17-й Міжнародний молодіжний форум «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА ТА МОЛОДЬ У ХХІ СТОЛІТТІ»

21.11.2012

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) запрошує студентів, аспірантів та молодих вчених взяти участь у роботі 17-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у ХХI столітті», який відбудеться 22–24 квітня 2013 р.

У рамках Форуму будуть проведені 11 тематичних конференцій (Додаток 3).

Робочі мови форуму – українська, російська, англійська.

Планується видання збірників тез доповідей за тематичними конференціями до початку конференції.

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ ФОРУМУ необхідно надати:

  • Тези доповіді в одному прим., оформлені відповідно до вимог і прикладеним зразком (Додаток 1).
  • Заявку із зазначенням тематичної конференції форуму і секції (Додаток 2).
  • Електронну версію тез доповіді (E-mail: innov@kture.kharkov.ua).

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ – 15 ЛЮТОГО 2013 р.

Про прийняття Оргкомітетом тез доповідей і про банківські реквізити для перерахування оргвнеску Ви будете повідомлені до 1 березня 2013 в другому інформаційному повідомленні.

Роботи, що надійшли на адресу Оргкомітету після 15 лютого 2013 р., розглядатися не будуть.

Тези доповідей, не оформлені відповідно до вимог, – не приймаються.

Форум проводиться за рахунок коштів його учасників.

Оргвнесок складає 80 грн. для громадян України, 350 рос. рублів для громадян Росії, 10 € для громадян інших країн і включає в себе видання програми, збірників наукових праць Форуму, а також витрати, пов’язані з його організацією та проведенням.

До збірників наукових праць Форуму включаються тези доповідей, які пройшли попередній відбір Оргкомітетом. 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

61166, м. Харків, просп. Леніна, 14, ХНУРЕ, ІМО (кімн. 437).

Контактні телефони: (057) 702-13-97 Факс: (057) 702-13-97.

E-mail: innov@kture.kharkov.ua.  

Сайти: www.kture.kharkov.ua, www.nure.kharkov.ua. 

ОРГКОМІТЕТ 

ДОДАТКИ

Додаток 1

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

• Обсяг -2 повних сторінки формату А4, набраного у текстовому редакторі Microsoft Word.
• Поля – 2,5 см; абзацний відступ 1 см.
• Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал між рядками – одинарний.
• Анотація англійською мовою (до 10 рядків).
• Список джерел (до 5 джерел).
• Формули, символи, змінні, що зустрічаються в тексті, повинні бути набрані як об’єкти Microsoft Equation. Висота формульних кеглів: змінна – 10 пунктів, індекс – 8, над- і підіндекс – 8, основний (індексний) математичний символ – 12 (10).
• Малюнки і таблиці повинні бути чіткими, компактними. Редактори: СorelDraw, Table Editor, Microsoft Excel.
• Тексти доповідей друкуються в авторському варіанті без редагування.

Порядок розміщення матеріалу: 

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими буквами, жирно, по центру рядка).

Наступним рядком – прізвища, ініціали авторів (маленькими літерами, по центру рядка).

Наступним рядком – посада, вчений ступінь, прізвище, ініціали наукового керівника (малими літерами, по центру рядка).

Наступним рядком – повна назва організації (малими літерами по центру рядка).

Наступним рядком – поштова адреса, телефон, e-mail.

Наступним рядком – анотація англійською мовою (до 10 рядків).

Через рядок – з абзацу друкувати текст доповіді. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯТЕЗ ДОПОВІДІ(14ШРИФТ) 

ЗАТРИМКА СИГНАЛУ ПІРОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НВЧ
Іванов В.А.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Петренко В.П.
Харківський національний університет радіоелектроніки
(61166, Харків, пр. Леніна, 14, каф. системотехніки, тел. (057) 702-13-06)
e-mail: ivanov@kture.kharkov.ua, факс (057) 702-11-13.

