Притчин Сергій Емільович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Притчин Сергій Емільович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– доцент кафедри інформаційно-управляючих систем, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації– «Розробка технології виробництва підкладок арсеніду галію для виробів мікроелектроніки»

Шифр та назва спеціальності– 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.04

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-013)

Науковий консультант– Оксанич Анатолій Петрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційно-управляючих систем (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України)

Офіційний опонент– Ковтун Геннадій Прокопович, д.ф.-м.н., професор, завідувач лабораторії чистих металів і напівпровідникових матеріалів (Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»)

Офіційний опонент– Конакова Раїса Василівна, д.т.н., професор, завідувач лабораторії фізико-технологічних проблем твердотільної НВЧ електроніки, (Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України)

Офіційний опонент– Єрохов Валерій Юрійович, д.т.н., професор, професор кафедри напівпровідникової електроніки (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Автореферат25/03/2016Дисертація18/04/2016Відгук_1Відгук_2Відгук_3