Наталія Олексіївна Волошина

Старший викладач кафедри штучного інтелекту (ШІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Наталія Олексіївна Волошина

+38 (057) 702-13-37

nataliya.voloshyna@nure.ua

Освіта

2001 р. – закінчила Харківський технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ), спеціальність – інформаційно-управляючі системи та технології, кваліфікація – аналітик комп’ютерних систем.
2001 р. – асистент кафедри штучного інтелекту (ХТУРЕ).
2012 р. – старший викладач кафедри штучного інтелекту (ХНУРЕ).

Навчальна робота

Викладає курси: системи інтелектуальної обробки природно-мовної інформації, методи та системи штучного інтелекту.

Наукова робота

Наукові інтереси: методи, моделі та алгоритми інтелектуальної обробки природно-мовної інформації на основі онтологічного підходу, менеджмент знань у системах розподіленого штучного інтелекту, інтелектуальний аналіз текстів, семантичні технології.

Громадська та міжнародна діяльність

Участь у виконанні міжнародного проекту «Towards Trust in Quality Assurance Systems» (TRUST) – «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти» 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR (2011/2014 рр.) в рамках національного пріоритету: «Забезпечення якості освіти».

Участь у тренінгах в рамках Міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого вивченню досвіду університетів Словаччини по створенню систем забезпечення якості освіти (березень 2012 р., м. Кошице, Словаччина).
Участь у виконанні міжнародного проекту «Towards Transparent Ontology-Based Accreditation» – «Нова інформаційна технологія забезпечення прозорості акредитації університетів» TEMPUS SM_T020B06-2006 (UA) (2007/2008 рр.) в рамках національного пріоритету «Нова інформаційна технологія забезпечення прозорості акредитації університетів».
Участь в проведенні Міжнародного науково-практичного семінару з розповсюдження результатів проекту (16-20 травня 2008 р., м. Київ, МОНУ).
Участь у виконанні госпдоговірної НДР ІТ/534-2009 «Розробка і впровадження розподіленої архітектури онтологічного порталу МОНУ для надійного, безпечного та ефективного менеджменту і інтеграції освітніх ресурсів України» (в рамках виконання Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці» на 2006-2010 рр., проект ІКТ 2009-2010 рр.).
Участь у виконанні госпдоговірної НДР № Ф15/456-2007 ДФФД МОНУ «Онтологічний портал для менеджменту ці оцінки національних ресурсів України в області освіти і науки» (в рамках виконання Тематичного цільового конкурсу наукових проектів №15 «Дослідження концептуальних засад оцінювання закладів/установ освіти та розробка системи ліцензування, акредитації та рейтингування вітчизняних вищих навчальних закладів»).
Участь у виконанні комплексної:
– НДР № 265 «Методи та моделі самоорганізації інфраструктури інтелектуального інформаційного середовища, що базується на використанні принципів хмарних обчислень» (2012-2014 рр.);
– НДР №233 «Розробка системи підтримки семантичних запитів до онтологічної бази акредитації і ліцензування» (2009-2010 рр.);
– НДР №219 «Розробка Web-орієнтованої системи підтримки процедур акредитації і ліцензування вищих навчальних закладів України», № ДР 0108U010139 (2007-2009 рр.);
– комплексної НДР № 195 «Розробка методів та моделей інтелектуальної обробки інформації та менеджменту знань в системах розподіленого штучного інтелекту» (2006-2008 рр.) та ін.


Публікації та патенти
  1. Здійснення процедур акредитації, ліцензування та рейтингування вищих навчальних закладів України з використанням онтологічного підходу. Навчально-методичний посібник / Укладачі: В.Д. Шинкарук, М.В. Михайліченко, М.Ф. Бондаренко, Н.С. Лєсна, Н.В. Рябова, М.В. Климова, Н.О. Волошина, В.Б. Репка, Г.А. Воскобойникова – Харків: ХНУРЕ, 2008. – 80с.
  2. Рябова Н.В. Розробка загальної апаратно-програмної архітектури розподіленої версії онтологічного порталу / Н.В. Рябова, О.Ю. Шевченко, М.В. Білоіваненко, М.В. Головянко, Н.О. Волошина, О.В. Шубкіна // Інформаційні технології в освіті. – 2009. – Вип. 4. – C. 164–178.
  3. Рябова Н. В. Розробка прототипу семантичного репозиторію документів та його інтеграція з розподіленим онтологічним порталом менеджменту освітніх і наукових ресурсів МОН України / Н.В. Рябова, О.Ю. Шевченко, М.В. Білоіваненко, Г.А. Воскобойникова, М.В. Головянко, Н.О. Волошина, О.В. Шубкіна // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 7. – C. 117–126.
  4. Волошина Н.А. Онтологическое моделирование интеллектуальных информационных сред региональных социо-экономических объектов / О.В. Золотухин, Н.В. Рябова, Н.А. Волошина // Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві: матер. Міжнарод. Наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 23-28 листопада 2015 р. Харків: ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова, 2015. – С. 60-61.
  5. Волошина Н.А. Об одном подходе к построению адаптивной Cloud-среды / О.В. Золотухин, O.K. Tищенко, Н.В. Рябова, Н.А. Волошина, С.А. Гринев // Міжнародна науково-технічна конференція «Проблемы информатизации». –– 2013. – Київ – С. 47.
  6. Волошина Н.А. Разработка обобщенной аппаратно-программной архитектуры распределенной версии онтологического портала / А.Ю. Шевченко, М.В. Белоиваненко, М.В. Головянко, А.А. Воскобойникова, О.В. Шубкина, Н.В. Рябова, Н.А. Волошина // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков: Технологический центр, 2012. – Вып. 3/11 (57). – C. 42–50.
  7. Волошина Н.А. Прототип семантического репозитория документов распределенного онтологического портала / А.Ю. Шевченко, М.В. Белоиваненко, М.В. Головянко, А.А. Воскобойникова, Н.В. Рябова, Н.А. Волошина // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков: Технологический центр, 2012. – Вып. 4/2 (57). – C. 56–62.
  8. Волошина Н.А. Об одном подходе к сопоставлению онтологий на основе адаптивного машинного обучения / Е.В. Бодянский, Н.А. Волошина, Н.В. Рябова// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков: Технологический центр, 2011. – Вып. 5/2 (53). – C. 15–18.