The given work is devoted to the modern developments in the field of microwave devices used for measuring etc. (до 10 рядків) 

Текст тез доповіді … 

Додаток 2

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У МОЛОДІЖНОМУ ФОРУМІ:

• Прізвище, ім’я, по батькові авторів (не більше 3-х)

• Місто, вуз, (організація – повна назва), факультет, кафедра, група

• Прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, посада наукового керівника

• Адреса для листування з обов’язковою вказівкою індексу міста (E-mail, факс, контактний телефон)

• Назва тематичної конференції форуму і секції. 

Додаток 3 

ТЕМАТИЧНІКОНФЕРЕНЦІЇФОРУМУ

 

1. «ЕЛЕКТРОННА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ»
Секція 1. Електронні прилади і компоненти, включаючи мікро- і наноелектронні.
– Сучасна елементна база радіоелектроніки;
– Уніфіковані електронні засоби обробки і перетворення сигналів;
– Наноелектроніка і нанотехнології;
– Електронні засоби альтернативної енергетики, включаючи сонячну;
– Електронні засоби відображення інформації;
– Технічні засоби діагностики матеріалів і об’єктів, включаючи мікродіагностику;
– Електронні та мікроелектронні сенсори та перетворювачі.
Секція 2. Біомедична інженерія.
– Біомедичні електронні прилади, пристрої та системи;
– Обробка та аналіз медико-біологічної інформації;
– Біонанотехнології;
– Моделювання та інформаційні технології в біомедінженерії;
– Біомеханіка.
Секція 3. Лазерна та оптоелектронна техніка.
– Фізичні принципи та способи генерації, підсилення, трансформації і розповсюдження електромагнітного випромінювання оптичного діапазону;
– Лазерні системи та оптоелектронні пристрої, в тому числі на базі фотонних кристалів;
– Елементна база оптичних комп’ютерів;
– Розвиток принципів побудови тривимірних динамічних голограм;
– Розробка методів екологічного моніторингу повітряних і водних басейнів на основі принципів лінійної і нелінійної лазерної спектроскопії;
– Розвиток оптичних систем з використанням НВЧ пристроїв. 

2. «РАДІОЕЛЕКТРОННЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЯК ОСНОВА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВСІХ ГАЛУЗЕЙ ВИРОБНИЦТВА»
Секція 1. Сучасні технології та засоби автоматизації радіоелектронного приладобудування.
– Високі технології та автоматизація виробництва в радіоелектронному приладобудуванні;
– Інтелектуальні технологічні процеси і виробництва;
– Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехнічні комплекси;
– Мікросистемні техніка і технології;
– Технологія інфокомунікаційних засобів радіо-і оптичного діапазонів;
– Технологічні випробування матеріалів, компонентів і виробів в радіоелектронному приладобудуванні;
– Методології, технології та засоби підтримки кінцевих стадій життєвого циклу РЕА: переробка, утилізація, повторне використання матеріалів.
Секція 2. РЕА інтелектуальних систем.
– Принципи і методи створення технічних засобів інтелектуальної апаратури;
– Інтелектуальна апаратура на базі мікроконтролерів;
– Програмно-апаратні інтерфейси керування електронними апаратами через комп’ютерні мережі;
– Забезпечення надійності електронних апаратів;
– Побутова та комунальна електронна техніка;
– Інтеграція РЕА різних принципів функціонування в інтелектуальні комплекси;
Секція 3. Автоматизація технологічного проектування виробництва виробів радіоелектронного приладобудування.
– Життєвий цикл електронної апаратури: планування, організаційна та проектно-технологічна підтримка / PLM системи;
– Моделювання РЕА та засобів автоматизації;
– Моделювання технологічних процесів у виробництві;
– CAD / CAM / CAE і системи автоматизованого проектування;
– Системи прийняття рішень і логістичної підтримки виробництва;
– Електронна апаратура і комплекси для автоматизації бізнес-процесів;
Секція 4. Неруйнівний контроль РЕА і виробничих об’єктів.
– Методи та засоби неруйнівного контролю РЕА та виробничих об’єктів;
– Застосування термографії для контролю елементів і вузлів РЕА;
– Технічна діагностика виробничих об’єктів і споруд термографічним методом
– Обробка сигналів і зображень у неруйнівному контролі;
– Акустичні та електромагнітні методи і прилади неруйнівного контролю промислових виробів;
– Автоматизація, адаптація та інтелектуалізація засобів діагностики і контролю електронної апаратури і виробничих об’єктів.
Секція 5. Системи безпеки технологічних і виробничих процесів.
– Імітаційне моделювання шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища;
– Методи і засоби захисту від шкідливих виробничих факторів;
– Екологічна безпека промислових об’єктів;
– Безпечне обладнання та устаткування для здійснення процесів;
– Апаратура контролю навколишнього природного середовища;
– Освітні інформаційно-моделюючі системи в екології та цивільної безпеки. 

