Наука і міжнародне співробітництво

Науково-дослідна та дослідно-конструкторська діяльність кафедри БІТ проводиться у співробітництві з АТ «Інститут інформаційних технологій», який є однією з провідних компаній України, що спеціалізується на наданні послуг в галузі проектування, розробки і впровадження рішень щодо забезпечення безпеки інформації у сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах різного призначення та різного рівня складності.

Розроблені засоби криптографічного захисту сертифіковані у встановленому порядку на відповідність вимогам державних стандартів України (сертифікат №UA 1.112.8059-05 від 18.02.2005).

Технічні завдання на засоби та комплекси криптографічного захисту інформації погоджені з ДСТСЗІ СБ України. Зараз на погодженні знаходяться технічні завдання на програмно-технічний комплекс, що призначений для впровадження у складі акредитованих центрів сертифікації ключів. Даний комплекс готується для проведення державної експертизи у ДСТСЗІ СБ України.

За участю співробітників кафедри розроблено та акредитовано 7, а також перебувають на стадії акредитації 5  центрів сертифікації ключів.

Більш тридцяти державних і комерційних організацій довірили кафедрі БІТ у співробітництві з ЗАТ «ІІТ» виконання робіт із забезпечення безпеки інформації своїх відомчих та корпоративних систем. Основний принцип роботи кафедри із замовниками – надання оптимальних, економічно доцільних послуг в галузі захисту інформації з урахуванням передових науково-технічних досягнень і вимог національних і міжнародних стандартів в області  інформаційної безпеки.

Провідними замовниками кафедри є: АТ «Інститут інформаційних технологій, Державна митна служба, Укрзалізниця, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний банк України, НАК «Нафтогаз України», АКБ «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «Прокредитбанк», «Хрещатик» та інші банківські, державні й комерційні структури.

Мета діяльності кафедри БІТ – сприяння українським підприємствам і організаціям у розв’язанні складної задачі створення і розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки, допомога в захисті комерційної, службової та державної таємниці, у прогнозуванні й нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Основні напрямки діяльності кафедри у галузі створення криптографічного захисту інформації:

1. Забезпечення безпеки інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах:

 • проектування, створення і супровід комплексних систем захисту інформації;
 • захист інформації у телекомунікаційних мережах;
 • комплекси і засоби криптографічного захисту інформації (КЗІ);
 • апаратні засоби КЗІ;
 • комплекси і засоби генерації і розподілу ключів, центри сертифікації ключів (впровадження акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК);
 • засоби захисту від несанкціонованого доступу;
 • засоби  захисту електронної пошти, електронного документообігу та інших прикладних систем.

2. Консалтингова діяльність і аудит безпеки:

 • дослідження рівня захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем, аналіз ризиків, розробка концепції і політик безпеки підприємства, планів захисту підприємства та інших організаційно-розпорядчих документів;
 • експертиза проектів;
 • розробка організаційно-нормативної бази підтримки режиму безпеки на підприємстві;
 • автоматизовані засоби оцінки безпеки і планування робіт із захисту інформації.

3. Курси підвищення кваліфікації:

 • забезпечення комплексної безпеки об’єкта і захисту інформації;
 • криптографічні системи і засоби захисту інформації;
 • правова й організаційно-методична підтримка діяльності служби захисту інформації підприємства. 

Викладацький склад та науковці кафедри є фахівцями у сфері надання послуг із наукових досліджень, проектування, створення і впровадження рішень щодо гарантування безпеки інформації в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах різного призначення та рівня складності. Кафедра має ліцензії на проведення розробок і надання послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації. Створені за участю співробітників та професорсько-викладацького складу на базі ЗАТ «Інститут інформаційних технологій» засоби криптографічного захисту сертифіковані на відповідність вимогам державних стандартів України.

