Микола Іванович Сліпченко

Проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор
Микола Іванович Сліпченко

mykola.slipchenko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-3037-8763
Scopus: 24315146500

Нагороди і премії

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну наукову і науково-педагогічну діяльність М.І. Сліпченко нагороджений Почесними грамотами МОН України, Харківської обласної держадміністрації та Харківської міської ради. Нагороджений Почесним знаком МОН України «За наукові досягнення» (2006). У 2008 році М.І. Сліпченко нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», у 2013 році йому присуджена Державна премію України в галузі науки і техніки. Неодноразово його праця була відзначена в наказах Міністра освіти і науки України та ректора університету.

Інші відомості

Народився 29 серпня 1956 року в Охтирці Сумської області.

Освіта

У 1978 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки. Після закінчення вишу, до жовтня 1983 року – на звільненій комсомольській роботі.

З 1983 до 1999 рр. – молодший науковий співробітник, аспірант, асистент, старший викладач, доцент кафедри мікроелектроніки, вчений секретар науково-дослідної частини (НДЧ), заступник начальника НДЧ, заступник проректора з наукової роботи.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив у 1998 році, доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем – у 2008 році.

З листопада 1999 р. – проректор з наукової роботи Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна і наукова робота

М.І. Сліпченко відомий в Україні та за її межами вчений в галузі мікро- і наноелектроніки, СВЧ діагностики матеріалів і засобів. Продовжує плідну роботу і керівництво за спеціальностями Фізика приладів елементів і систем і Твердотіла електроніка, в рамках яких впроваджується новітня спеціалізація «Наноелектроніка і нанотехнології».

Зараз керує підготовкою докторів наук за спеціальністю «Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади», в рамках якої впроваджується новітня спеціалізація «Наноелектроніка і нанотехнології».

Як професор-сумісник кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв продовжує роботу з підготовки інженерних кадрів. Багато зусиль приділяє науковій і науково-організаційній роботі, поєднуючи їх з навчальним процесом.

На всіх посадах М.І. Сліпченко виявив себе високопрофесійним організатором наукової роботи. Високе почуття відповідальності за доручену справу дозволяє йому досягати високих результатів. Енергійні і цілеспрямовані дії М.І. Сліпченка забезпечили не тільки збереження науково-технічного потенціалу університету, але дозволили створити міцні передумови для його закріплення і подальшого розвитку. М.І. Сліпченко за останній рік організував і забезпечив створення 3-х нових спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій та відкриття 2-х нових спеціальностей з перспективних напрямків.

За роки його керівництва науковою діяльністю було проведено 126 міжнародних наукових конференцій і семінарів, 5 міжнародних радіоелектронних форумів «Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку », 20 міжнародних молодіжних форумів« Радіоелектроніка та молодь XXI століття », які стали знаковими не тільки в Україні, а й за її межами.

Громадська і міжнародна діяльність

З 2006 по 2014 рр. – член бюро Ради проректорів з наукової роботи університетів України.

З 2010 р. – працює в двох спеціалізованих вчених радах з захисту докторських дисертацій, в одній з яких є головою.

З 2006 р. по 2012 р. – член Координаційної ради національних науково-технічних програм «Нанофізика і наноелектроніка» і «Нанофізика і нанотехнології».

З 2008 р. – організатор і безпосередній керівник щорічної Міжнародної наукової конференції «Функціональна база наноелектроніки».

У 2009-2011 рр. М.І. Сліпченко був головою експертної ради з електроніки і енергетики Державної акредитаційної комісії України.

У 2002 р. обраний академіком Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ).

З 2007 р. обраний членом Бюро Президії АН ПРЕ, нагороджений Золотою медаллю Академії.

З 2011 р. – науковий керівник проектів в рамках українсько-російської Програми розвитку співробітництва в галузі нанотехнологій.

З 2010 р. – заступник голови Координаційної ради асоціації випускників і друзів ХІРЕ-ХТУРЕ- ХНУРЕ. Був депутатом Дзержинської райради Харкова двох скликань.

