Management

Dean

D. Sc., Professor Andriy L. Yerokhin.

Deputy Deans:

  • Associate Professor Ali I. Imangulov.
  • Associate Professor  A.F.Lanovyi Sc. (Technology).,
  • Professor Grigoriy G. Chetverikov, Dr. Sc.
  • Associate Professor Alina V. Miсhnova, Cand. Sc. (Technology).

Staff:

  • Nataliya І. Gurkova,
  • Nataliya N. Kobzeva,
  • Svetlana A. Kopytova,
  • Valentina N. Ryabukha.

save this page as PDF