Головні науково-технічні досягнення кафедри, що отримали експертні висновки: програмно-апаратний комплекс криптографічного захисту інформацій у системі IBM Lotus, апаратний генератор випадкових чисел «Гряда-3», програмно-технічний комплекс «ІІТ ЦСК–1», мережеві криптомодулі «ІІТ МКМ Гряда-301» та «Барьєр-301», апаратний модуль сертифікації «ІІТ АМС Гряда-41ЦС», апаратний модуль сертифікації «ІІТ АМП Гряда–41П», криптографічний модуль «Гряда–61», апаратно-програмний засіб криптографічного захисту інформації «Електронний ключ «Кристал-1» та «Кристал-Д» тощо (для банківської сфери вже виготовлено й експлуатується понад 10 тис. екземплярів). Серед вагомих розробок колективу кафедри є програмно-апаратний комплекс (центр) сертифікації ключів, комплекс захисту IP-трафіку, комплекс засобів захисту інформації на носіях, комплекс засобів КЗІ для систем електронної пошти та електронного документообігу, апаратний засіб криптопроцесор «Гряда-41», апаратний модуль захисту від несанкціонованого доступу «Гряда-101», комплекс засобів захисту інформації в ЛОМ «Захищена ЛОМ–2», створення та впровадження захищених абонентських пунктів зв’язку та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).

За останні три роки на кафедрі опубліковано понад 180 статей, зокрема й у тематичних виданнях: Всеукраїнській міжвідомчій науково-технічній збірці праць «Радіотехніка», журналі «Прикладна радіоелектроніка», а також на шпальтах іноземних видань. Науковці, аспіранти та магістри підготували близько 320 наукових доповідей.

Сьогодні кафедра безпеки інформаційних технологій є випускною у галузі інформаційної безпеки. Функціонує докторантура й аспірантура. У докторантурі зараз навчаються доценти Р.В. Олійников , В.І. Руженцев та А.В. Лєншин. У 2012 році двоє здобувачів Г.З. Халімов та І.В. Лисицька підготували до захисту докторські дисертації. В аспірантурі навчається 17 осіб.

З 1999 р. уже захищено чотири докторські та 22 кандидатські дисертації.

П’ятеро професорів і доцентів кафедри є членами спеціалізованих учених рад за спеціальністю «Системи захисту інформації». Науковці та викладачі є членами ДАК і Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в галузі інформаційної безпеки  (проф. І. Д. Горбенко, О. А. Замула, В. І. Заболотний).

Наукова школа: Методи та механізми, системи, комплекси та засоби криптографічного захисту інформації (науковий керівник Горбенко Іван Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій)

Представники школи проводять наукові дослідження та розробляють системи, комплекси, засоби захисту інформації в інтересах України. Ними впроваджені у практику:

 1. Системи електронного цифрового підпису України.
 2. 7 акредитованих центрів сертифікації ключів та 6 зареєстрованих центрів сертифікації ключів.
 3. Системи захисту банківської інформації.
 4. Системи і комплекси шифрування інформації на TCP/IP рівнях, засоби «Канали 101, 201, 301, 401».
 5. Комплексні системи захисту інформації в різноманітних інформаційно-телекомунікаційних системах.
 6. Засоби криптографічного  захисту інформації (Гряда-1, Гряда-2, Гряда-3, Гряда-11, Гряда-31, Гряда-41, Гряда-61, Гряда-101, Гряда-301, Кристал-1, Бар’єр – 301).
 7. Спеціальні комплекси, системи та засоби  криптографічного захисту інформації спеціального призначення.

Аспірантура та докторантура за спеціальностями:  05.13.21 – Системи захисту інформації, 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти. Наукові керівники: М.Ф. Бондаренко, І.Д. Горбенко, В.І. Долгов, А.А. Замула, Р.В. Олійников, К.А. Погребняк, О.В. Потій, Г.З. Халімов, О.В.Потій.

У рамках міжнародного співробітництва на підставі укладених договорів кафедра співпрацює з Технологічним інститутом Південного федерального університету (Таганрог, Російська Федерація) та Державним освітнім закладом вищої професійної освіти «Бєлгородський державний університет» (Російська Федерація). Розвиваються відносини університетом Бергена (Норвегія). Аспірант заочник Кафедри БІТ О.В. Казиміров одночасно навчається в аспірантурі цього університету. У 2012 р. аспірант кафедри БІТ Д.С. Кайдалов вступив на навчання до магістратури у Швеції.

зберегти цю сторінку в PDF