Сергій Федорович Чалий

Доктор технічних наук, професор кафедри ІУС Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Сергій Федорович Чалий

кімн. 254

+38 (057) 702-14-51

serhii.chalyi@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-9982-9091
Scopus: 56008249900
ReseachGate
Google Scholar

Освіта

1986 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «автоматизовані системи управління».

1992 р. – захистив кандидатську роботу за спеціальністю «управління в технічних системах».

2007 – захистив докторську роботу «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології», номер диплома ДД № 006410 .

Навчальна робота

Лекційні курси:

 • «Технології створення програмних систем»;
 • «Інформаційні технології обробки даних в ІУС»;
 • «Сучасні комп’ютерні технології»;
 • «Технології моделювання та управління бізнес – процесами».

Наукова робота

Науковий напрямок пов’язано з розробкою моделей, методів і технологій автоматизованого управління бізнес -процесами (у тому числі зі змінною структурою) в умовах неконтрольованих зовнішніх збурень.

Науковий напрямок передбачає вирішення таких завдань:

 • розробка моделей представлення бізнес-процесів підприємства;
 • розробка моделей представлення бізнес-правил підприємства;
 • дослідження і розробка методів інтелектуального аналізу бізнес-процесів та їх елементів з використанням шаблонів;
 • дослідження і розробка методів верифікації моделей бізнес-процесів;
 • оцінювання повноти і несуперечності бізнес -правил з використанням технологій process mining;
 • розробка інструментальних, програмних засобів управління бізнес-процесами із змінною структурою.

Публікації та патенти
 1. Чалый С.Ф. Situational Script Management of Business Processes with Changeable Structure / С.Ф. Чалый, О.В. Чалая //  Decision Making and Business Intelligence Strategies and Techniques. International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING” Number 3. Supplement to the International Journal “IFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE”  Volume 2/ 2008. Institute  of Information Theories and Applications FOI ITHEA, Sofia, Bulgaria, 2008. – p. 62-66.;
 2. Чалый С.Ф. Оценивание полноты и непротиворечивости данных для знание-ориентированного представления бизнес-процессов  / С.Ф. Чалый, В.М. Левыкин // – Харьков: Бионика интеллекта. – 2008. – № 2(69). – С.115-120. ;
 3. Чалый С.Ф. Автоматизированная адаптация бизнес-процессов с изменяемой структурой на основе множественных ролей исполнителей.  / С.Ф. Чалый, М.Ф. Бондаренко, В.М. Левыкин //– Харьков: АСУ и приборы автоматики. – 2008. -  № 144. -  С.12-16.;
 4. Чалый С.Ф.  Разработка модели и технологии формирования электронных документов на основании шаблонов в web-ориентированных информационных системах  / С.Ф. Чалый, Д.Л. Кравченко, Е.О Моспан// – Харків: Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2008. – Вип.3 . – С.135-137;
 5. Чалый С.Ф.  Разработка метода построения нечетких запросов к реляционным базам данных для задач поиска персональной информации  / С.Ф. Чалый, А.А.Синяков// – Харків: Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2008. – Вип.3 . – С.138-140;
 6. Чалый С.Ф.  Мультисценарное моделирование бизнес-процессов с изменяющейся структурой  / С.Ф. Чалый, А. Ю. Кальницька // Межд. научн.-практич. конференц. "Современные средства и технологии разработки информационных систем". – Харьков. Изд. ХНЭУ, 2008. –С.24-25.;
 7. Чалий С.Ф.  Моніторинг процесів в системі управління якістю / С.Ф. Чалий, О. В. Чала , О.В. Маковоз // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. –  Харків: УкрДАЗТ. – 2009. – Вип. 26. – С. 213-216.;
 8. Чалий С.Ф.  Методичні вказівки до виконання розділу автоматизації дипломної роботи для студентів спеціальності «Облік і аудит» / С.Ф. Чалий, О. В. Чала // Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 33с.;
 9. Чалий С.Ф. Методичний підхід до оперативної оцінки коригувальних та попереджувальних дій в провесно-орієнтованій системі управління якістю / С.Ф. Чалий, О. В. Чала // Економічний простір: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2009. – №28/2. – С. 179-183;
 10. Чалий С.Ф. Метод та інформаційна технологія створення еталонів одиниць вимірювання в умовах обмежених ресурсів / С.Ф. Чалий, В.П. Чалий , Т.І. Ільницька  // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2009. - № 2. - С. 34-38;
 11. Чалий С.Ф. Адаптивна технологія побудови еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі  / С.Ф. Чалий, В.П. Чалий , Т.І. Ільницька  // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2009. - № 3. - С. 37-43;
 12. Чалий С.Ф. Модель формирования сценария бизнес-процесса с изменяющейся структурой / С.Ф. Чалий, В.М. Левикін, А. Ю. Кальницкая   // Вісник Академії митної служби України. - 2009. - № 1. - С. 34-38;
 13. Чалый С.Ф. Принятие многокритериальных решений в условиях стохастической неопределенности  / С.Ф. Чалий, В.П. Пономаренко // АСУ та прилади автоматики. 2009. Вип. 146. С. 76-80;
 14. Чалый С.Ф. Реорганизация бизнес-процессов при управлении социально-экономическими объектами с учетом неопределенности исходной информации  / С.Ф. Чалый, В.П. Пономаренко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2009. – Вип. 2(76). – С.168-171;
 15. Чалый С.Ф. Побудова ієрархії процесів промислового підприємства для системи управління якістю / С.Ф. Чалый, О. В. Чала, Л. Є. Ревуцька  // Проблеми системного підходу в економіці: електронне наукове видання. – К.: Нац. авіац. ун-т.  – 2009. –  4. –  http://www.nbuv.gov.ua/e –journals/PSPE/ index.html/;
 16. Чалый С.Ф. Логический поход к формализации бизнес-процессов с многоуровневой структурой   / С.Ф. Чалий, А.А. Кривчикова, Альшейх Алі Джаміль // Науково-практична конференція академії внутрішніх військ МВС України.- Харків, 2010. – С.9-10;
 17. Чалый С.Ф. Знание-ориентированные профили анализа и верификации бизнес-процессов с изменяемой структурой  / С.Ф. Чалий, Е.О. Богатов // Науково-практична конференція академії внутрішніх військ МВС України.- Харків, 2010. – С.10-11;
 18. Чалий С.Ф. Алгоритм анализа последовательности выполнения бизнес-процесса  / С.Ф. Чалий, Є.О. Богатов , І.Б. Буцукіна  // Перша міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в навігації і управлінні». – Київ, 2010.- С.59;
 19. Чалый С.Ф. Верификация бизнес-правил на основе журнала событий  / С.Ф. Чалий, Альшейх Алі Джаміль // Системи управління, навігації на зв’язку. – 2010. – Вип. 3(15). – С.173-176.