Про кафедру

Навчання

Кафедра готує фахівців галузі знань 15 – автоматизація та приладобудування за напрямками: 153 – мікро- та наносистемної техніки (бакалавр) за освітньою програмою – мікро- та наноелектроніка; мікро- та наноелектронні прилади та пристрої (спеціалісти та магістри).
Також кафедра готує фахівців галузі знань 17 – електроніка і телекомунікація за напрямком: 171 – електроніка (бакалавр) за освітньою програмою – електронні пристрої та системи; електронні прилади та пристрої (спеціалісти та магістри).
Потреба у фахівцях цих напрямків для сучасного суспільства пов’язана з істотним зростанням електронізації всіх сфер його діяльності – від виробничої до гуманітарної. Впровадження нових інформаційних технологій також, що також можливо тільки за допомогою відповідних електронних засобів.
Студенти детально вивчають дисципліни, пов’язані з розробкою і експлуатацією виробів сучасної електроніки, з проектуванням контрольно-вимірювальних систем. В сфері співпраці із зарубіжними науковими та навчальними організаціями студентам і аспірантам надається можливість проходження стажування в Німеччині, Китаї, Франції.
При кафедрі створено науково-освітній центр, оснащений обладнанням і програмним забезпеченням корпорації ST Microelectronics, де щорічно проходять підготовку до 50 студентів. Напрямок його діяльності пов’язаний зі сучасними контрольно-вимірювальними технологіями.
Разом з викладачами та науковими співробітниками кафедри майбутні спеціалісти та магістри, беруть участь в розробці нових електронних сенсорів і перетворювачів інформацій; нового покоління квантових комп’ютерів; радіоелектронних засобів діагностики матеріалів, середовищ і об’єктів; інформаційно-вимірювальних засобів і систем управління різними об’єктами.
Лабораторії кафедри оснащені новітнім і унікальним обладнанням, серед яких: електронний мікроскоп, технологічне обладнання для виготовлення інтегральних мікросхем, мікроскладання друкованих плат, багатофункціональний координатограф, прилади вакуумного і плазмового запилення, розроблений на кафедрі мікрохвильовий мікроскоп і ін.
На кафедрі створена лабораторія нанотехнологій, яка є базовою під час досліджень в галузі сучасної наноелектроніки, і лабораторія мікроелектронної сенсорики.

Наукові напрямки кафедри:

 • СВЧ діагностика матеріалів, середовищ та об’єктів;
 • скануюча мікрохвильова мікроскопія провідників, напівпровідників та діелектриків;
 • мікроелектронні приймачі та перетворювачі зображень ІЧ та УФ діапазонів;
 • фотоелектричні перетворювачі для сонячної енергетики;
 • фізика квантово-розмірних структур.

Пріоритети міжнародної діяльності – співпраця з російськими та європейськими університетами. В рамках російсько-української міжвідомчої науково-технічної програми «Нанофізика і наноелектроніка» кафедра співпрацює з Московським державним університетом, Саратовським державним університетом. Результатом такої роботи є виконання співробітниками кафедри науково-технічних проектів «Мікрохвильова діагностика і модифікація матеріалів в нанотехнологіях», «Створення детекторів квантового стану на основі явища суперпозиції в фазових і зарядових кубітах».

В рамках державної цільової науково-технічної програми України «Нанотехнології і наноматеріали» кафедрою спільно з Науково-виробничим концерном «Наука» виконувався проект «Розробка методів здійснення експрес-контролю якості напівпровідникових багатошарових наноструктур і наноматеріалів в процесі виробництва з використанням засобів скануючої мікрохвильової мікроскопії».

За результатами багаторічного наукового співробітництва кафедри з Київським національним університетом, Одеським національним університетом, Львівською політехнікою, Інститутом фізики напівпровідників НАНУ, Інститутом кібернетики НАНУ в галузі розробки та дослідження мікроелектронних датчиків колективом авторів, до якого входить проф. Гордієнко Ю.О., в 2010-2011рр. підготовлено 2 монографії. У 2011 році колектив авторів роботи «Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем», висунутої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки України за 2011 рік, отримав підтвердження Комітету з державних премій про надання Державної премії України цій роботі.

Кафедра бере активну участь в університетській програмі Європейської корпорації в галузі електроніки STMicroelectronics. В рамках цього проекту кафедра одержує мікроконтролерні комплекти та програмне забезпечення, що застосовуються в навчальному процесі. Налагоджено співробітництво з уіверситетом Ганновера, Інститутом сонячної енергії (Німеччина), на базі яких аспіранти кафедри проходять навчання та стажування. Ведуться переговори з університетами Німеччини, щодо узгодження напрямів бакалаврських і магістерських робіт, а також можливості магістерської підготовки.

Наукова школа: «Радіохвильова та інфрачервона діагностика матеріалів, середовищ і об’єктів» (науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Гордієнко Ю.О.).

Аспірантура та докторантура

за спеціальностями

 • 01.04.03 — радіофізика;
 • 05.27.06 — технологія, обладнання та виробництвр електронної техніки;
 • 05.27.01 — твердотільна электроніка;
 • 01.04.01 — фізика пристроїв, элементів та систем;
 • 105 — прикладна фізика та нанотехнології;
 • 171 — електроніка.

Наукові керівники:

 • Ю.О. Гордієнко, доктор фізико-математичних наук, професор;
 • М.І. Сліпченко, доктор фізико-математичних наук, професор;
 • І. М. Бондаренко, доктор фізико-математичних наук, професор;
 • В.М. Писаренко, кандидат технічних наук, доцент;
 • О.Г. Пащенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

зберегти цю сторінку в PDF