Микола Іванович Сліпченко

Проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, Президент Академії наук прикладної радіоелектроніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Микола Іванович Сліпченко

кімн. 5

+38 (057) 702-14-13

Факс: +38 (057) 702-10-13

nslip@kture.kharkov.ua

Нагороди й премії

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну наукову та науково-педагогічну діяльність М.І. Сліпченко нагороджений Почесними грамотами МОН України, Харківської обласної держадміністрації та Харківської міської ради. Нагороджений Почесним знаком МОН України «За наукові досягнення» (2006). У 2008 році М.І. Сліпченко нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», у 2013 році йому присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки. Неодноразово його праця була відзначена в наказах Міністра освіти і науки України та ректора університету.

Інші відомості

Народився 29 серпня 1956 року в Охтирці Сумської області.

Освіта

У 1978 році закінчив Харківський інституту радіоелектроніки. Після закінчення вишу, до жовтня 1983 року – на звільненій комсомольській роботі.
З 1983 до 1999 рр. – молодший науковий співробітник, аспірант, асистент, старший викладач, доцент кафедри мікроелектроніки, вчений секретар науково-дослідної частини (НДЧ), заступник начальника НДЧ, заступник проректора з наукової роботи.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив у 1998 році, доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем – у 2008 році.
З листопада 1999 р. – проректор з наукової роботи Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна та наукова робота

М.І. Сліпченко відомий в Україні та за її межами вчений в галузі мікро- і наноелектроніки, НВЧ діагностики матеріалів і засобів. Підготував 10 кандидатів наук, продовжує плідну роботу і керівництво за науковими спеціальностями Фізика приладів елементів і систем і Твердотільна електроніка, в рамках яких впроваджується новітня спеціалізація «Наноелектроніка і нанотехнології».
Зараз керує підготовкою докторів наук за спеціальністю «Мікроелектроніка і напівпровідникові пристрої», у рамках якої впроваджується новітня спеціалізація «Наноелектроніка і нанотехнології».
Як професор-сумісник кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв продовжує роботу з підготовки інженерних кадрів. Багато зусиль приділяє науковій і науково-організаційній роботі, поєднуючи їх з навчальним процесом.
На всіх посадах М.І. Сліпченко виявив себе високопрофесійним організато¬ром наукової роботи. Високе почуття відповідальності за дору¬чену справу дозволяє йому досягати високих результатів. Енергійні та ціле¬спрямовані дії М.І. Сліпченка забезпечили не тільки збереження науково-тех¬нічного потенціалу університету, але дозволили створити міцні передумови для його закріплення та подальшого розвитку. М.І. Сліпченко за останній рік організував і забезпечив створення 2-х нових спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій та відкриття 2-х нових спеціальностей з перспективних напрямків.
За роки його керівництва науковою діяльністю було проведено 126 міжнародних наукових конференцій та семінарів, 5 міжнародних радіоелектронних форумів «Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку», 19 Міжнародних молодіжних форумів «Радіоелектроніка та молодь ХХІ століття», які стали знаковими не тільки в Україні, а й за її межами.

Громадська та міжнародна діяльність

З 2006 по 2014 рр. – член бюро Ради проректорів з наукової роботи університетів України.
З 2010 р. – працює у двох спеціалізованих вчених радах з захисту докторських дисертацій, в одній з яких є головою.
З 2006 по 2012 рр. – член Координаційної ради національних науково-технічних програм «Нанофізика і наноелектроніка» і «Нанофізика і нанотехнології».
З 2008 р. – організатор і безпосередній керівник щорічної Міжнародної наукової конференції «Функціональна база наноелектроніки».
У 2009-2011 рр. М.І. Сліпченко був головою експертної ради з електроніки та енергетики Державної акредитаційної комісії України.
У 2002 р. обраний академіком Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ).
З 2007 р. обраний членом Бюро Президії АН ПРЕ, нагороджений Золотою медаллю Академії.
З 2011 р. – науковий керівник проектів в рамках українсько-російської Програми розвитку співробітництва в галузі нанотехнологій.
З 2010 р. – заступник голови Координаційної ради асоціації випускників і друзів ХІРЕ-ХТУРЕ-ХНУРЕ. Був депутатом Дзержинської райради Харкова двох скликань.
З 2013 р. – головний редактор Всеукраїнської міжвідомчої науково-технічного збірника «Радіотехніка».
У жовтні 2014 р. був обраний Президентом Академії наук прикладної радіоелектроніки, яка об’єднує профільні НДУ та ВНЗ, авторитетних вчених та організаторів науки.
У січні 2015 р. М.І. Сліпченко обраний головою Координаційної ради Регіонального кластера «Інформаційно-комунікаційні технології».


