Валентина Ігорівна Штанько

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Валентина Ігорівна Штанько

+38 057 70-21-465
valentyna.shtanko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-5245-3173
Google Scholar

Нагороди і премії

У 1999 р. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України, знаком «Відмінник освіти України». Дипломант і переможець (2003 р.) обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін».

Освіта

Закінчила Харківський інститут радіоелектроніки та аспірантуру на кафедрі філософії. У 1982 р. захистила кандидатську дисертацію, в 1994 р. докторську дисертацію за спеціальністю філософія науки.
З 1973 р. працює на кафедрі філософії ХНУРЕ асистентом, старшим викладачем, доцентом, з 1984 р. завідувачем кафедри.

Навчальна робота

Читає курси для студентів, магістрантів і аспірантів: «Філософія», «Філософські проблеми наукового пізнання», «Філософія та методологія сучасної науки», «Проблеми формування критичного мислення».

Наукова робота

Сфера наукових інтересів – методологія сучасного наукового пізнання, філософські проблеми штучного інтелекту, особливості ситуації постмодерну в філософії та філософії науки, філософські та соціальні проблеми інформатизації суспільства.
Під її керівництвом проходило дослідження держбюджетних тем «Соціокультурні трансформації в процесі становлення інформаційної цивілізації (філософсько-методологічний і соціологічний аналіз)» і «Соціокультурні трансформації в процесі становлення інформаційної цивілізації в Україні», «Ціннісні орієнтації молоді в умовах глобалізації та інформатизації соціуму», «Проблеми адаптації особистості в умовах становлення інформаційного суспільства», які входили до координаційного плану Міністерства освіти України «Класика, модерн, постмодерн у філософії, науці і культурі: проблема духовності на
кінець тисячоліття».
Керує аспірантською та докторантською підготовками на кафедрі. Під її керівництвом захищено 13 кандидатських і 2 докторські дисертації.

Громадська і міжнародна діяльність

Член редколегії наукового збірника «Вісник ХНУ» (серія «Теорія культури і філософія науки»), член спеціалізованої Вченої ради з захисту докторських дисертацій в ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Редактор 4 колективних видань.


Публікації та патенти

В.І. Штанько автор 2 і співавтор 4 монографій та 7 навчальних посібників, 3 з яких видані під грифом МОН України.

Брала участь в роботі багатьох наукових міжнародних конференцій, XIX Всесвітньому філософському конгресі. Має понад 100 публікацій в міжвузівських наукових збірниках, журналах та інших українських і зарубіжних виданнях, серед яких: «Проблема людини в епоху інформатизації: нові можливості та небезпеки», «Сучасні інформаційно-комп'ютерні технології як чинник трансформацій соціокультурної реальності», «Проблеми формування інноваційно-креативного потенціалу людини в суспільстві знань», «Інтернет в комунікативному просторі сучасної культури», «Антропологічні виклики інформаційної цивілізації», «Інноваційно-креативний потенціал людини в суспільстві знань: проблеми формування», «Особливості самопрезентації та самоідентифікації особистості в кіберпросторі», «Людина у знаково-символічному просторі віртуальної реальності», «Інформаційне суспільство: соціально-філософські проблеми становлення» та інш.