3. «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАДІОТЕХНІКИ»
Секція 1. Поширення радіохвиль та електродинамічні системи.
– Математичне моделювання електродинамічних систем;
– Розсіювання електромагнітних хвиль в різних середовищах;
– Теорія та техніка антен і антенних елементів;
– Теорія і техніка пристроїв мікрохвильового діапазону;
– Наноелектроніка та наноантени.
Секція 2. Радіотехнічні пристрої та засоби радіозв’язку.
– Фундаментальні проблеми радіозв’язку;
– Приймально-передавальні пристрої та елементна база;
– Вимірювання і контроль параметрів сигналів і ланцюгів;
– Методи і засоби цифрової обробки сигналів;
– Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів;
– Засоби бездротового радіозв’язку.
Секція 3. Радіотехнічні системи.
– Фундаментальні проблеми радіолокації, радіонавігації і радіоведення;
– Сучасні радіолокаційні та радіонавігаційні системи;
– Методи обробки радіолокаційних сигналів;
– Проблеми протидії радіолокаційному виявленню об’єктів;
– Дистанційне зондування (діагностика) об’єктів, земної поверхні та атмосфери;
– Космічні радіоелектронні системи.
Секція 4. Системи технічного захисту інформації.
– Теорія і методологія інженерно-технічного захисту інформації;
– Програмно-апаратні засоби захисту інформації;
– Радіоелектронна розвідка і радіоелектронне придушення;
– Радіолокаційні системи безпеки;
– Сучасні технології і рішення для забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем. 

4. «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Секція 1. Проблеми телекомунікацій.
– Загальносистемні проблеми телекомунікацій;
– Управління в телекомунікаційних системах;
– Електромагнітна сумісність;
– Загальна теорія сигналів;
– Алгоритми обробки та схемні рішення в ТКС;
– Забезпечення інформаційної безпеки в ТКС;
– Бездротові технології 3G і 4G етапів.
Секція 2. Управління інформаційною безпекою.
– Практичні основи забезпечення інформаційної безпеки в телекомунікаційних системах та мережах;
– Оцінка ризиків інформаційної безпеки в телекомунікаційних мережах;
– Технології та методи управління інформаційною безпекою в телекомунікаційних мережах;
– Проблеми і методи технічного захисту інформації.
Секція 3. Інформаційно-комунікаційні технології та мережі зв’язку.
– Концептуальні проблеми побудови сучасних мереж зв’язку;
– Апаратне і програмне забезпечення мереж зв’язку;
– Багатокритеріальна оптимізація та математичне моделювання систем зв’язку;
– Аналіз, синтез і обробка сигналів;
– Методи захисту інформації в мережах зв’язку;
– Бізнес-процеси в телекомунікаціях.
Секція 4. Інформаційно-вимірювальні технології, метрологічне забезпечення, стандартизація та сертифікація.
– Розробка елементів систем якості продукції та послуг;
– Розробка засобів вимірювальної техніки та їх метрологічне забезпечення;
– Методи та алгоритми обробки результатів вимірювань;
– Інформаційно-вимірювальні технології;
– Стандартизація та сертифікація. 

