Навчально-наукова лабораторія «Поліграфічні технології та обладнання»

Лабораторія веде дослідження в наступних напрямах:

-розробка программ тренажерів поліграфічного обладнання для набуття студентами спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» теоретичних знань щодо конструкції поліграфічного обладнання та практичних навичок щодо особливостей його експлуатації;

-розробка програм для реалізації різних задач, які виникають в ході підготовки, випуску та реалізації поліграфічної продукції;

-розробка методик оціню-вання якості систем забез-печення якості на полігра-

фічних підприємствах та поліграфічної продукції та їх сертифікації.

На цей час за даними напрямами:

а) опубліковано 6 статей у фахових виданнях:

-Разработка программ тренажеров и применение их при обучении студентов. А.В. Григорьев, Г.И. Турчинова, О.В. Григорь-ева, 2016 р.;

-Особенности формиро-вания данных для оценки качества полиграфических материалов. И.О. Чеканов, А.В. Григорьев, 2016 р.;

-Разработка программ тренажеров для устранения дефектов при печатании на листовых машинах. А.В. Григорьев, Н.А. Молчанова, О.В. Григорьева, 2017 р.;

-Разработка приложе-ния для менеджмента проектов на полиграфи-ческом предприятии. И.О. Чеканов, А.В. Гри-горьев, И.Б. Чеботарева, 2017 р.;

-Разработка приложения для оптимизации упаковки готовой продукции на полиграфическом пред-приятии. И.О. Чеканов, А.В. Григорьев, 2018 р.;

-Особливості проведення добровільної і обов’зяко-вої сертифікації полігра-фічних підприємств. О.В. Григор’єв, Ю.О. Щербакова, 2018 р.

б) в 2018 році робота ма-гістра Молчанової Н.О. «Розробка електронного видання з тренажером офсетного друку для фахівців-поліграфістів» зайняла 2-місце на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт зі спеціальності 186 «Видав-ництво та поліграфія»;

-розроблено програму-тренажер для аркушевих та рулонних друкарських машин;

-подано заяву на отриман-ня авторського свідоцтва на програму «Pallete calculator».

Планується розробка програм-тренажерів в галузі створення друко-ваних плат, модулів та вузлів радіоелектронної апаратури з обробки, зберігання та передачі даних.


Науковий керівник – Григор’єв Олександр Вікторович доцент кафедри МСТ

oleksandr.hryhoryev@nure.ua

Контакти:

корпус «і», 4 поверх, кімн.410-і

+38 (057) 702-13-78