Семінар 01.10.2018

1 жовтня 2018 року в ХНУРЕ відбувся семінар  на тему «Цілі сталого розвитку. Завдання ХНУРЕ щодо їх реалізації».

На семінарі будуть розглянуті питання:

Що таке сталий розвиток?

Як здійснюватиметься реалізація Цілей сталого розвитку?

17 Цілей сталого розвитку.

Світові рейтинги і Цілі сталого розвитку.

Завдання ХНУРЕ щодо реалізації Цілей сталого розвитку.

Семінар 01.10.2018

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку, на якому було затверджено нові орієнтири розвитку. Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань.

Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. Для встановлення стратегічних рамок національного розвитку України на період до 2030 року на засадах принципу «Нікого не залишити осторонь» було започатковано інклюзивний процес адаптації Цілей сталого розвитку.

На семінарі з доповіддю «Цілі сталого розвитку і третя місія університету» (Цели устойчивого развития и третья миссия университета / Sustainable Development Goals and University’s Third-Mission) виступив ректор ХНУРЕ проф. В.В. Семенець.

Він зазначив, що сталий розвиток – це розвиток, що відповідає потребам сучасності, і вимагає узгоджених зусиль щодо створення всеосяжного, сталого та стійкого майбутнього для людей та планети.

Для досягнення сталого розвитку надзвичайно важливо гармонізувати три основні елементи: економічне зростання, соціальну інтеграцію та охорону навколишнього середовища. Ці елементи взаємопов’язані, і всі вони мають вирішальне значення для добробуту окремих людей та суспільств.

Викорінення бідності у всіх її формах та на всіх рівнях є неодмінною вимогою для сталого розвитку. Для досягнення цієї мети необхідно сприяти сталому, всеохоплюючому та рівноправному економічному зростанню, яке б створювало більші можливості для всіх, зменшувало нерівності, підвищувало базові стандарти життя, сприяло справедливому соціальному розвитку та включенню, а також інтегрованому та сталому управлінню природними ресурсами та екосистемами.

Університети дійсно знаходяться на передовій інновацій та виступають в якості ключових рушійних сил сталого розвитку і мають внести свій вклад у  досягнення цілей сталого розвитку.

 

Як здійснюватиметься реалізація Цілей сталого розвитку?

 

План дій, ухвалений на Третій міжнародній конференції з фінансування розвитку, що проходила в Аддіс-Абебі, передбачив конкретні заходи та дії для підтримки виконання нового порядку денного.

Реалізація та успіх будуть покладатися на власні стратегії, плани та програми сталого розвитку країн і очолюватимуться країнами. Цілі сталого розвитку (ЦСР) стануть компасом для узгодження планів країн з їх глобальними зобов’язаннями.

Стратегії сталого розвитку, що втілюються на національному рівні, потребують застосування стратегій мобілізації ресурсів та фінансування.

Очікується, що усі зацікавлені сторони – уряди, суспільство, приватний сектор та інші – сприятимуть реалізації нової порядку денного.

Для підтримки національних зусиль необхідне відродження глобального партнерства на глобальному рівні.

Партнерства між багатьма зацікавленими сторонами були визнані важливим компонентом стратегій, спрямованих на залучення всіх зацікавлених сторін до нового порядку денного.

Освіта і наука – не єдині завдання університетів. «Третя місія», соціальний вплив обертається навколо передачі знань, інновацій, партнерства і стає все більш актуальною темою.

