Андрій Павлович Порван

Кандидат технічних наук, доцент кафедри біомедичної інженерії (БМІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Андрій Павлович Порван

+38 (057) 702-13-64

andrii.porvan@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-9727-0995
Researcher ID: K-4915-2017
Scopus: 57188710183
ReseachGate
Google Scholar

Освіта

2001 р. – інженер-електронник, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – біотехнічні та медичні апарати і системи.

2002 р. – інженер-програміст, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – програмне забезпечення автоматизованих систем.

2011 р. – асистент кафедри БМІ ХНУРЕ.

2011 р. – кандидат технічних наук, спеціальність: 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. Тема дисертації – «Метод і інформаційна технологія вибору рослинних лікарських засобів для відновлення порушеної рівноваги організму людини».

2012р. – старший викладач кафедри БМІ ХНУРЕ.

2016р. – доцент кафедри БМІ ХНУРЕ.

2016 р. – курси підвищення кваліфікації «Information system in medicine and health care management», Польща 

Навчальна робота

Лекційні курси: інформаційні технології в біомедицині; системи управління базами даних в медицині; Software for Molecular and Cellular Biology; Method and Technique of Experimental Data Processing; Biomedical Devices, Apparatures, Systems and Technologies, Part 3, Artificial Organs. 

Наукова робота

Наукові інтереси: медична кібернетика; медичні інформаційні технології та системи; чисельні методи оптимізації; методи і засоби проектування та розробки медичних баз і сховищ даних.

Наукові та технічні досягнення: математичні моделі вибору компонентів лікарського набору односпрямованої і поліспрямованої дії на базі тривимірного простору ознак, методи та інформаційні технології вибору рослинних лікарських засобів для відновлення порушеної рівноваги організму людини, оцінки впливу природних і антропогенних факторів на якість рослинної продукції, визначення осередків токсичності водних біооб’єктів, адаптаційних можливостей організму людини з серцево-судинними захворюваннями, виявлення інформативних ознак розвитку захворювань різної етіології.

Підготовка кадрів: під керівництвом А.П. Порвана підготовлено понад 20 студентських наукових робіт, більшість з яких здобули призові місця на обласних, регіональних та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Громадська та міжнародна діяльність

Відповідальний виконавець фундаментальних і прикладних держбюджетних науково-дослідних робіт, що проводяться на кафедрі БМІ.

Виконуючий обов’язки відповідального за науково-дослідну роботу студентів кафедри БМІ. 

Нагороди та премії

Неодноразовий призер і переможець регіональних і Міжнародних конкурсів інноваційних проектів «Харківські ініціативи» та «IT-Kharkov». 

Інші відомості

Захоплення: мандрівки, музика, живопис.


Публікації та патенти

Автор і співавтор понад 160 наукових і навчально-методичних публікацій, 14 патентів України, двох навчальних посібників.

Деякі публікації останніх років:

 1. Мустецов М.П., Висоцька О.В., Порван А.П. Апарати і системи заміщення втрачених органів та функцій організму людини: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2014. – 248 с.
 2. Висоцька О. В., Порван А. П., Щукін М. О. Прикладне програмне забезпечення в БМІ : навч. посіб. для студ. денної та заочної форм навчання напряму 6.0514.02 - Біомедична інженерія / МОНМС України, ХНУРЕ. – Харків : ХНУРЕ, 2011. – 224 с.
 3. Разработка базы данных информационной системы определения исхода инфаркта миокарда / А. П. Порван, Е. В. Высоцкая, С. В. Якубовская, В.В. Никонов, И.Ю. Панферова // Технологический аудит и резервы производства. - 2016. - № 1(2). - С. 21-28.
 4. Высоцкая Е.В., Порван А.П., Жолткевич Г.Н., Носов К.В., Беспалов Ю.Г. Дискретное моделирование динамических систем отношений размерных классов в популяции трески.- Системи обробки інформації, ISSN 1681-7710. – 2016.-Випуск 8 (145). – С.87-91.
 5. Определение вероятности снижения адаптационных возможностей у подростков с сердечно-сосудистыми заболеваниями / Е. В. Высоцкая, Л. И. Рак, А.П. Порван, К. В Цапенко, Е. А. Гаврюшин // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Механіко-технологічні системи та комплекси». – 2016. - №17(1189). – С. 30-34.
 6. Developing A Method For Prediction Of Relapsing Myocardial Infarction Based On Interpolation Diagnostic Polynomial / Sofia Yakubovska, Olena Vуsotska, Andrei Porvan, Dmytro Yelchaninov, Elena Linnyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Information and controlling system. – 2016. – Vol. 5, No 9 (83). – pp. 41-49. (Scopus)
 7. About Using Modern Technologies Aided Monitoring оf Glycemic Control in the Type I Diabetes in Ukraine / Ivan Smirnov, Elena Visotskaya, Irina Novikova, Andrei Porvan, Yevgeniy Masalitin // Modern european researches, - Salzburg, Austria.. – 2016. - Issue 3. – Р.108-112.
 8. Разработка информационной системы анализа клинико-лабораторных показателей человека /Е.В. Высоцкая, А.П. Порван, Н.А. Улескина, Чепаю Тапа Оливер // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. - № 6/2 (26). – С.35-40.
 9. Mathematical Modeling Dynamics Parameters that Define the Adaptation Resources of the Human Body / O.V. Visotska, Yu.G. Bespalov, A.I. Pecherska, A.P. Porvan, K.V. Tsapenko // XI International scientific and practical conference “Prospects of world science”, July 30-August 7, 2015. - Sheffield, Great Britain, Science and Education LTD. -2015. - Vol.10. - рр. 97-98.
 10. Порван А.П. Організація захисту інформації в інформаційній системі визначення осередків токсичності біооб’єктів / М.А. Пащенко, А.П. Порван // Вісник національного технічного університету“, ХПІ”, 2015, № 52 (1161), С. 99-103.
 11. Авторське право на науковий твір «База даних визначення кінця інфаркту міокарда» / О.В. Висоцька, А.П. Порван, С.В. Якубовська, О.Й. Довнар. - Свідоцтво про реєстрацію № 63255, дата реєстрації 29.12.2015 р.
 12. Автоматизированная система определения исхода инфаркта миокарда / А.П. Порван, С.В. Якубовская, В. В. Никонов, А. И. Довнарь, Е. И. Чижик. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Механіко-технологічні системи та комплекси». - 2015. - No49 (1158). – С. 58-62.
 13. Porvan, A. 2015, "Technology for determining of students adaptive capabilities", 2015 Information Technologies in Innovation Business Conference, ITIB 2015 - Proceedings, pp. 47. (Scopus)
 14. Порван А.П., Е.В. Высоцкая, Беспалов Ю.Г., Пащенко М.А. Разработка базы для информационной системы определения очагов токсичности. – Технологическийаудит и резервы производства. Серия «Системы и процессы управления»,(ISSN:2226-3780. – 2013.- № 6/3 (14). – С. 41-44.
 15. Высоцкая Е.В., Порван А.П., Некос А.Н., [д.р.]. Использование дисперсионного анализа для определения влияния антропогенных факторов на формирование качества растительной продукции. - Вісник Харківського національного университета им. В.Н. Каразіна, ISSN:1992-4259.- 2012. – Випуск 7, Серія «Екологія».- №1004. – С. 79-90.
 16. Порван А. П. Технология оценивания субъективной информации при определении степени тяжести состояния организма человека методом анализа иерархий / Е. В. Высоцкая, А. И. Довнарь, А. П. Порван // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2010. – №1 (22). – С. 45-50.
 17. Andrey Porvan. Research of influence of medication preparations on the process of renewal of the broken equilibrium of man organism on the doctor of phytotherapy workstation / Anatoly Bykh, Elena Visotska, Andrey Porvan, Olga Kozina [etc.] // International Book Series "Information Science & Computing", №5. Supplement to the International Journal “Intelligent Technologies and Applications“. – 2008. – Vol.2. – Sofia: ITHEA. – Р. 75-79.
 18. Порван А. П. Решение задачи поиска оптимального набора растительных лекарственных средств в максминной постановке / А. П. Порван // Прикладная радиоэлектроника. – 2007. – Т.6, №1. – С. 116-119.