Публікації та патенти

Автор понад 400 наукових праць, близько 70 авторських свідоцтв і патентів, під його редакцією і в співавторстві видано 8 навчальних посібників, 10 науково-методичних розробок, 7 монографій, 160 наукових статей у спеціалізованих виданнях і понад 56 зарубіжних публікацій, які входять до міжнародних наукометричних баз. Підготував 10 кандидатів наук, активно продовжує плідну наукову роботу і керівництво аспірантами та докторантами.
Основні наукові роботи останніх років:

1. Бондаренко М.Ф., Руденко О.Г., Слипченко Н.И. Сотников А.Н. и др. «Проблемно-ориентированные вычислительные средства высокой производительности: методология построения, базовые архитектуры, применения». Монография. Харьков: ХНУРЭ. 2012. 506 с.
2. Письменецкий В.А., Слипченко Н.И., Фролов А.В., Стыценко Т.Е. «Экспериментальные исследования поликремниевых солнечных панелей» // «Восточно-Европейский журнал передовых технологий» № 3/7 (56). Харьков. 2011. С. 41-45.
3. Гордиенко Ю.Е., Ларкин С.Ю., Мельник С.И., Слипченко Н.И. «Теоретические аспекты реализации ближнеполевой микроволновой томографии» // Радиотехника. № 167, 2011. C. 120-128.
4. Невлюдов И.Ш., Слипченко Н.И., Филиппенко А.И., Палагина В.А., Хорунжий В.А. «Компоненты функциональной электроники, микросистемной техники и нанотехнологии в РЭА». IV Международная научная конференция «Функциональная база наноэлектроники». Сборник научных трудов. Харьков-Кацивели. 2011. С. 19-26.
5. Рожицкий Н.Н., Слипченко Н.И «Современное состояние и перспектива разработок материалов и технологий для нанофотонных сенсорных устройств». IV Международная научная конференция «Функциональная база наноэлектроники» Сборник научных трудов. Харьков-Кацивели. 2011. С.27-30.
6. Слипченко Н.И., Письменецкий В.А., Фролов А.В., Лукьяненко В.Л., Гуртовой М.Ю. «Оптимизация параметра состава Х по выходным характеристикам фотопреобразователей структурой ALxGa1-xAs-InxGa1-xAs-GaAs» // Вестник Национального технического университета «ХПИ». № 54. 2011. Харьков. С. 144-152.
7. Slipchenko NI, Starostenko VV, Taran EP, Glumova MV «Irreversible processes in conducting films of metal-dielectric structures subjected to the influence of strong electromagnetic fields» // Telecommunications and Radio Engineering Volume 71, N. 7, 2012 P. 667-675.
8. Slipchenko NI, Asanov EE, Zuyev SA, Kilessa GV «Numerical model for metal-semiconductor contact» // Telecommunications and Radio Engineering Volume 72, N. 17, 2013 P. 1575-1587.
9. Слипченко Н.И., Герасименко Н.В., Письменецкий В.А., Шереметьев А.Д. «Определение оптимальной дальности пробега электромобиля с учетом его основных параметров» // Нано- и электронная физика. №3, том 5, 2013.
10. Борщев В.Н., Листратенко А.М., Слипченко Н.И., Герасименко Н.В., Глушко Е.С. «Высокоэффективная космическая концентраторная батарея солнечная на плоских фоклинах» // Радиотехника. № 177, 2014. C. 86-93.
11. Borshchev VN, Listratenko FM, Slipchenko NI, Gerasimenko NV, Glushko YeS «Nigh-Efficiently Space-Oriented Solar Concentrator Battery on the Planar Foklines» // Telecommunications and Radio Engineering Volume 74, N. 5, 2015 P. 459-468.
12. Борщев В.Н., Листратенко А.М., Герасименко Н.В., Слипченко Н.И., Проценко М.А., Тымчук М.Т., Кузнецов А.П., Гаврилко В.В. «Инновационные подходы к созданию высокоэффективных концентраторных солнечных батарей космического назначения на линейных линзах Френеля» // Радиотехника. № 180, 2015. C. 5-18.