Правила прийому та вартість навчання

Особливості прийому та навчання іноземців і осіб без громадянства в ХНУРЕ

1. Підготовка іноземців і осіб без громадянства здійснюється згідно з законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року №684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України № 1272 від 11 грудня 2015 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 05 січня 2016 р. за №8/28138.

2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Прийом іноземців до університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа: – іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України; – закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

3. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до ХНУРЕ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами,vзгода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених цими Правилами.

4. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ХНУРЕ за акредитованими освітніми програмами (спеціалізаціями).

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ХНУРЕ на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

6. Терміни прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування на навчання іноземців та осіб без громадянства визначаються приймальною комісією університету.

6.1. При вступі на акредитовані освітні програми (спеціалізації) двічі на рік – до і на початку академічних семестрів: з 02 січня до 01 березня 2017 року; з 01 липня до 01 листопада 2017 року.

6.2. Упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

6.3. Упродовж року для навчання за програмами підготовки іноземних громадян до вступу в вищі навчальні заклади та мовної підготовки; за програмою підвищення кваліфікації фахівців з української (російської) мови як іноземної; для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації за акредитованими освітніми програмами (спеціалізаціями).

7. Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється за умови надання наступних документів: для вступу іноземець особисто подає до відбіркової комісії заяву на папері. До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця;

9) при вступі до аспірантури додатково подаються дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою. Для вступу до докторантури подаються тематичний план дисертаційної роботи (українською або англійською мовою).

8. Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до ХНУРЕ та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою

України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі іноземних студентів.

9. Іноземці, щодо яких приймальною (відбірковою) комісією встановлено необхідність мовної (довузівської) підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку на факультеті навчання іноземних громадян ХНУРЕ або на інших підготовчих факультетах/відділеннях, які мають ліцензію МОН України на підготовку іноземців до вступу до вищих навчальних закладів.

10. Зарахування іноземців за навчальними програмами підготовчих факультетів (відділень) здійснюється за умови наявності у них документів про повну загальну середню освіту, яка була отримана за межами України та мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.

11. Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного рівня вищої освіти є успішне проходження вступних випробувань (співбесід) з мови навчання та математики, як базової дисципліни технічного університету та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

12. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, які видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання відповідно до чинного законодавства («Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року №632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за №960/21272 та Наказу МОН України про «Порядок визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав» від 05 травня 2015 року за № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за №615/27060). У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня отриманої ним освіти іноземець відраховується з університету у визначені законом строки.

13. До складу студентів зараховуються іноземці та особи без громадянства, які: мають необхідний перелік документів, пройшли співбесіду у відповідній комісії; підписали Згоду на збір та обробку персональних даних; підписали заяву-зобов’язання щодо необхідності подачі документів для проходження обов’язкової процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень, уклали контракт з університетом на навчання та здійснили оплату за навчання.

14. Вимоги ХНУРЕ щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування, зазначені у цих Правилах, оприлюднюються на офіційному веб-сайті.

Навчальні програми та вартість

Направление

Стоимость ($)

Preparatory Dpt

1450

 
Бакалаврат (рус)

Направление

Стоимость ($)

Экономическая кибернетика

2000

Компьютерные науки

2300

Компьютерная инженерия

2300

Программная инженерия

2300

Прикладная математика

2300

Информатика

2300

Системный анализ

2300

Системный инжиниринг

2300

Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии

2300

Микро- и наноэлектроника

2300

Электронные устройства и системы

2300

Радиотехника

2300

Радиоэлектронные устройства

2300

Телекоммуникации

2300

Метрология и информационно-измерительная техника

2300

Метрология, стандартизация и сертификация

2300

Оптическая инженерия

2300

Биомедицинская инженерия

2300

Издательское дело

2300

Информационная безопасность в компьютерных системах и сетях

2300

Система защиты от несанкционированного доступа

2300

Управление информационной безопасностью

2300

Автоматизированные системы управления в нефтяной и газовой промышленности

2300

Заочная форма

1400

 
Бакалаврат (англ.)

Направление

Стоимость ($)

Экономическая кибернетика

2500

Компьютерная инженерия

2500

Телекоммуникации

2500

Биомедицинская инженерия

2500

Информационная безопасность в компьютерных системах и сетях

2500

Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии в нефтегазовой добыче и транспортировке

2500

Информационные технологии в нефтяной и газовой добычи и транспортировки

2500

Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии в области альтернативной энергетики

2500

 
Магистратура (рус.)

Специальность

Стоимость ($)

051 Экономическая кибернетика

2200

122 Компьютерные науки

2500

123 Компьютерная инженерия

2500

121 Программная инженерия

2500

113 Прикладная математика

2500

Информатика

2500

124 Системный анализ

2500

151 Системный инжиниринг

2500

151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии

2500

153 Микро- и наноэлектроника

2500

171 Электронные устройства и системы

2500

172 Радиотехника

2500

172 Радиоэлектронные устройства

2500

172 Телекоммуникации

2500

152 Метрология и информационно-измерительная техника

2500

152 Метрология, стандартизация и сертификация

2500

152 Оптическая инженерия

2500

163 Биомедицинская инженерия

2500

186 Издательское дело

2500

125 Информационная безопасность в компьютерных системах и сетях

2500

125 Система защиты от несанкционированного доступа

2500

125 Управление информационной безопасностью

2500

151 Автоматизированные системы управления в нефтяной и газовой         промышленности

2500

Заочная форма

1500

 
Магистратура (англ.)

Специальность

Стоимость ($)

125 Экономическая кибернетика

2800

Компьютерные системы и сети

2800

Системное программирование

2800

172 Телекоммуникационные системы и сети

2800

163 Биомедицинская инженерия

2800

Вартість помешкання в гуртожитку складає від $30 в залежності від рівня комфортабельності.

Вартість первинного медичного обстеження в студентській поліклініці становить близько $30.

При оформленні на навчання необхідно оплатити медичну страховку – $51 і страховку на видворення – $27.

Після цього студенту оформляється документ на тимчасове проживання на території України (посвідка на проживання), витрати на його оформлення (включаючи переклад, реєстрацію та інші офіційні платежі) – близько $9.

Оплата здійснюється виключно у національній валюті за курсом Національного Банку України щодо курсу іноземних валют на день оплати.

зберегти цю сторінку в PDF