З 2013 р. – головний редактор Всеукраїнського міжвідомчого науково-технічного збірника «Радіотехніка».

У жовтні 2014 р. був обраний Президентом Академії наук прикладної радіоелектроніки, що об'єднує профільні НДЗ і ВНЗ, авторитетних вчених і організаторів науки.

У січні 2015 р. М.І. Сліпченко обраний головою Координаційної ради Регіонального кластера «Інформаційно-комунікаційні технології».


Публікації та патенти

Автор понад 430 наукових праць, близько 70 авторських свідоцтв і патентів, під його редакцією і в співавторстві видано 8 навчальних посібників, 10 науково-методичних розробок, 8 монографій, 170 наукових статей у фахових виданнях і понад 90 зарубіжних публікацій, що входять до міжнародних наукометричних баз .

Підготував 11 кандидатів наук, активно продовжує плідну наукову роботу і керівництво аспірантами і докторантами.

Основні наукові роботи останніх років:

1. Бондаренко М.Ф., Руденко О.Г., Слипченко Н.И. Сотников А.Н. и др. «Проблемно-ориентированные вычислительные средства высокой производительности: методология построения, базовые архитектуры, применения». Монография. Харьков: ХНУРЭ. 2012. 506 с.

2. Слипченко Н.И., Борщев В.Н., Листратенко, A.M., Герасименко Н.В., Проценко М.А., Тымчук М.Т., Кузнецов А.П., Гаврилко В.В. «Инновационные подходы к созданию высокоэффективных концентраторных солнечных батарей космического назначения на линейных линзах Френеля». Ж. «Радиотехника», № 180, 2015. С. 5-18

3. Slipchenko N.I., Gordienko Yu.Ye., Larkin S.Yu., Shcherbak Ye.L. «Local MW Heating-Up Kinetics in Semiconductors and Dielectrics». Telecommunications and Radio Engineering, Vol. 74 (9) 2015 P. 787-795.

4. Слипченко Н.И., Гордиенко Ю.Е., Левченко A.B., Щербак E.Л. «Бесконтактный высоколокальный СВЧ разогрев при формировании элементов микро- и наноэлектроники». Материалы 8-ой Международной научной конференции «Функциональная база наноэлектроники», Одесса, 2015. С. 262-265.

5. Borodkina A.N., Slipchenko N.I., Panchenko A.Yu. «Improvement of the Analytical Model of a Quarter-Wave Resonator Sensor for Cardiovascular Scanning». Telecommunications and Radio Engineering, Vol. 74 (4) 2015 P. 345-354.

6. Slipchenko N.I., Borshchev V.N., Listratenko A.M., Gerasimenko N.V., Glushko Ye.S. «Nigh-Efficiently Space-Oriented Solar Concentrator Battery on the Planar Foklines». Telecommunications and Radio Engineering, Vol.74 (5) 2015 P. 459-468.

7. Рыбин О.Н., Слипченко Н.И., Шульга С.Н. «Эффективные СВЧ отклики двухкомпонентных метаматериалов». Материалы 8-ой Международной научной конференции «Функциональная база наноэлектроники», Одесса, 2015. С. 98- 101.

8. Чернышов Н. Н., Слипченко Н.И., Писаренко В.М., Алкхавалдех М., Слюсаренко А. А., Левченко Е. В. «Проводимость электронного газа, квантованного электромагнитным полем при фотогальваническом эффекте». «Журнал физики и инженерии поверхности», №2, том 1, 2016. С. 135-139.

9. Slipchenko N.I., Wen Mingming, Ch.Liu, Panchenko A.Yu. «Evaluation of Influence of Microwave Radiation Sensor in the Form of an Open End of the Coaxial Line on its Metrological Characteristics». Telecommunications and Radio Engineering, Vol. 74 (15)2015 P.1355-1366.

10. Slipchenko N.I., Zholudov Yu.T., Sajti C.L., Chichkov B.N. «Generation of fluorescent CdSe nanocrystals by short- pulse laser fragmentation». Springer Science + Business Media Dordrecht 2015.