5. «ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МОБІЛЬНИХ СИСТЕМ»
Секція 1. Проектування та тестування цифрових систем і програмних продуктів.
– Мобільні технології;
– Системи на кристалах;
– Мережі на кристалах;
– Маршрути проектування;
– Методи і засоби верифікації та тестування;
– Стандарти тестопригодного проектування;
– Мови опису апаратури.
– Тестування цифрових схем;
– Верифікація математичних моделей;
– Методи, моделі, засоби тестування і діагностики.
Секція 2. Комп’ютерні системи та «хмарні» сервіси.
– Актуальність, тенденції та проблеми розвитку хмарних сервісів;
– Оптимізація та підтримка хмарних систем;
– Питання інтернет-інтеграції хмарних сервісів;
– Вирішення питань інфраструктури за допомогою «хмарних» обчислень;
– Вирішення питань організації сховища даних за допомогою «хмарних» обчислень;
– Вирішення питань платформи для розробки додатків за допомогою «хмарних» обчислень;
– Застосування сучасних технологій для проектування і масштабування соціальних мереж;
– Типи, архітектури, платформи «хмарних» сервісів;
– Економічні аспекти хмарних підходів до обчислень;
– Безпека середовища хмарних обчислень.
Секція 3. Безпека інформаційно-комунікаційних систем.
– Нормативно-правове забезпечення систем захисту інформації;
– Методи, механізми та засоби криптографічного захисту інформації;
– Інфраструктури відкритих ключів та системи електронного цифрового підпису (ЕЦП);
– Синтез і аналіз криптографічних систем;
– Синтез і аналіз криптографічних механізмів і протоколів;
– Противірусна аналітика. 

6. «ІНФОРМАЦІЙНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ»
Секція 1. Сучасні проблеми обчислювального і штучного інтелекту.
– Гібридні нейро-фаззі моделі та системи в задачах обробки інформації;
– Інтелектуальний аналіз даних;
– Еволюційні обчислення в задачах Web-, Text-і Genetic-Mining:
– Семантичні технології та онтологічний інжиніринг;
– Інтелектуальні інформаційні технології в менеджменті знань;
– Інтелектуальна обробка та інтеграція інформації в розподілених Web-системах.
Секція 2. Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні підприємствами та організаціями.
– Інформаційні системи в управлінні бізнес-процесами підприємства на базі сервіс-орієнтованої архітектури;
– Інформаційні технології моніторингу та управління бізнес-процесами підприємства;
– «Хмарні» інформаційні технології моніторингу в управлінні організацією;
– Управління проектами розробки, впровадження та супроводу інформаційно-керуючих систем та інформаційних технологій;
– Технології проектування, адміністрування, моніторингу та менеджменту корпоративних мереж;
– Інформаційні технології обробки даних в інформаційних системах;
– Методи та засоби перетворення інформації в інформаційних системах.
Секція 3. Програмна інженерія.
– Технології проектування програмного забезпечення;
– Технології розробки програмного забезпечення;
– Контроль якості програмного забезпечення;
– Алгоритми та структури даних;
– Бази даних;
– Сучасні інформаційні технології (web 2.0, SAAS, cloud, parallel programming).
Секція 4. Методи і засоби прийняття рішень в умовах багатокритеріальності та ризику.
– Методи регуляризації задачі багатокритеріальної оптимізації;
– Теорія корисності. Методи структурно-параметричної ідентифікації функції корисності;
– Експертне оцінювання. Метод компараторної ідентифікації;
– Джерела і види інтервальної невизначеності;
– Моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах невизначеності.
Секція 5. Інформаційні технології в освіті.
– Технології дистанційного навчання (в тому числі мобільне навчання);
– Комп’ютерне тестування знань;
– Автоматизація навчального процесу;
– Створення веб-систем навчального характеру;
– Створення інтерактивного лабораторного практикуму;
– Віртуальна реальність.
Секція 6. Комп’ютерні технології в поліграфії.
– Технологія друкованих видань;
– Технологія електронних мультимедійних видань;
– Автоматизовані системи управління поліграфічним виробництвом;
– Геоінформаційні системи і технології;
– Комп’ютерні технології в обробці цифрових зображень і керування кольором;
– Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка.

