The leaderchip and the active of the Trade Union of the University

  The leaderchip

  Chairman
  Andrei  V. Frolov

  +38 (057) 702-14-48

  Vice-Chairman
  Vadim A. Feokistov

  +38 (057) 702-14-40

  Chief accountant
  Natalya S. Zagrebelna

  +38 (057) 702-14-40

  Commission on the mass organizational and communication work

  Chairman of the Commission
  Vadim A. Feokistov

  Tatyana V. Shakurova, post-graduate dept.

  +38 (057) 702-14-90

  Lidya B. Sereda, MST dept.

  +38 (057) 702-13-78

  Commission on the protection of labor, social and economic rights and interests of trade union members, law consultations

  Alexander Yu. Panchenko, DOED dept.

  +38 (057) 702-13-62

  Natalya A. Valenda, AI dept.

  +38 (057) 702-14-46

  Victor G. Pyatenko,
  security staff

  +38 (057) 702-13-95

  Yuriy V. Ovsyuchenko,
  EC dept.

  +38 (057) 700-22-84

  Oleg M. Datsok, BME dept.

  +38 (057) 702-14-64

  Commission on mass culture, sports activities, work with children and health

  Chairman of the Commission
  Igor I. Klyuchnik

  Victoriya Ye. Luzanova
  head of the library sector

  +38 (057) 702-14-88

  Oksana K. Konovalenko, 
  Physical Training dept.

  +38 (057) 702-13-28

  Commission on the Labour Protection

  Chairman of the Commission
  Sergey N. Selevko, S.R.

  +38 (057) 702-14-34

  Alexander V. Mamontov, OS dept.

  +38 (057) 702-14-60

  Valentin V. Savin, OS dept.

  +38 (057) 702-14-60

  Housing and consumer commission

  Luydmila V. Andruyshchenko, RES dept.

  +38 (057) 702-15-87

  Anna I. Halanskaya, PFEE dept.

  +38 (057) 702-14-84

  Tatyana G. Gerasimenko,
  steward of maintenance department

  +38 (057) 702-15-52

  Audit Commission

  Chairman of the Commission
  Vladimir L. Basetskiy, RED dept.

  +38 (057) 702-14-44

  Tamila P. Doroshenko, accountant

  +38 (057) 702-13-70

  Nina Yu. Olefirenko, CN dept.

  +38 (057) 702-14-29

  Faculties and departments

  Gladkoskok I.D. - Chairman of the Trade Union Bureau of RE faculty

  Grigoryeva O.V. - Chairman of the Trade Union Bureau of ACT faculty

  Halanskaya A.I. - Chairman of the Trade Union Bureau of EE faculty

  Shtefan N.V. - Chairman of the Trade Union Bureau of TCI faculty

  Valenda N.A. - Chairman of the Trade Union Bureau of CS faculty

  Larchenko L.V. - Chairman of the Trade Union Bureau of CEC faculty

  Ovsyuchenko Yu.V. - Chairman of the Trade Union Bureau of AMM faculty

  Nasonova Ye.I. - Chairman of the Trade Union Bureau of FCT faculty

   

  Other subdivisions

  Chairmans of the Trade Union Bureau

  • Tatyana V. Makarova
  • Nina A. Sukhova

  Trade Union organizers

  • Tatyana I. Khelemendik
  • Svetlana N. Samoed
  • Natalya V. Zazdravnykh
  • Tatyana V. Makarova
  • Valentina V. Venjik
  • Alexander Ya. Prokopenko
  • Mariya Ye. Pikalo
  • Tatyana I. Olenich
  • Tayisiya B. Kotova
  • Irina V. Bublik
  • Inna G. Bolbas
  • Natalya M. Beneshkova
  • Nina A. Sukhova
  • Vera N. Korepanova
  • Tatyana I. Sokolova
  • Vitaliya N. Yanushchets
  • Olga G. Solomakha
  • Valentina N. Plyaka
  • Olga I. Solodka
  • Lyudmila B. Kustova
  • Miroslava T. Demchenko
  • Lyudmila N. Sheptun
  • Veronika I. Moklyak
  • Zoya I. Marakina
  • Valentina I. Yeremenko
  • Lyubov N. Bogatyreva
  • Vladimir S. Tikidji-Hambur'yan
  • Antonina N. Volvenkina
  • Oleg N. Nadtochiy
  • Anna G. Belyaninova
  • Igor D. Andrienko
  • Tatyana P. Dolgopyat
  • Dmitry A. Sheyko