Еразмус +

Про програму ERASMUS+

Україна є країною-партнером (PARTNER-COUNTRY) програми ЕРАЗМУС+ і має можливості брати участь у конкурсах відкритих для всіх країн-партнерів у рамках Міжнародного виміру програми.

Зв’язок з стратегічними цілями

Цілі «Європи – 2020»:

- Збільшення здобувачів вищої освіти з 32% до 40%

- Зменшення частки тих, хто завчасно залишає школу, з 14% до менш, ніж 10%

- «Стратегія в галузі освіти та професійної підготовки – 2020»

- Оновлена рамкова програма європейської співпраці в сфері молодіжної політики (2010-2018 рр.)

- Європейська ініціатива щодо спорту / Робочий план ЄС в галузі спорту

- Посилення міжнародного виміру, зокрема у вищій освіті та в сфері молодіжної політики

- Більше можливостей для студентів закладів професійно-технічної і вищої освіти щодо удосконалення їх здатності до працевлаштування через стажування

- Покращення якості в усіх секторах шляхом запровадження мобільності персоналу та стратегічних партнерств

- Значна увага до міжгалузевих стратегічних партнерств і проектів з ІКТ

- Нові інноваційні заходи з покращення здатності до працевлаштування та підприємництва (Альянси знань та Альянси галузевих кваліфікацій)

- Нові підходи до впровадження реформ (Перспективні ініціативи) Відеопрезентації програми: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/gallery/video_en.htm

Cайт офісу ERASMUS+ в Україні: http://www.erasmusplus.org.ua/

Сайт програми в ЄС: http://eacea.ec.europa.eu/

Що нового?

- Єдина інтегрована програма

- Істотні спрощення

- Охоплює всі сектори – освіту, підготовку та молодіжну політику, додано сектор спорту

- Інтегрує сім існуючих програм в єдину узгоджену структуру

- Намагається досягнути більшого системного впливу

- Менше конкурсів і значне зменшення кількості напрямів

- Програма більш дружня для користувача, простіша для навігації

- Спрощений фінансовий менеджмент

- Значне збільшення бюджету

- Збільшення на 40%, що поширюється на всі сектори

- Додаткове фінансування від інструментів зовнішніх дій на підтримку міжнародного виміру вищої освіти

Головні цілі

Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки

- Покращення якості викладання та навчання

- Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-членах програми та розвиток потенціалу країн-партнерів

- Посилення міжнародного виміру у програмі ЕРАЗМУС+

- Підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політики у стратегічних країнах-партнерах

КА1: Мобільність студентів у вищій освіті

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на мобільність для студентів.

Цілі:

- Надати більше кращих можливостей для розвитку  навичок і компетентностей у студентів, залучити найкращі таланти з-за кордону

КА1: Мобільність працівників у вищій освіті

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на мобільність для викладачів і адміністративного персоналу.

Цілі:

- Надати більше кращих можливостей для підвищення якості викладання та навчання

Викладачі для отримання стипендій на викладання, підвищення кваліфікації чи стажування подають заявки на участь в конкурсах безпосередньо до свого вищого навчального закладу (кредитна мобільність) на основі міжінституційних угод, або/чи до партнерств (ступенева мобільність), так само як і представники інших країн, обмежень немає. Привілеїв чи/або обмежень немає для жодної країни світу.

КА2: Співпраця задля інновацій

Стратегічні партнерства

Цілі:

- Зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими  організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті

Основні види діяльності за напрямом:

- Розроблення, тестування, запровадження нових спільних навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм навчання

- Розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою вивчення прикладів з реального життя

- Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, спільного (колективного) та персоналізованого навчання

- Інтеграція різноманітних форм і методів навчання (дистанційного, заочного, модульного)

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера тільки за умов унікального досвіду да обгрунтованої доданої вартості участі в такому партнерстві

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en

КА2: Співпраця задля інновацій

Альянси знань

Цілі:

- Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ВНЗ і підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення знань у проектах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях

Основні види діяльності за напрямом:

- Розроблення нових мультидисциплінарних навчальних планів, що відповідають потребам бізнесу

- Стимулювання розвитку у студентів, викладачів і працівників компаній підприємницького способу мислення

- Сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових знань за участю ВНЗ і підприємств

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера тільки за умов унікального досвіду да обгрунтованої доданої вартості участі в такому альянсі

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en

КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Основні види діяльності за напрямом:

Два типи проектів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських держав, країн-кандидатів (усього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону (близько 150 країн-партнерів):

Спільні проекти: Нові навчальні плани та програми, методологія викладання та навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, забезпечення якості, урядування, інструменти Болонського процесу

- Структурні проекти: Реформи на національному рівні за участю органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи із запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі вищої освіти…)

- Додатковий компонент мобільності в обох напрямах –з ЄС та до ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (які не мають Національних агентств): для студентів і працівників, ті ж правила, що й для кредитної мобільності (максимум 12 місяців).

Україна є повноправним учасником напряму та може як ініціювати проекти та бути кординатором-заявником, так і бути рівноправним партнером проектів.

Деталі: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

КА3: Підтримка реформ

Цілі:

- Підтримка напрацювань/розробок ЄС в сфері освітньої політики задля досягнення кращого системного впливу

Основні види діяльності за напрямом:

- Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з модернізації вищої освіти, Болонський процес

- Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, …)

- Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний центр офіційного визнання свідоцтв про освіту)

- Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах та країнах-кандидатах

- Міжнародний діалог щодо освітньої політики

- Всесвітня асоціація випускників

- Міжнародна привабливість і пропагування

зберегти цю сторінку в PDF