Сертифікація за стандартом ISO 9001:2015

Сертифікат відповідності ISO 9001:2015   – міжнародний документ, що підтверджує досягнення організацією високого ступеня довіри і стійкої прихильності споживачів (замовників) до якості наданих освітніх та наукових послуг.

Сертифікація Системи менеджменту якості освіти є невід’ємною частиною сучасної життєдіяльності університету.

Сертифікація за стандартом ISO 9001: 2015 забезпечує пріоритетну позицію ХНУРЕ серед конкурентів при отриманні державних замовлень. 

 

Політика в сфері якості освіти Харківського національного університету радіоелектроніки

Харківський національний університет радіоелектроніки у своїй діяльності прагне до національного і міжнародного визнання шляхом перетворення його в університет інноваційного типу з розвиненою корпоративною культурою і з виконанням робіт на високому науково-технічному і методичному рівні на основі результативного функціонування системи управління якістю та підвищення компетентності кадрового потенціалу. Політика ХНУРЕ в області якості освіти направлена на підвищення якості освітніх та наукових послуг, кваліфікації персоналу, постійне та своєчасне оновлення освітніх послуг відповідно до сучасних тенденції;

 - забезпечення моніторингу та аналізу попиту ринку постійних та потенційних користувачів послугами ХНУРЕ;

- підвищення задоволеності внутрішніх і зовнішніх споживачів (включаючи студентів) і інших зацікавлених сторін на основі постійного поліпшення якості, що забезпечує зростання обсягів конкурентоспроможних послуг, що надаються у сфері освіти і виконання науково-дослідних робіт;

- підвищення рівня компетентності персоналу ХНУРЕ за рахунок систематичного підвищення його кваліфікації;

- створення і розвиток взаємовигідних відносин з галузевими підприємствами та випускниками (забезпечення зворотного зв’язку про якість підготовки фахівців і сучасних вимог до них згідно з моделлю компетентності, коригування навчальних планів та програм вдосконалення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог підприємств-замовників);

- впровадження інноваційних освітніх технологій (в т.ч. інформаційних), що забезпечують досягнення встановлених вимог до якості підготовки фахівців;

 - забезпечення науково-освітнього інноваційного середовища в університеті;

 - впровадження результатів наукової діяльності в навчальний процес;

- створення, впровадження та забезпечення результативного функціонування системи менеджменту якості ХНУРЕ, яка відповідає українським і міжнародним вимогам;

- безперервне вдосконалення системи менеджменту якості ХНУРЕ на основі системного та компетентного підходів;

- збір, аналіз і використання інформаційних ресурсів при здійсненні ефективного менеджменту якості всіх видів діяльності, які забезпечують регулярне підвищення якості освітніх та наукових послуг;

 

Цілі у сфері якості Харківського національного університету радіоелектроніки на 2016-2018 роки

1.Розширити кількість співробітників і студентів, які розуміють та активно підтримують процес впровадження системи управління якістю університету за стандартом ISO 9001:2015. – За рахунок проведення роз’яснювальної роботи.

2.Провести запланований внутрішній аудит системи менеджменту якості всіх структурних підрозділів згідно плану-графіку.

3.Забезпечити виконання держзамовлення на 2017-2018 навчальний рік та загального плану набору.

4. Виконати заплановані держбюджетні та госпдоговірні наукові роботи.

5. Розширити перелік спеціалізацій за програмами підготовки магістрів.  - Збільшення кількості відкритих спеціалізацій підготовки магістрів.

б. Поліпшити якість підготовки випускників. – Впровадження нових навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів та докторів філософії.

7. Удосконалити систему підвищення кваліфікації викладачів. – Розробка програм додаткової професійної освіти.

8. Підвищити результативність та рівень НДР. – Участь  ПВС в конкурсах і грантах різного рівня. – Підвищення обсягів НДР за госпдоговорами, грантам та ін. – Підвищення активності публікацій ПВС університету

9. Поліпшення підготовки кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі – Кількість вчасно завищених дисертацій.

10. Удосконалити міжнародну роботу. – Збільшення кількості програм академічної мобільності для студентів і професорсько-викладацького складу. 

 

Наказ №623 Про затвердження Політики та цілей у сфері якості

зберегти цю сторінку в PDF