7. «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ»
Секція 1. Прикладні проблеми інтелектуальних обчислень.
– Нейромережеве моделювання;
– Методи еволюційної оптимізації;
– Методи нечіткого моделювання та оптимізації.
Секція 2. Математичні моделі та методи нормалізації та розпізнавання образів.
– Моделі та методи обробки зображень;
– Моделі і методи нормалізації зображення;
– Розпізнавання зображень.
Секція 3. Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем.
– Методи аналізу випадкових процесів;
– Системний аналіз технічних, економічних і соціальних систем;
– Стохастичні моделі і методи в задачах управління та прийняття рішень;
– Крайові задачі математичної фізики та методи їх чисельного аналізу;
– Методи оцінювання та управління ризиками;
– Синергетичні моделі нелінійної динаміки.
Секція 4. Математичні моделі та методи в електродинаміці.
– Електромагнітні хвилі в неоднорідних, нелінійних, нестаціонарних і диспергуючих середовищах;
– Електромагнітні коливання і хвилі в хвилеводних і резонаторних структурах;
– Теоретичне та чисельне вивчення різних аспектів контролю і детектування в мікро-і нано-структурних матеріалах;
– Плазмонні структури, метаматеріали, фотонні кристали;
– Електромагнітне випромінювання і біологічні системи. 

8. «ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»
Секція 1. Філософські проблеми інформаційного суспільства.
– Проблема ідентичності в інформаційну епоху;
– Антропологічна проблематика в епоху становлення інформаційного суспільства;
– Соціокультурні аспекти глобальної інформатизації;
– Медіакультура інформаційного суспільства;
– Трансформація цінностей в процесі становлення інформаційного суспільства;
– Інформатизація суспільства як чинник ризикогенних ситуацій;
– Молодь в умовах суспільства ризику;
– Проблеми соціалізації особистості у віртуальному просторі;
– Проблеми соціалізації в інформаційному суспільстві;
– Проблема свободи і відповідальності в інформаційному середовищі.
Секція 2. Політичні трансформації в епоху інформатизації та глобалізації.
– Демократія і політичні режими в інформаційну епоху;
– Інноваційні перетворення в інформаційну епоху: суспільно політичний аспект;
– Інформаційне суспільство: перспективи та колізії;
– Глобалізація і демократизація сучасного світу: їх взаємозв’язок і взаємозалежність;
– Тоталітарні загрози в інформаційну епоху: сутність та шляхи подолання;
– Соціокультурні та політико-правові становлення інформаційного суспільства в Україні.
Секція 3. Психологічні аспекти формування інформаційного суспільства.
– Маніпуляція свідомістю в інформаційному суспільстві: методи та механізми;
– Психологічні аспекти адаптації особистості в умовах інформаційного суспільства;
– Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти;
– Самопрезентація в комунікативному просторі Інтернет;
– Проблеми формування іміджу сучасного фахівця;
– Комунікативні проблеми в епоху інформатизації.

