Юрій Омелянович Гордієнко

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕПП) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), головний науковий співробітник кафедри МЕПП, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України.
Юрій Омелянович Гордієнко

+38 (057) 702-13-62

d_meda@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-3263-5268
Researcher ID: B-3577-2018
Google Scholar

Освіта

1962 р. – радіофізик, Харківський державний університет ім. О.М. Горького, спеціальність – радіофізика і електроніка.

1969 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність 01.04.03 – радіофізика, включаючи квантову радіофізику; тема дисертації – «Застосування техніки НВЧ для дослідження електрофізичних властивостей аморфного селену».

1970 р. – доцент кафедри електронних приладів.

1985 р. – доктор фізико-математичних наук, Харківський державний університет ім. О.М. Горького, спеціальність 01.04.03 – радіофізика, включаючи квантову радіофізику; тема дисертації – «НВЧ діагностика шарових напівпровідникових матеріалів».

1986 р. – професор кафедри мікроелектроніки.

1983-1996 рр. – завідувач кафедри мікроелектроніки.

1996-2012 рр. – завідувач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв. 

Навчальна робота

Лекційні курси: основи мікроелектроніки, прилади та пристрої інтегральної електроніки. 

Наукова робота

Наукові інтереси – НВЧ діагностика матеріалів, середовищ і об’єктів; скануюча мікрохвильова мікроскопія провідників, напівпровідників та діелектриків; приймачі і перетворювачі зображень ІК і УФ діапазонів; детектори іонізуючих випромінювань.

Наукові та технічні досягнення: створено загальна теорія надвисокочастотної діагностики матеріалів, середовищ, об’єктів і новий НВЧ модуляційний метод діагностики; запропоновані, розроблені і впроваджені в практику вхідного і меж операційного контролю в технології мікроелектроніки нові прилади неруйнівного безелектродного контролю; створено загальну теорію мікроапертурних резонаторних зондів для скануючої мікрохвильової мікроскопії матеріалів у нанотехнологіях; розроблені нові НВЧ датчики іонізуючих випромінювань на основі напівпровідникових матеріалів..

Науковий керівник 16 кандидатів і 5 докторів наук. Доктора наук: В.П. Оксанич, А.Ю. Панченко, Н.І. Сліпченко, Вл.В. Старостенко, І.М. Бондаренко; кандидати наук: В. І. Бедратий, Б. Г. Бородін, Ю.І. Гуд, В.Л. Костенко, В. І. Криворучко, Ю.В. Попов, Л.І. Свідерська, Н.І. Сліпченко, М.Г. Солоухин, Віт.В. Старостенко, Е.А. Росенко, А.А. Рябухін, Р.С. Фар, Хаммуд Ф.М., Ю.Є. Хорошайло, І.Т. Чужиков.

Громадська та міжнародна діяльність

Представник МОН України у робочій групі Євразійського співтовариства за програмою електронізації. Член експертної комісії МОН України в галузі фізико-технічних проблем матеріалознавства. Заступник голови спеціалізованої ради Д 64.052.03, заступник голови спеціалізованої ради Д 64.052.04 по присудженню наукового ступеня доктора і кандидата наук. Член редакційних колегій журналів «Радіотехніка», «Радіоелектроніка та інформатика», «Прикладна радіоелектроніка».

Нагороди та премії

Заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.). Відмінник освіти України. У 2005 році нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України. У 2011 році у складі колективу авторів роботи «Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем», висунутої на здобуття Державної премії України за 2011 рік, отримав рішення Комітету з державних премій України про надання Державної премії України в галузі науки і техніки. За впровадження наукових результатів в освіту та промисловість неодноразово заохочувався керівництвом МОН України, адміністрацією області, міста та університету.


Публікації та патенти

270 публікацій, 10 книг (2 підручники, 6 посібників та 2 монографії), 31 винахід. Серед них:

  • Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С.В. та інш. Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем. Одеса: Астропринт, 2010. 296 с.
  • Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С.В. та інш. Інтелектуальні вимірювальні системи на основі мікроелектронних датчиків нового покоління. Одеса: Астропринт, 2011. 352 с.
  • Бородін О.В., Гордієнко Ю.О., Бурдукова С.С., Гуржій А.М. Напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та технологія їх виробництва. Підручник.(рекомендовано МОН України). Харків: Компанія СМІТ, 2004. 416 с.
  • Бондарь Б.Г., Гордиенко Ю.Е., Бородин А.В., Слипченко Н.И., Основы микроэлектронных устройств: Учебн. пособие (рекомендовано МО Украины). К.: ІСДО, 1998. 216 с.
  • Антонова В.А., Бородин А.В., Гордиенко Ю.Е., Слипченко Н.И. Материалы электронной техники. Учебное пособие (с грифом министерства). Харьков: ХТУРЭ, 2001. 160 с.
  • Галат О.Б., Гордієнко Ю.О., Старжинський М.Г. Оптоелектроніка: навч. посіб. з грифом МОНУ. Х. : Компанія СМІТ, 2010. 198 с.