Валентина Ігорівна Штанько

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Валентина Ігорівна Штанько

+38 057 70-21-465

philos@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

В 1999 р. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України, знаком «Відмінник освіти України». Дипломант (2001 р.) та переможець (2003 р.) обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін».

Освіта

Закінчила Харківський інститут радіоелектроніки і аспірантуру на кафедрі філософії. У 1982 р. захистила кандидатську дисертацію, в 1994 р. докторську дисертацію «Філософський аналіз інформаційної парадигми в дослідженні мислення: можливості та проблеми» за спеціальністю – філософія науки.

З 1973 р. працює на кафедрі філософії ХНУРЕ асистентом, старшим викладачем, доцентом, а з 1984 р. – завідувачем кафедри.

Навчальна робота

Читає курси з філософії, філософських проблем наукового пізнання, філософії науки, інформатизації суспільства для студентів, магістрантів та аспірантів.

Наукова робота

Галузь наукових інтересів – методологія сучасного наукового пізнання, філософські проблеми штучного інтелекту, особливості ситуації постмодерну у філософії та філософії науки, філософські й соціальні проблеми інформатизації суспільства.

Під її керівництвом виконувались дослідження держбюджетних тем «Соціокультурні трансформації в процесі становлення інформаційної цивілізації (філософсько-методологічний та соціологічний аналіз)» (1998-2000) та «Соціокультурні трансформації в процесі становлення інформаційної цивілізації в Україні» (2001-2004), «Ціннісні орієнтації молоді в умовах глобалізації та інформатизації соціуму» (2005-2007), що входили до координаційного плану Міністерства освіти України «Класика, модерн, постмодерн в філософії, науці і культурі: проблема духовності на зламі тисячоліття», зараз є керівником держбюджетної теми «Проблеми адаптації особистості в умовах становлення інформаційного суспільства».

Керує на кафедрі аспірантською та докторантською підготовкою. Під ії керівництвом захищено 13 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Громадська та міжнародна діяльність

Член редколегії наукового збірника «Вісник ХНУ» (серія «Теорія культури та філософія науки»), член спеціалізованої Вченої ради з захисту докторських дисертацій в ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Редактор 4 колективних видань.


Публікації та патенти

В.І. Штанько автор 2 та співавтор 4 монографій та 7 навчальних посібників, 3 з яких вийшли під грифом МОН України. Брала участь у роботі багатьох наукових міжнародних конференцій, ХІХ Всесвітньому філософському конгресі. Має близько 100 публікацій у міжвузівських наукових збірниках, журналах та інших українських і зарубіжних виданнях, серед яких: «Проблема человека в эпоху информатизации: новые возможности и опасности» (2007), «Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології як чинник трансформацій соціокультурної реальності» (2008), «Проблемы формирования инновационно-креативного потенциала человека в обществе знаний» (2009), «Інтернет в комунікативному просторі сучасної культури» (2010), «Антропологические вызовы информационной цивилизации»(2011), «Инновационно-креативный потенциал человека в обществе знаний: проблемы формирования»(2011).