжнародного молодіжного форуму та Міжнародної наукової конференції.

З 2002 р. – академік АН прикладної радіоелектроніки Білорусії , Росії, України.


Публікації та патенти
 1. Шамша Б.В., Гуржій А.М., Дудар З.В., Левикін В.М. Математичне забезпечення інформаційно-управляючих систем: Підручник для студ. вищ. навч. закл. - Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. - 448 с.
 2. Ларіонов Ю.І., Левикін В.М., Хажмурадов М.А.. Дослідження операцій в інформаційних системах: Навч. посібник. - Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. - 364 с.
 3. Технологія структурного системного аналізу та автоматизованого проектування інформаційно-управляючих систем/ В.М. Левикін, Е.Г. Петров , С.І. Чайников, В.П. Борисенко, Ю.В. Пономарьов: Навч. посібник. - Х.: ХНУРЕ, 2004. - 100 с.
 4. Левикін В.М., Кудрявцева М.С. Візуальні мови та середовища розробки застосувань: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2011. – 168 с.
 5. Левыкин В.М. Концепция создания распределенных информационных управляющих систем // АСУ и приборы автоматики. - 1998. - Вып.108.- С. 32-41.
 6. Левыкин В.М. Комплексная система информатизации вуза// Новый коллегиум. - 2005. - № 4.- С. 13-17.
 7. Левыкин В.М., Евланов М.В. Метамодель функциональной структуры информационной системы// Нові технології. - 2006. - № 1(11). - С. 67-72.
 8. Левыкин В.М., Евланов М.В., Сугробов В.С. Параллельное проектирование информационного и программного комплексов информационной системы// Радиотехника. - 2006. - Вып. 146. - С. 89-98.
 9. Левыкин В.М., Евланов М.В. Модели операций генерации новой информации в динамической мультистабильной информационной системе// Системи управління, навігації та зв’язку. - К.: ЦНДІ навігації і управління, 2007. - Вип. 2. - С. 6-11.
 10. Концепция эволюционного прототипирования информационных систем / Левыкин В.М., Левыкин И.В. // АСУ и приборы автоматики. – 2008. – Вып. 144.- С. 26-31.
 11. Разработка политики безопасности корпоративных информационных систем / Левыкин В.М., Гавриш Т.В. // АСУ и приборы автоматики. – 2008. – Вып. 144.- С. 31-37.
 12. Левикін В.М., Костенко А.П., Хміль-Чуприна В.В. Імітаційне моделювання прототипування маркетингових інформаційних систем // Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. - 2011. - №1(31) - С. 58-62.
 13. Левикін В.М., Костенко А.П. Розробка математичної моделі еталонної системної архітектури маркетингових ІС // Перспективи інформаційних технологій. – Херсон, 2011. - №2(008). – С. 41-47.