Д.64.052.03. Новости


Сообщение о защите диссертации Андрея Викторовича Семеняки

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Семеняка Андрій Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник науково-дослідного центру інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем та технологій Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Комбіновані адаптивні системи міжперіодної обробки сигналів в імпульсних оглядових РЛС»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

Науковий керівник – Леховицький Давід Ісаакович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник науково-дослідного центру інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем та технологій (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Костенко Павло Юрійович, д.т.н., професор, професор кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації і посадки (Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба Міноборони України)

Офіційний опонент – Кошевий Віталій Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри морського радіозв’язку (Національний університет «Одеська морська академія» МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Костенко

Отзыв Кошевой

31.01.2017

Объявление о защите диссертации Мамедова Довлета Байрамовича

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мамєдов Довлет Байрамович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює
Назва дисертації – «Інтелектуальний синтез та оптимізація конструкцій НВЧ-фільтрів на основі частково заповнених хвилеводно-діелектричних резонаторів»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки 14; тел. (057) 7021-016)
Науковий керівник – Ющенко Олександр Георгійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри систем інформації (НТУ «Харківський політехнічний інститут» МОН України)
Офіційний опонент – Карпуков Леонід Матвійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри захисту інформації (Запорізький національний технічний університет МОН України)
Офіційний опонент – Бутрим Олександр Юрійович, доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри теоретичної радіофізики (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв

Отзыв

09.11.2016

Объявление о защите диссертации Кули Дмитрия Николаевича

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Куля Дмитро Миколайович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює
Назва дисертації – «Удосконалення слідкувальних методів обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник – Карташов Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри радіоелектронних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Печенін Валерій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри проектування радіоелектронних систем літальних апаратів (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України)
Офіційний опонент – Ситнік Олег Вікторович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник відділу радіофізичної інтроскопії (Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

14.07.2016

Объявление о защите диссертации Марченко Сергей Викторович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Марченко Сергій  Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення»  Дніпродзержинського державного технічного університету

Назва дисертації – «Застосування методу інтегрального рівняння пронизуючої області для розрахунку хвилеводних ФАР»

Шифр та назва спеціальності – 01.04.03 — радіофізика

Шифр спеціалізованої ради –  Д 64.052.03

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України  (61166, м. Харків, пр. Науки 14;  тел. (057) 7021-016)

Нуковий керівник – Морозов Валентин Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри електронних засобів телекомунікацій  (Дніпропетровський національний університет  імені Олеся Гончара МОН України)

Офіційний опонент – Горобец Микола Миколйович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки  (Харківський національний університет  імені В.Н. Каразіна МОН України)

Офіційний опонент – Грибовський Олександр  Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий  співробітник, провідний науковий співробітник відділу теоретичної радіофізики (Радіоастрономічний інститут НАН України)

Автореферат

Дисертація

Отзыв

Отзыв

10.06.2016

Объявление о защите диссертации Ушаков Сергей Иванович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ушаков Сергій Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – Науковий співробітник науково-випробувального відділу Національного Центру управління та випробування космічних засобів Державного космічного агентства України

Назва дисертації – «Методи компенсації впливу багатопроменевості сигналу спільного джерела в пасивних радіотехнічних системах частотно-часової синхронізації»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи

Шифр спеціалізованої ради –  Д 64.052.03

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України  (61166, м. Харків, пр. Науки 14;  тел. (057) 7021-016)

Нуковий керівник – Костиря Олександр Олексійович, доктор технічних наук,  старший науковий  співробітник, провідний науковий співробітник кафедри основ радіотехніки (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Величко Анатолій Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу (Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)

Офіційний опонент – Карлов Дмитро Володимирович, кандидат технічних наук, старший науковий  співробітник, начальник науково-дослідного відділу (Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба Міноборони України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв

Отзвы

03.06.2016

Объявление о защите диссертации Крыжановского В. В.

Фамилия, имя, отчество соискателя – Крыжановский Владимир Владимирович

Должность соискателя и полное название учреждения – младший научный сотрудник Донецкого национального университета Министерства образования и науки Украины

Название диссертации – «Методы повышения шумовых и энергетических параметров сверхвысокочастотных аналоговых интегральных схем с ключевыми режимами работы»

Шифр и название специальности – 05.12.07 – антенны и устройства микроволновой техники

Название учреждения, его адрес, телефон и подчиненность: – Донецкий национальный университет Министерства образования и науки Украины (21021, г. Винница, ул. 600-летия, 21), тел. (0432) 50-89-30

Научный руководитель – Пицюга Владимир Григорьевич, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры радиофизики и кибербезопасности (Донецкий национальный университет Министерства образования и науки Украины)

Официальный оппонент – Карпуков Леонид Матвеевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой защиты информации (Запорожский национальный технический университет Министерства образования и науки Украины)

Официальный оппонент – Гавва Дмитрий Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры основ радиотехники (Харьковский национальный университет радиоэлектроники Министерства образования и науки Украины)

Автореферат

Отзыв официального оппонента Карпукова Л.М.

Отзыв официального оппонента Гави Д.С.

Диссертация

05.01.2016

Объявление о защите диссертации Савочкина Д.А.

Фамилия, имя, отчество соискателя – Савочкин Дмитрий Александрович

Должность соискателя и полное название организации, где он работает – аспирант кафедры радиотехники и телекоммуникаций Севастопольского национального технического университета МОН Украины

Название диссертации – «Развитие методов пространственной локализации объектов на базе технологии радиочастотной идентификации», диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук

Шифр и название специальности – 05.12.17 – радиотехнические и телевизионные системы

Название ВУЗ, научной организации, ее ведомственное подчинение, адрес и телефон – Харьковский национальный университет радиоэлектроники МОН Украины (61166, г. Харьков, пр. Ленина 14; тел. (057) 7021-013)

Научный руководитель – Гимпилевич Юрий Борисович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой радиотехники и телекоммуникаций (Севастопольський национальный технический университет МОН Украины)

Официальный оппонент – Величко Анатолий Федорович, доктор технических наук, профессор, заведующий отделом обработки радиосигналов (Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины)

Официальный оппонент – Лошаков Валерий Андреевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры телекоммуникационных систем (Харьковский национальный университет радиоэлектроники МОН Украины)

 Автореферат

Диссертация

Отзыв официального опонента Величко А.Ф. 

Отзыв официального опонента Лошакова В.М.

06.09.2015