Анна Іванівна Печерська

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Анна Іванівна Печерська

+38 (057) 702-13-64

anna.pecherska@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-7069-0674
Researcher ID: V-2488-2017
Scopus: 57194145491
ReseachGate
Google Scholar

Освіта

2006 р. – магістр з фізичної та біомедичної електроніки, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – фізична та біомедична електроніка.

2013 р. – молодший науковий співробітник кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.

2013 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. Тема дисертації – «Метод та інформаційна технологія диференційної діагностики поширених дерматозів».

2014 р. – науковий співробітник кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна робота

Лекційні курси: інформаційний менеджмент в охороні здоров’я, керування потоками інформації при розробці засобів лікувально-діагностичного призначення, обчислювальні методи в генетиці, екологія.

Лабораторні та практичні заняття з дисциплін: вступ до спеціальності БМІ; системний аналіз і прийняття рішень в медицині; методи та засоби аналізу експериментальних даних; біомедичні апарати, системи та комплекси; медичні інформаційні системи.

Наукова робота

Наукові інтереси: методи і засоби статистичного аналізу даних в біомедичній інженерії, біомедичні інформаційні технології і керування потоками інформації в них.

Наукові та технічні досягнення: математичні моделі і методи диференційної діагностики захворювань; інформаційні технології діагностики і прогнозування змін стану організму людини, а також екологічних систем.

Відповідальний виконавець держбюджетних науково-дослідних робіт МОН України.

Підготовка кадрів.

Керівник 10 бакалаврських атестаційних робіт, 3 з яких англійською мовою. Підготовлено 11 студентських наукових робіт, з яких 4 стали учасниками, а одна (Козюк Анастасія 2014/2015 н.р.) посіла третє призове місце у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.


Публікації та патенти

91 публікація наукового і науково-методичного характеру, серед яких 3 методичних вказівок до лабораторних робіт, 7 патентів України. Деякі публікації останніх років:

1. Высоцкая, Е.В. Разработка информационной технологии определения сердечно-сосудистого риска у пациентов с нарушением функции почек / Е.В.Высоцкая, И. Ю.Панферова, С. Н.Коваль, А.И.Печерская, А. А. Абрамова // Технологический аудит и резервы производства – 2016. – № 6/1(32). – С. 60-66.

2. Высоцкая, Е.В. Моделирование динамики согласованности параметров сердечно-сосудистой системы на разных стадиях адаптационного синдрома / Е.В. Высоцкая, Л.И.Рак, Ю.Г. Беспалов, А.И. Печерская, К.В. Цапенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Механіко-технологічні системи та комплекси». – 2016. - № 4(1176). – С. 14 – 18.

3. Коровай, С.В. Метод визначення загрози передчасних пологів на ранніх стадіях вагітності / С.В. Коровай, А.П. Порван, П.І. Стеценко, А.І. Печерська, С.В. Макайда // Системи обробки інформації. – 2016. - №1. – С.157-160.

4. Высоцкая, Е.В. Использование маргалефовой модели сукцессии в технологиях дистанционного обнаружения признаков антропогенных воздействий на растительный покров / Высоцкая Е.В., Беспалов Ю.Г., Печерская А.И., Парвадов Д.А.// Радіоелектронні і комп’ютерні системи.- 2016.- № 2 (76). – С. 15 – 19.

5. Visotska, O.V. Creating a business process model «diagnosis of diseases аnd treatment selection» / O.V. Visotska, I.J. Panforova, A.I. Pecherska, А.S. Dobrorodnia // Nauka i studia. Techniczne nauki. – 2015. - 10(141). – P. 34 – 40.

6. Высоцкая, Е.В. Принятие медицинских решений в условиях неопределенности / Е.В. Высоцкая, А.И. Довнарь, А.И. Печерская // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков: ХГАЖТ, 2014. №3/4 (69). – С. 16 – 20.

7. Visotskaya, E. Informational technology for differential diagnosis of drug disease / E.Visotskaya, E. Soloshenko, A. Pecherska // Уральский научный вестник, Оралдың ғылым жаршысы» - г. Уральск (Казахстан): Уралнаучкнига, 2014.- № 8 (87). - С. 93-99.

8. Григорьев, А.Я. Математическая модель системных эффектов динамики спектральных характеристик травяного покрова, демаскирующих скопления саранчи / А.Я. Григорьев, Г.Н. Жолткевич, К. В. Носов, Ю.Г. Беспалов, А.И. Печерская // Ветеринарна медицина. – 2014. – № 98. – С. 154 – 157.

9. Высоцкая, Е.В. Определение риска заболеваемости населения болезнями системы кровообращения в различных регионах Украины / Е.В. Высоцкая, А.Н. Страшненко, А.И. Печерская, Л.И. Рак // Системи обробки інформації. – 2014. – Вип. 8 (124). – С. 144 – 150.

10. Высоцкая, Е.В. Дискретное моделирование динамических систем отношений колорометрических параметров разнотравья и посевов культурных растений / Е.В. Высоцкая, Т.А. Клочко, К.В. Носов, А.И. Печерская, Д.А. Парвадов // Современный научный вестник. – 2015. - № 11 (258). – С. 65-70.