Костянтин Едуардович Петров

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту (ШІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1993 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем.
1993 р. – викладач кафедри прикладної математики Університету внутрішніх справ (УВС).
1997 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захистив в УВС.
1997 р. – старший викладач кафедри прикладної математики УВС.
1998 р. – доцент кафедри прикладної математики та аналітичного забезпечення ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС).
2009 р. – доктор технічних наук, спеціальність, 01.05.04. – системний аналіз і теорія оптимальних рішень, дисертацію захистив в ХНУРЕ.
2011 р. – начальник кафедри інформатики та інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС ХНУВС
2013 р. – професор кафедри інформаційних технологій та захисту інформації ХНУВС.
2016 р. – професор кафедри штучного інтелекту ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає курси: системний аналіз, нечіткі моделі та методи обчислювального інтелекту, основи наукових досліджень, організація науки та авторське право.

Наукова робота

Наукові інтереси: методи прийняття рішень, системи підтримки прийняття рішень, багатофакторне оцінювання, багатокритеріальна оптимізація.


Публікації та патенти

Має 115 публікацій, у тому числі 3 монографії.

  1. Крючковский В.В., Петров К.Э. Компараторная идентификация интеллектуальной модели ординальной классификации // Вісник Харківського національного університету. Сер.: Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. – 2012.– Вип. 19.– № 1015. – С. 198 – 205.
  2. Петров К.Э., Кобзев И.В., Орлов А.В. Определение относительных экспертных оценок альтернатив методом компараторной идентификации // Проблеми інформаційних технологій: зб. наук. пр. Херсонського національного технічного університету. – № 2(14). – Херсон, 2013.– С. 69 – 74.
  3. Петров Э., Петров К. Компараторная идентификация моделей многофакторного оценивания. – Saarbrucken, Germany: Palmarium Academic Publishing, 2013. – 224 с.
  4. Петров Э.Г., Крючковский В.В., Петров К.Э. Нормативная формализация процесса принятия решений в условиях многокритериальности и интервальной неопределенности // Проблеми інформаційних технологій: зб. наук. пр. Херсонського національного технічного університету. – № 1(15). – Херсон, 2014.– С. 7 – 13.
  5. Овезгельдыев А.О., Петров К.Э. Нечетко-интервальный метод выбора альтернатив при проведении коллективного экспертного оценивания // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – №2. – С. 107 – 115.