Юрій Омелянович Гордієнко

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕПП) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), Заслужений діяч науки і техніки України.
Юрій Омелянович Гордієнко

+38 057 70-21-362

mepu@kture.kharkov.ua

Громадська та міжнародна діяльність

Член експертної ради Департаменту атестації кадрів МОНМС України з затвердження вчених ступенів доктора та кандидата фізико-математичних наук. Представник МОНМС України у робочій групі Євразійскої співдружності за програмою електронізації. Член експертних комісій МОНМС України в галузі радіотехніки та електроніки. Заступник голови спеціалізованої ради Д 64.052.03, член спеціалізованої ради Д 64.052.04 з присвоєння вченого ступеня доктора та кандидата наук. Член редакційних колегій журналів «Радиотехника», «Радиоэлектроника и информатика», «Прикладная радиоэлектроника».

Нагороди та премії

Заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.). Відмінник освіти України. У 2005 році нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України. У 2011 році у складі колективу авторів роботи «Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем», висунутої на здобуття Державної премії України за 2011 рік, отримав рішення Комітету з державних премій України про надання Державної премії України в галузі науки і техніки. За впровадження наукових результатів в освіту та промисловість неодноразово заохочувався керівництвом МОН України, адміністрацією області, міста та університету.

Інші відомості

Народився 31 серпня 1940 року.

Освіта

1962 р. – радіофізик, Харківський державний університет ім. О. М. Горького, спеціальність – радіофізика та електроніка.
1969 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність 01.04.03 – радіофізика, включаючи квантову радіофізику; тема дисертації – «Застосування техніки НВЧ для дослідження електрофізичних властивостей аморфного селену». 1970 р. – доцент кафедри електронних приладів.
1985 р. – доктор фізико-математичних наук, Харківський державний університет ім. О.М. Горького, спеціальність 01.04.03 – радіофізика, включаючи квантову радіофізику; тема дисертації – НВЧ діагностика шаруватих напівпровідникових матеріалів. 1986 р. – професор кафедри мікроелектроніки.

Навчальна робота

Лекційні курси: електронні прилади, основи мікроелектроніки, прилади та пристрої інтегральної електроніки, основи наукових досліджень.

Наукова робота

Наукові інтереси – НВЧ діагностика матеріалів, середовищ та об’єктів; скануюча мікрохвильова мікроскопія провідників, напівпровідників та діелектриків; приймачі та перетворювачі зображень ІЧ та УФ діапазонів; детектори іонізуючих випромінювань.
Наукові та технічні досягнення: створені загальна теорія надвисокочастотної діагностики матеріалів, середовищ, об’єктів та новий НВЧ модуляційний метод діагностики; запропоновані, розроблені та впроваджені в практику вхідного та міжопераційного контролю в технології мікроелектроніки нові прилади неруйнівного безелектродного контролю; створено загальну теорію мікроапертурних резонаторних зондів для скануючої мікрохвильової мікроскопії матеріалів в нанотехнологіях; розроблені нові НВЧ датчики іонізуючих випромінювань на основі напівпровідникових матеріалів.
Науковий керівник 16 кандидатів та 4 докторів наук. Доктори наук: В. П. Оксаніч, О.Ю. Панченко, М. І. Сліпченко, Вол. В. Старостенко; кандидати наук: В. І. Бедратий, Б. Г. Бородін, Ю. І. Гуд, В. Л. Костенко, В. І. Криворучко, Ю. В. Попов, Л. І. Свідерська, М. І. Сліпченко, М. Г. Солоухін, Віт. В. Старостенко, Є. О. Росенко, О. О. Рябухін, Р.С. Фар, Хаммуд Ф. М., Ю. Є. Хорошайло, І. Т. Чужиков.


Публікації та патенти

270 публікацій, 10 книг (2 підручники, 6 посібників та 2 монографії), 31 винахід. Серед них:

  • Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С.В. та інш. Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем. Одеса: Астропринт, 2010. 296 с.
  • Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С.В. та інш. Інтелектуальні вимірювальні системи на основі мікроелектронних датчиків нового покоління. Одеса: Астропринт, 2011. 352 с.
  • Бородін О.В., Гордієнко Ю.О., Бурдукова С.С., Гуржій А.М. Напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та технологія їх виробництва. Підручник.(рекомендовано МОН України). Харків: Компанія СМІТ, 2004. 416 с.
  • Бондарь Б.Г., Гордиенко Ю.Е., Бородин А.В., Слипченко Н.И., Основы микроэлектронных устройств: Учебн. пособие (рекомендовано МО Украины). К.: ІСДО, 1998. 216 с.
  • Антонова В.А., Бородин А.В., Гордиенко Ю.Е., Слипченко Н.И. Материалы электронной техники. Учебное пособие (с грифом министерства). Харьков: ХТУРЭ, 2001. 160 с.
  • Галат О.Б., Гордієнко Ю.О., Старжинський М.Г. Оптоелектроніка: навч. посіб. з грифом МОНУ. Х. : Компанія СМІТ, 2010. 198 с.