17 Цілей сталого розвитку

Ціль 1: Покінчити з бідністю в усіх її формах в усьому світі
Ціль 2: Покінчити з голодом, забезпечити продовольчу безпеку і поліпшення харчування і сприяти сталому розвитку сільського господарства.
Ціль 3: Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти добробуту для всіх в будь-якому віці.
Ціль 4: Забезпечити всеохоплюючу і справедливу якісну освіту і заохочувати можливості навчання протягом усього життя для всіх.
Ціль 5: Домогтися гендерної рівності та розширити права і можливості всіх жінок і дівчаток.
Ціль 6: Забезпечити наявність і раціональне використання водних ресурсів та санітарії для всіх.
Ціль 7: Забезпечити загальний доступ до недорогого, надійного, стійкого і сучасного енергопостачання.
Ціль 8: Сприяти неухильному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.
Ціль 9: Створити гнучку інфраструктуру, сприяти всеосяжній і стійкій індустріалізації і заохочувати інновації.
Ціль 10: Зменшити нерівність всередині країн і між ними.
Ціль 11: Зробити міста і населені пункти відкритими, безпечними, життєздатними і стійкими.
Ціль 12: Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва.
Ціль 13: Вжити термінових заходів з боротьби зі зміною клімату та її наслідками.
Ціль 14: Зберігати і раціонально використовувати океани, моря і морські ресурси в інтересах сталого розвитку.
Ціль 15: Зберігати і відновлювати екосистеми суші і сприяти їх раціональному використанню, раціонально розпоряджатися лісами, боротися з опустелюванням, зупинити і повернути назад процес деградації земель і зупинити процес втрати біорізноманіття.
Ціль 16: Сприяти створенню мирних і вільних від соціальних бар’єрів суспільств в інтересах сталого розвитку, забезпечувати доступ до правосуддя для всіх і створювати ефективні, підзвітні і засновані на широкій участі установи на всіх рівнях.
Ціль 17: Зміцнювати засоби досягнення сталого розвитку та активізувати роботу механізмів Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

 

Із повідомленням про новий рейтинг виступив завідувач кафедри ШІ В.О. Філатов.

Світові рейтинги приєдналися до впровадження ідей ООН.  Для стимулювання і зацікавленості Університетів в участі у діях щодо досягнення ЦСР, рейтинг Times Higher Education започаткував Impact Ranking, Рейтинг впливу, до якого долучився ХНУРЕ.

Мета рейтингу – оцінити успіх університетів у досягненні Цілей ООН. Перше видання рейтингу буде включати показники, засновані на 11 ЦСР, але довгострокова мета полягає в тому, щоб виміряти ефективність за всіма 17 цілями.

Дані будуть збиратися з університетів і Elsevier для складання загального рейтингу університетів на основі кращих чотирьох або п’яти ЦСР. Будуть також опубліковані окремі рейтинги університетів, які найкраще досягли 11 ЦСР.

Ранжування буде відкритим для всіх акредитованих вузів, перший випуск рейтингу буде оприлюднений на саміті у Південній Кореї у квітні 2019 р.

Новий рейтинг – перша глобальна спроба виміряти цю діяльність і дозволить університетам всього світу продемонструвати свій вплив, а не тільки тим, які розташовані в більш розвинених країнах, новий рейтинг також надасть шанс для університетів, які, як правило, не з’являються в THE World University Rankings, щоб проявити себе.

Які джерела даних Impact Ranking?

Дані, представлені університетами.

Бібліографічні дані, надані Elsevier.

Дослідження рівня репутації.

 

11 Цілей сталого розвитку було обрано для рейтингу ТНЕ

Семінар 01.10.2018

Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці

Семінар 01.10.2018

Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх

Семінар 01.10.2018

Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток

Семінар 01.10.2018

Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх

Семінар 01.10.2018

Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям

Семінар 01.10.2018

Ціль 10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними

Семінар 01.10.2018

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів

Семінар 01.10.2018

Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва

Семінар 01.10.2018

Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками

Семінар 01.10.2018

Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях

Семінар 01.10.2018

Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

 

У дискусії прийняли участь науковці Університету. За підсумками обговорення дій по участі у досягненні Цілей сталого розвитку було прийнято рішення щодо  необхідності у першу чергу розробки Стратегії інтернаціоналізації ХНУРЕ, а також враховувати зазначені цілі сталого розвитку в усіх сферах діяльності університету.