Микола Іванович Сліпченко

Проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, Президент Академії наук прикладної радіоелектроніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Микола Іванович Сліпченко

кімн. 5

+38 (057) 702-14-13
факс: +38 (057) 702-10-13

mykola.slipchenko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-3037-8763
Scopus: 24315146500

Нагороди та премії

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну наукову і науково-педагогічну діяльність М.І. Сліпченко нагороджений Почесними грамотами МОН України, Харківської обласної держадміністрації та Харківської міської ради. Нагороджений Почесним знаком МОН України «За наукові досягнення» (2006). У 2008 році М.І. Сліпченко нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», у 2013 році йому присуджена Державна премію України в галузі науки і техніки. Неодноразово його праця була відзначена в наказах Міністра освіти і науки України та ректора університету.

Інші відомості

Народився 29 серпня 1956 року в Охтирці Сумської області.

Освіта

У 1978 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки. Після закінчення вишу, до жовтня 1983 року – на звільненій комсомольській роботі.
З 1983 до 1999 рр. – молодший науковий співробітник, аспірант, асистент, старший викладач, доцент кафедри мікроелектроніки, вчений секретар науково-дослідної частини (НДЧ), заступник начальника НДЧ, заступник проректора з наукової роботи.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив у 1998 році, доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем – у 2008 році.
З листопада 1999 р. – проректор з наукової роботи Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна та наукова робота

М.І. Сліпченко відомий в Україні та за її межами вчений в галузі мікро- і наноелектроніки, СВЧ діагностики матеріалів і засобів. Продовжує плідну роботу і керівництво за спеціальностями Фізика приладів елементів і систем і Твердотіла електроніка, в рамках яких впроваджується новітня спеціалізація «Наноелектроніка і нанотехнології».
Зараз керує підготовкою докторів наук за спеціальністю «Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади», в рамках якої впроваджується новітня спеціалізація «Наноелектроніка і нанотехнології».
Як професор-сумісник кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв продовжує роботу з підготовки інженерних кадрів. Багато зусиль приділяє науковій і науково-організаційній роботі, поєднуючи їх з навчальним процесом.
На всіх посадах М.І. Сліпченко виявив себе високопрофесійним організатором наукової роботи. Високе почуття відповідальності за доручену справу дозволяє йому досягати високих результатів. Енергійні і цілеспрямовані дії М.І. Сліпченка забезпечили не тільки збереження науково-технічного потенціалу університету, але дозволили створити міцні передумови для його закріплення і подальшого розвитку. М.І. Сліпченко за останній рік організував і забезпечив створення 3-х нових спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій та відкриття 2-х нових спеціальностей з перспективних напрямків.
За роки його керівництва науковою діяльністю було проведено 126 міжнародних наукових конференцій і семінарів, 5 міжнародних радіоелектронних форумів «Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку », 20 міжнародних молодіжних форумів« Радіоелектроніка та молодь XXI століття », які стали знаковими не тільки в Україні, а й за її межами.

Громадська та міжнародна діяльність

З 2006 по 2014 рр. – член бюро Ради проректорів з наукової роботи університетів України.
З 2010 р. – працює в двох спеціалізованих вчених радах з захисту докторських дисертацій, в одній з яких є головою.
З 2006 р. по 2012 р. – член Координаційної ради національних науково-технічних програм «Нанофізика і наноелектроніка» і «Нанофізика і нанотехнології».
З 2008 р. – організатор і безпосередній керівник щорічної Міжнародної наукової конференції «Функціональна база наноелектроніки».
У 2009-2011 рр. М.І. Сліпченко був головою експертної ради з електроніки і енергетики Державної акредитаційної комісії України.
У 2002 р. обраний академіком Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ).
З 2007 р. обраний членом Бюро Президії АН ПРЕ, нагороджений Золотою медаллю Академії.
З 2011 р. – науковий керівник проектів в рамках українсько-російської Програми розвитку співробітництва в галузі нанотехнологій.
З 2010 р. – заступник голови Координаційної ради асоціації випускників і друзів ХІРЕ-ХТУРЕ-ХНУРЕ. Був депутатом Дзержинської райради Харкова двох скликань.
З 2013 р. – головний редактор Всеукраїнського міжвідомчого науково-технічного збірника «Радіотехніка».
У жовтні 2014 р. був обраний Президентом Академії наук прикладної радіоелектроніки, що об’єднує профільні НДЗ і ВНЗ, авторитетних вчених і організаторів науки.
У січні 2015 р. М.І. Сліпченко обраний головою Координаційної ради Регіонального кластера «Інформаційно-комунікаційні технології».