9. «УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ І КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА»
Секція 1. Ноосферні дослідження, знанняорієнтованих методи і технології.
– Методи і технології вирішення складних неформалізованих задач і створення інформаційного суспільства;
– Методи і технології менеджменту знань, формування інтелектуального капіталу та економіки знань;
– Методи і моделі конкурентної розвідки та сталого розвитку;
– Самонавчаючі організації, інноваційні методи та технології навчання, управління персональними знаннями;
– Системологія, системологічні методи і технології;
– Класифікація та систематизація знань, онтології та онтологічний інжиніринг;
– Витяг, придбання, подання та отримання нових знань;
– Соціальні комунікації, соціальні мережі та Інтернет-технології в соціальних системах, пошукова оптимізація, e-learning;
– Корпоративна культура та управління змінами;
– Інтелектуалізація інформаційно-комунікаційних технологій (ICT).
Секція 2. Організація та моделювання бізнесу.
– Управління бізнес-процесами та бізнес-аналітика;
– Методи і технології організації бізнесу;
– Методи і технології підтримки прийняття рішень
– Математичні методи політичного аналізу та електронний уряд;
– Нові методи і технології інформаційного менеджменту;
– Інтелектуальний аналіз даних, сховища та бази даних;
– Автоматизація документообігу;
– Захист інформації.
Секція 3. Соціальна інформатика і управління.
– Інформаційні технології в управлінні соціальними системами;
– Прогнозування соціальних процесів;
– Інтелектуальні системи управління і прийняття рішень в економіці та бізнесі;
– Системний аналіз і управління складними техніко-економічними системами;
– Прикладні методи системного аналізу;
– Математичне моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів;
– Математичні моделі в організаційних системах. 

10. «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»
Секція 1. Економічна кібернетика.
– Управління господарською діяльністю
– Економіка підприємства
– Методи економіко-математичного моделювання
– Інформаційні системи в економіці
– Організація діяльності підприємств
– Мережева економіка
– Логістика
– Проблеми еколого-економічного розвитку території
– Економічний потенціал розвитку підприємств
– Людський потенціал
Секція 2. Управління фінансово-економічною безпекою.
– Організація ФЕБ на макро-і мікрорівнях
– Методи і моделі діагностики рівня ФЕБ підприємницьких структур
– Організаційне забезпечення ФЕБ підприємства
– Інформаційно-аналітичне забезпечення ФЕБ
– Захист від рейдерства
– Правове забезпечення ФЕБ
– Інформаційні системи ФЕБ
– Психологічні аспекти ФЕБ підприємства
– Зовнішні комунікації в системі ФЕБ. 

11. «Українська державність, мова, культура в інформаційному тисячолітті». 

Секція 1. Ідеї, концепції, моделі української державності:

- Державотворчі процеси в середньовічний період на території України;

- Проблеми держави в козацьку добу;

- Національні ідеї М. Драгоманова, В. Липинського, Б. Кістяківського, Д. Донцова, М.Міхновського, М. Туган-Барановського, І. Франка, Лесі Українки та інших;

- М. Грушевський як символ української державності;

- Держава в часи Української національної революції: УНР, Українська Держава гетьмана П.Скоропадського, ЗУНР;

- Особливості української державності у радянські часи;

- Державотворчі процеси в Україні у сучасну добу.    

Секція 2. Трансформація  української державності та проблеми мови:

- Становлення та етапи розвитку української мови;

- Проблеми української мови на сучасному етапі;

- Проблеми запозичень в українській мові на сучасному етапі;

- Формування галузевих терміносистем;

- Терміни та номенклатурні одиниці в наукових текстах;

- Особливості та труднощі перекладу науково-технічних текстів;

- Стилістика наукового тексту;

- Етикет професійного спілкування;

- Історія та особливості діловодства;

- Функціонування регіональних мов в Україні.

Секція 3. Культурні, регіональні, геополітичні виміри сучасної української державності:

- Культурні особливості історико-етнографічних районів України;

- Досягнення та проблеми української культури;

- Культура Слобожанщини;

- Українські традиції та звичаї в інформаційному тисячолітті;

- Проблеми українсько-російських, українсько-польських, українсько-угорських та інших

міжнаціональних відносин у різні історичні періоди української державності.

- Геополітичні інтереси сучасної України;        

- Україна і сучасний світ.

 

зберегти цю сторінку в PDF