Публікації та патенти

Автор понад 430 наукових праць, близько 70 авторських свідоцтв і патентів, під його редакцією і в співавторстві видано 8 навчальних посібників, 10 науково-методичних розробок, 8 монографій, 170 наукових статей у фахових виданнях і понад 90 зарубіжних публікацій, що входять до міжнародних наукометричних баз . Підготував 11 кандидатів наук, активно продовжує плідну наукову роботу і керівництво аспірантами і докторантами.
Основні наукові роботи останніх років:

1. Бондаренко М.Ф., Руденко О.Г., Слипченко Н.И. Сотников А.Н. и др. «Проблемно-ориентированные вычислительные средства высокой производительности: методология построения, базовые архитектуры, применения». Монография. Харьков: ХНУРЭ. 2012. 506 с.
2. Слипченко Н.И., Борщев В.Н., Листратенко, A.M., Герасименко Н.В., Проценко М.А., Тымчук М.Т., Кузнецов А.П., Гаврилко В.В. «Инновационные подходы к созданию высокоэффективных концентраторных солнечных батарей космического назначения на линейных линзах Френеля». Ж. «Радиотехника», № 180, 2015. С. 5-18

3. Slipchenko N.I., Gordienko Yu.Ye., Larkin S.Yu., Shcherbak Ye.L. «Local MW Heating-Up Kinetics in Semi­conductors and Dielectrics». Telecommunications and Radio Engineering, Vol. 74 (9) 2015 P. 787-795.

4. Слипченко Н.И., Гордиенко Ю.Е., Левченко A.B., Щербак E.Л. «Бесконтактный высоколокальный СВЧ разогрев при формировании элементов микро- и наноэлектроники». Материалы 8-ой Международной научной конференции «Функцио­нальная база наноэлек­троники», Одесса, 2015. С. 262-265.

5. Borodkina A.N., Slipchenko N.I., Panchenko A.Yu. «Improvement of the Analytical Model of a Quarter-Wave Resonator Sensor for Cardiovascular Scanning».  Telecommunications and Radio Engineering, Vol. 74 (4) 2015 P. 345-354.

6. Slipchenko N.I., Borshchev V.N., Listratenko A.M., Gerasimenko N.V., Glushko Ye.S. «Nigh-Efficiently Space-Oriented Solar Concentrator Battery on the Planar Foklines». Telecommunications and Radio Engineering, Vol.74 (5) 2015 P. 459-468.

7. Рыбин О.Н., Слипченко Н.И.,  Шульга С.Н. «Эффективные СВЧ

отклики двухкомпонентных метаматериалов». Материалы 8-ой Международной научной конференции «Функциональная база наноэлектроники», Одесса, 2015. С. 98- 101.

8. Чернышов Н. Н., Слипченко Н.И., Писаренко В.М., Алкхавалдех М., Слюсаренко А. А., Левченко Е. В. «Проводимость электронного газа, квантованного электромагнитным полем при фотогальваническом эффекте». «Журнал физики и инженерии поверхности», №2, том 1, 2016. С. 135-139.

9. Slipchenko N.I., Wen Mingming, Ch.Liu, Panchenko A.Yu. «Evaluation of Influen­ce of Microwave Radiation Sensor in the Form of an Open End of the Coaxial Line on its Metrological Characteristics». Telecommunications and Radio Engineering, Vol. 74 (15)2015 P.1355-1366.

10. Slipchenko N.I.,  Zholudov Yu.T.,  Sajti C.L., Chichkov B.N. «Generation of fluorescent CdSe nanocrystals by short- pulse laser fragmentation». Springer Science + Business Media Dordrecht 2015.